Ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning

Sök aktivt arbetskraftsutbildning. Vissa utbildningar är mycket populära, men i allmänhet har man bra chanser att bli antagen. Ta del av inträdeskraven till utbildningar du är intresserad av innan du lämnar in ansökan.

Så här söker du arbetskraftsutbildning

Ansök om arbetskraftsutbildning i första hand med webbansökan. Då skickas webbansökan till den TE-byrå som ansvarar för antagningen av studerande.

Aktuell arbetskraftsutbildning (ansökan på webben)

Om du inte kan göra en webbansökan, fyll i ansökan på nätet och printa ut den. Returnera den till TE-byrån.

Ansökan till arbetskraftsutbildning (suomi.fi)

Hur väljs studerandena?

I första hand väljs arbetslösa eller personer vars anställningsförhållande håller på att ta slut. Men även om du jobbar kan du antas. Eftersom utbildningarna är vuxenutbildning antas under 20 år gamla personer sällan.

Bland annat följande kriterier tillämpas på valet av studerande:

  • TE-byrån ska konstatera att sökanden har behov av utbildning.
  • Studieplatser beviljas personer som har förutsättningar för utbildningen och det arbete som den siktar på. Lämpligheten fastställs utifrån branschens eller yrkets krav på kompetens, egenskaper och hälsa.
  • Ditt intresse och din motivation är viktiga med tanke på uppnåendet av målen – därför ingår de i ansökan.
  • Andra valkriterier är också din tidigare utbildning och arbetserfarenhet samt vilken inverkan utbildningen har på din sysselsättning.
  • Vissa utbildningar riktar sig till begränsade målgrupper såsom långtidsarbetslösa, invandrare eller äldre personer.

Studerandena intas utifrån ansökningar, intervjuer och vid behov lämplighetstest. Utbildningen kan också inledas med en kartläggningsperiod, varefter endast en del av studerandena fortsätter med studierna.

Vem väljer studerandena?

Studerandena väljs av en antagningsgrupp som består av TE-tjänsternas sakkunniga och en representant för utbildningsanordnaren. Om arbetsgivare deltar i planeringen och finansieringen av utbildningarna deltar även representanter för arbetsgivarna i antagningen. Vid behov kan också andra sakkunniga anlitas.

Antagningen av studerande till utbildningar som leder till högskoleexamen samt ansökning till enskilda utbildningsplatser sker på annat sätt.

Högskolan fattar först beslut om antagning av sökanden, varefter TE-byrån slutgiltigt fattar beslut om antagning till arbetskraftsutbildning.

Hur underrättas sökandena om att de fått en studieplats?

Den TE-byrå som ansvarar för antagningen meddelar sökandena per brev i allmänhet cirka en månad efter att ansökningstiden för utbildningen gått ut. Om du fyllt i webbansökan och identifierat dig kan du följa med läget på webben via tjänsten Mina egna arbetskraftsutbildningsansökningar. 

Mina e-tjänster

Om du beviljas arbetskraftsutbildning skickar utbildningsanordnaren i allmänhet en separat kallelse till utbildningen. Kallelsen innehåller också mer detaljerad information om utbildningens begynnelsetidpunkt och andra arrangemang.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket får du handledning i att söka till arbetskraftsutbildning din hemkommun. Arbets- och näringsbyrån sköter dock fortfarande intervjuerna och antagningen av studerande inom arbetskraftsutbildningarna. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning