Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Avgiftsfri yrkesinriktad arbetskraftsutbildning anordnas vid

  • yrkesinriktade vuxenutbildningscenter
  • högskolor
  • privata läroanstalter.

Målgrupp

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.  

Halvfärdiga högskolestudier kan avläggas som arbetskraftsutbildning. Då är villkoret att studierna bevisligen varit avbrutna i över ett år. Studier på heltid ska avläggas inom 12–24 månader. Tiden beror på den examen som avläggs och om det handlar om yrkeshögskole- eller universitetsstudier.

För den som planerar att bli företagare anordnas karriärträning för företagande och företagarutbildning. Etablering av företagsverksamhet kan flexibelt kombineras med företagarutbildning.

Om du inte hittar lämplig utbildning i vårt utbud kan du kontakta en TE-byrå för att diskutera utbildningsmöjligheter i form av enskild studieplats.

Via tjänsten Studievakt kan du prenumerera på information om aktuella arbetskraftsutbildningar per e-post.

Sök till utbildning:

Aktuell arbetskraftsutbildning och Studievakten

Arbets- och näringstjänsterna planerar och anordnar utbildning ofta i samarbete med arbetsgivare (gemensam anskaffning av utbildning). I utbildningen kan även delta personer som planerar att bli företagare, liksom också företagare tillsammans med sina anställda samt hyrd arbetskraft i företaget.

Utkomst och ersättning för kostnader

Om du är arbetslös, kan TE-byrån betala ersättning för rese- och logikostnader i samband med en resa till

  • ett antagningstillfälle eller en lämplighetstest för arbetskraftsutbildning
  • en läroanstalt innan arbetskraftsutbildningen inleds, om din skada eller sjukdom förutsätter att du tar reda på hur det ligger till med tillgängligheten i läroanstalten och anstaltens lämplighet för dig

Under arbetskraftsutbildningen får du samma förmån som under arbetslöshetsperioden.Om du har avtalat om att delta i arbetskraftsutbildningen i din sysselsättningsplan eller planen som ersätter den, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån under tjänsten.

Den som betalar ut förmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, fattar beslut om betalning av förhöjningsdel.

Som ersättning för de kostnader som orsakas av deltagandet kan du få kostnadsersättning för de dagar under vilka du deltar. Om du inte får kostnadsersättning av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, kan TE-byrån betala kostnadsersättning enligt prövning.

Respons på arbetskraftsutbildning

Respons av studerande insamlas efter varje anordnad utbildning. 

Utöver responsen av studerande följs utbildningskvaliteten upp genom statistik från kundregistret. Det viktigaste kvalitetskriteriet är utbildningens sysselsättningseffekt.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket får du handledning i att söka till arbetskraftsutbildning av din hemkommun. Arbets- och näringsbyrån sköter dock fortfarande intervjuerna och antagningen av studerande inom arbetskraftsutbildningarna. En kommun som ingår i kommunförsöket beslutar om ersättning av eventuella rese- och övernattningskostnader samt om kostnadsersättning enligt prövning. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning