Bli företagare

Enligt utredningar överväger redan närmare hälften av dagens unga företagande som ett karriäralternativ. TE-byrån hjälper dig att starta ett företag bland annat genom startpeng och rådgivning tillsammans med sina regionala samarbetspartner.

Etablering av företagsverksamhet kan också flexibelt kombineras med företagarutbildning. TE-byråerna och ELY-centralerna (närings-, trafik- och miljöcentralerna) tillhandahåller utbildning för dem som vill bli företagare eller redan är det. Mer information om utbildningsutbudet får du av TE-byråerna och ELY-centralerna.

Etablering av eget företag kräver planmässighet

Om du funderar på företagande som ett sysselsättningsalternativ ska du beakta och tänka över bland annat följande:

  • Identifiera din kompetens som du kan använda som företagare ensam eller med andra.
  • Utveckla din kompetens till en affärsidé.
  • Utnyttja din yrkesskicklighet och arbetserfarenhet när du blir företagare.
  • Tänk efter om du borde starta ett nytt företag eller köpa upp ett existerande företag.
  • Ta reda på eventuella generationsväxlingar eller ägarbyten i din hemtrakt.
  • Fundera på företagande i form av andelslag där du kan utnyttja din kompetens på ett branschöverskridande sätt.
  • Överväg om du borde söka företagsfinansiering för att komma i gång.
  • Tänk efter om du borde söka startpeng som TE-byråerna beviljar nya företagare.
  • Be om rådgivning och handledning av regionala företagstjänster.

Kontakta i ett så tidigt skede som möjligt en tjänsteman på din regionala TE-byrå när du börjar planera att starta ett företag. Han eller hon hjälper dig vidare.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du är intresserad av att starta företagsverksamhet. Din hemkommun ger dig råd i frågor som gäller inledande av företagsverksamhet och hänvisar dig vid behov till sysselsättningsfrämjande tjänster för företagare. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning 

Att starta företagsverksamhet under arbetslöshet

Om du startar företagsverksamhet medan du är arbetslös, bedöms inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten startats. Som arbetslös arbetssökande får du arbetslöshetsförmån för den tiden. Om du får inkomst från företagsverksamhet under dessa fyra månader, får du jämkad arbetslöshetsförmån. Ytterligare information från arbetslöshetsförmånens utbetalare:

Mer information finns också i avsnittet Grunda ett företag på webbplatsen Suomi.fi.

Grunda ett företag (suomi.fi)