Utbildning i finska eller svenska

Du kan delta i TE-byråns kurser i finska eller svenska om du kommit överens om det i integrationsplanen. TE-byrån underrättar dig om lämpliga utbildningsplatser och när du antagits till en kurs.

En kurs i finska eller svenska förbättrar dina chanser att få arbete. På kurserna lär du dig också färdigheter som behövs när man söker jobb. Kursen omfattar också en arbetslivsperiod under vilken du jobbar på en finländsk arbetsplats.

TE-byrån ordnar språkkurser på heltid på läroanstalter. Kurserna är avgiftsfria för dig. Under kursen kan du söka integrationsstöd och ersättning för uppehälle för utbildningsdagarna.

Följ TE-byråns och läroanstaltens anvisningar under studietiden. Du får till exempel inte vara frånvarande utan tillstånd eller godtagbar orsak.

Studier i finska eller svenska på eget initiativ

Om du vill gå en kurs i finska eller svenska som inte ordnas av TE-byrån ska du avtala om ditt deltagande med TE-byrån innan kursen börjar.

Om du deltar i en språkkurs du själv valt kan du under utbildningen söka integrationsstöd bara om

  • kursen omfattar minst 20 timmar studier per vecka
  • du avtalat om studierna i din integrationsplan
  • TE-byrån beviljat dig tillstånd att påbörja kursen

Självstudier i finska eller svenska

Du kan också studera språk självständigt. Lämpligt studiematerial finns bland annat på bibliotek och InfoFinlands sidor.

Finska språket på internet (infofinland.fi)

Integrationstjänster för invandrare inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket och du har kommit överens om studier i finska eller svenska i integrationsplanen, hänvisar din hemkommun dig till lämplig utbildning. Om du själv hittar en utbildning som du vill delta i, kontakta din hemkommun innan studierna inleds och fråga om det är möjligt att studera med arbetslöshetsförmån. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning