Utveckling av yrkeskompetens

TE-byrån tillhandahåller också tjänster som utvecklar din yrkeskompetens, ger dig ett nytt yrke eller introducerar dig i det finländska arbetslivet.

  • Arbetsprövning sker på arbetsplatsen. Syftet med arbetsprövningen är att reda ut om en viss bransch passar dig. Du kan påbörja arbetsprövningen efter att du ingått avtal om detta med arbetsgivaren och TE-byrån.
  • Genom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan du avlägga exa-men som behövs för ett visst yrke eller komplettera din utbildning. Undervisningsspråket är finska.
  • I lönesubventionerat arbete jobbar du på en arbetsplats, och TE-byrån subventionerar din arbetsgivares lönekostnader. Mer information om lönesubventionerat arbete får du på TE-byrån.

Du kan också få hjälp om råd för att etablera företagsverksamhet. Som ny företagare kan du under vissa förutsättningar även beviljas startpeng. Underrätta TE-byrån om du har för avsikt att etablera ett företag.

Integrationstjänster för invandrare inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du har hänvisats till att bli kund inom kommunförsöket och är intresserad av arbetsprövning, arbetskraftsutbildning eller inledande av företagsverksamhet, ska du kontakta din hemkommun. Man kommer överens om tjänsterna med en expert i hemkommunen innan de inleds. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning