Inverkan av skada eller sjukdom på sysselsättning

Om du har en skada eller sjukdom kan det hända att du behöver omställningar eller särskilda arrangemang i ditt arbete. TE-byrån hjälper om du behöver information om möjligheter att få arbete och bevara arbetsplatsen trots skada eller sjukdom.  

Kontakta TE-byrån om du funderar på följande frågor

  • Hurdana arbeten eller utbildningar passar mig?
  • Kan jag fortsätta i mitt arbete eller borde jag byta yrke?
  • Vilken rehabiliteringsinstans är lämplig för mig?

En skada eller sjukdom påverkar ofta inte alls möjligheten att få arbete eller välja yrke. Ibland försämrar det dock din möjlighet att få arbete eller bevara din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning måste du utöver intresse och talanger även beakta de eventuella begränsningar som skadan eller sjukdomen medför.

En skada eller sjukdom kan sänka din arbets- och funktionsförmåga, men det är inte samma sak som arbetsoförmåga. Dina möjligheter på arbetsmarknaden främjas av

  • rätt yrkesval
  • skräddarsydda arbetsuppgifter och -miljöer
  • tillräcklig kompetens
  • TE-byråns stöd för sysselsättning

Arbetsgivaren kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Att få arbete eller bevara det kan förutsätta ändringar på arbetsplatsen. Du kanske också behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter.

Innan du ingår arbetsavtal ska du diskutera med en sakkunnig vid TE-byrån huruvida arbetsgivaren kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Om du är anställd lönar det sig att diskutera ändringsbehoven med företagshälsovården.

Arbetsgivaren är skyldig och ofta även villig att anpassa arbetet och arbetsförhållandena i rimlig grad, om det undanröjer de hinder som skadan eller sjukdomen orsakar för arbetet. Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen kan också hjälpa arbetstagare att fortsätta i arbetslivet. Arbetsgivaren ansöker om stödet.

Red ut din hälsosituation och dina behov

Red ut din hälsosituation om du inte gjort det på länge eller om det skett ändringar i den.

  • Om du arbetar har din arbetsgivare ordnat företagshälsovård
  • Om du studerar kan du vända dig till studenthälsovården
  • Om du är arbetslös kan du vända dig till den kommunalt ordnade särskilda hälsokontrollen för arbetslösa

TE-byrån kan vid behov hänvisa dig till kommunens hälsovårdstjänster. Kommunernas hälsorådgivning och hälsoundersökningar ska bidra till att främja arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa, förebygga sjukdomar samt främja psykisk hälsa och livskompetens. Personerna ska vid behov hänvisas till vård eller till medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering.

Arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa ska bedömas i olika faser av arbetslösheten inom primärvården och vid behov inom den specialiserade sjukvården.

Rehabilitering förbättrar dina möjligheter i arbetslivet

Särskilda servicebehov på grund av skada eller sjukdom kan beaktas i alla offentliga arbetskraftstjänster. Utöver TE-tjänster kan det hända att du behöver annat stöd för att komma in i arbetslivet, bevara arbetet eller bli sysselsatt.

Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna, arbetspensionsbolagen och Folkpensionsanstalten ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. För att få rehabilitering måste vissa krav uppfyllas. Anstalterna tryggar också utkomsten under den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Om du tror att du har rätt att få yrkesinriktad rehabilitering är det viktigt att reda ut vilken instans som ansvarar för den. Om du arbetar ska du kontakta företagshälsovården. Du kan också diskutera rehabiliteringsmöjligheterna med din vårdande läkare. Tjänstemän vid TE-byrån hjälper också med att reda ut rehabiliteringsmöjligheterna.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du vill utreda hur en skada eller en sjukdom påverkar din sysselsättning. Din hemkommun bedömer din arbets- och funktionsförmåga och dess inverkan på de sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds. Din hemkommun informerar dig också om rehabiliteringsmöjligheterna. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning 

Intyg till en partiellt arbetsför arbetssökande

En kund vid TE-byrån kan från TE-byrån be om ett intyg för en storarbetsgivare om att personen antecknats i TE-byråns kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Arbetstagaren ansvarar själv för att arbetsgivaren får intyget som TE-byrån gett.

I fall den partiellt arbetsföra personen under de fem första åren i jobbet blir arbetsoförmögen, inverkar inte sjukpensionen på storarbetsgivarens avgiftsklass för arbetspension.

Då det gäller pensionsärenden bestäms arbetsgivarens storlek utgående från den faktiska lönesumman. I fråga om storarbetsgivare är lönesumman ca 2 miljoner euro i året.