Tjänster som främjar sysselsättningen och kostnadsersättning

Arbets- och näringsbyråerna tillhandhåller mångsidiga tjänster som stöder sysselsättningen och yrkesutbildningen. 

Sysselsättningsfrämjande tjänster utgörs av

Medan du deltar i service får du arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning. Kostnadsersättning betalas inte för frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån (frånsett sådana frivilliga studier som avses i integrationslagen).

Arbetslöshetsförmån under service

Medan du deltar i sysselsättningsfrämjande service får du samma arbetslöshetsförmån som du får som arbetslös arbetssökande. Förutsättningen är att din jobbsökning är i kraft medan du deltar i servicen.

Arbetslöshetsförmån kan betalas även om du inte varit berättigad till det som arbetslös om detta beror på

  • självrisktid eller väntetid för arbetsmarknadsstöd
  • tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete
  • begränsning i anslutning till yrkesutbildning
  • behovsprövning av arbetsmarknadsstöd.

Förhöjd arbetslöshetsförmån (förhöjd inkomstrelaterad dagpenning)

Om du avtalat om sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen eller en ersättande plan kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån.På rörlighetsunderstödet kan även betalas ett tillägg. Beslut om utbetalning av den förhöjda delen fattas av den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

Kostnadsersättning för deltagandedagar

För de dagar då du deltar i service kan du beviljas kostnadsersättning för kostnader som servicen orsakat. Kostnadsersättning betalas inte för tiden för frivillig utbildning. 

Om du inte får ersättning från arbetslöshetskassan eller FPA och inte har rätt till ersättning för kostnader som deltagandet i servicen orsakat med stöd av någon annan lag, kan du ansöka kostnadsersättning enligt behovsprövning.

Du kan få kostnadsersättning enligt behovsprövning, om du deltar i arbetskraftsutbildning, arbets- eller utbildningsprövning och jobbsökar- eller karriärträning. Kostnadsersättningen är i regel 9 euro per dag för högst fem kalenderdagar i veckan. Kostnadsersättningen är 18 euro per dag, om servicen ordnas utanför din pendlingsregion. Kostnadsersättningen är 18 euro också när servicen ordnas utanför din hemkommun och du orsakas inkvarteringskostnader. Beslutet om ersättningen ger din egen TE byrå.

Om du är kund inom kommunförsöket kan din hemkommun bevilja dig kostnadsersättning enligt prövning på samma grunder som gäller kostnadsersättning enligt prövning som beviljas av arbets- och näringsbyrån. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Inverkan av frånvaro på arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning

Du får arbetslöshetsförmån för frånvarodagar om du är frånvarande från sysselsättningsfrämjande service på grund av

  • arbetsoförmåga
  • sjukdom som ett under 10 år gammalt barn har, högst fyra arbetsdagar per gång
  • arbetsintervju eller en annan sysselsättningsrelaterad omständighet.
     

Kostnadsersättning betalas inte för frånvarodagar. Orsaken till frånvaron spelar ingen roll.

Under arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds eller invandrares frivilliga studier som stöds får du arbetslöshetsförmån under hela utbildningen. TE-byrån eller utbetalaren av arbetslöshetsförmånen följer inte upp enskilda frånvaron. För semesterperioder under utbildningen betalas arbetslöshetsförmån men ingen kostnadsersättning.

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa på tjänsterna

Under deltagande i sysselsättningsfrämjande service tillämpas bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa på normalt sätt. Undantag utgörs dock av arbetskraftsutbildning och frivilliga studier som stöds, under vilka du till exempel kan vägra ta emot arbete som erbjuds under utbildningen utan påföljder.

Om du medan du deltar i sysselsättningsfrämjande service får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande på grund av arbetskraftspolitiskt klandervärt beteende som förhindrar utbetalningen av arbetslöshetsförmånen, får du inte förmånen under återstoden av servicen. Om du blir sysselsatt i heltidsarbete som pågår i över två veckor medan du deltar i servicen har du inte heller rätt till arbetslöshetsförmån.