Deltidsstudier med arbetslöshetsförmån

Deltidsstudier är sådana studier som inte hindrar dig från att söka och utföra heltidsarbete. Det centrala med deltidsstatusen är inte studiernas innehåll utan den arbetsmängd som studierna kräver.

Du kan få arbetslöshetsförmån för tiden som du studerar på deltid om du i övrigt är berättigad till arbetslöshetsförmån. Du måste vara beredd att söka om och ta emot heltidsarbete under tiden du studerar på deltid.

Villkor för deltidsstudier

Som studier som bisyssla betraktas inte

  • studier med målsättningen att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller lägre eller högre högskoleexamen;
  • studier i enlighet med lagen om yrkesutbildning med målsättningen att avlägga grundläggande yrkesexamen eller en del av examen, att genomgå förberedande utbildning för yrkesinriktad utbildning, eller förberedande utbildning för arbetslivet eller ett självständigt liv;
  • gymnasiestudier, vars totala omfattning enligt läroplanen är minst 75 kurser. (Gymnasiestudier som ordnas på en internatskola betraktas alltid som studier som huvudsyssla)
  • studier som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern så som avses i lagen om grundläggande utbildning och som omfattar minst 22 kurser per läsår.

De ovan nämnda studierna betraktas på grund av sitt innehåll som studier som huvudsyssla.

Andra studier än de ovan nämnda betraktas vanligen som studier som bisyssla om omfattningen är

  • mindre än 5 studiepoäng / 3 studieveckor / 4,5 kompetenspoäng per studiemånad
  • mindre än 25 timmar i veckan, om studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng inte har fastställts.

Bedömningen görs utgående från läroplanen eller den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK). Arbets- och näringsbyrån bedömer om studierna betraktas som studier som bisyssla eller om studierna utgör ett hinder för att ta emot arbete.

Också studier som huvudsyssla kan betraktas som studier som bisyssla om du, samtidigt med dina studier, har arbetat etablerat som anställd eller varit företagare.

Gör så här

Om du planerar att deltidsstudera då du är kund hos arbets- och näringsbyrån, ta kontakt med din egen byrå i god tid före studierna inleds.

Vid behov reder arbets- och näringsbyrån ut dina studiers omfattning med en utredningsbegäran eller på ett annat sätt och ger ett utlåtande över studierna till den som betalar, det vill säga FPA eller arbetslöshetskassan.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, meddela din hemkommun om alla studier, även studier på deltid, innan du inleder dem.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Vi behov kan du ringa telefonservicen för personkunder

Telefonservice för personkunder