Syftet med lönesubvention

Syftet med lönesubventioner är att förbättra yrkeskompetens hos den som anställs med lönesubvention och främja dennes sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

  • Beviljande av lönesubvention förutsätter att arbets- och näringsbyrån bedömer att den arbetslösa arbetssökandes arbetslöshet beror på bristande yrkeskompetens och att ett lönesubventionerat arbete förbättrar dennes yrkeskompetens och möjligheterna att få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
  • Om den som anställs med lönesubvention har fyllt 60 år förutsätter beviljande av lönesubvention som utgångspunkt att personen har varit arbetslös minst 12 månader utan avbrott innan lönesubventionen beviljas.
  • Lönesubvention kan beviljas en arbetslös arbetssökande som har en skada eller sjukdom som enligt TE-byråns bedömning väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de arbetsuppgifter som står till buds.

Även om lönesubventionen beviljas och betalas ut till arbetsgivaren utgår beviljandet av stödet alltid från den arbetslösa arbetssökandens behov av service.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket bedömer din hemkommun om du kan beviljas lönesubvention på ovan nämnda grunder.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Lönesubvention kan beviljas

  • för arbetsavtal som gäller tills vidare eller för tidsbundna avtal
  • anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning
  • för deltidsanställning om TE-byrån anser detta vara ändamålsenligt och att det främjar den arbetssökandes möjligheter att få sysselsättning. Det kan vara befogat exempelvis för att partiellt arbetsföra personer ska kunna sysselsättas.

Lönesubvention beviljas inte längre för anställning av en alterneringsvikarie.

Lönesubvention kan beviljas om arbetsgivaren förbinder sig att betala lön minst enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet, eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga.

Möjligheter att använda lönesubvention

Lönesubventionerat arbete kan kombineras med andra arbets- och näringstjänster.

  • Arbetskraftsutbildning kan åtföljas av lönesubventionerat arbete
  • Arbetskraftsutbildning kan ingå i en subventionerad arbetsperiod
  • Lönesubvention kan beviljas efter arbetsprövning
  • Arbets- och näringsbyrån kan till stöd för arbetssökanden och arbetsgivaren skaffa tjänster av en arbetstränare.

En ändamålsenlig kombinering av tjänster stöder den arbetslösa arbetssökandens tillträde till arbetsmarknaden och hjälper arbetsgivaren att hitta en lämplig arbetstagare.