Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Om du är arbetslös arbetssökande är det möjligt för dig att bedriva kortvariga studier i max sex månaders tid med arbetslöshetsförmån.

Du kan studera i ett halvt år med arbetslöshetsförmån om

  • du är över 25 år
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet

Dina studier bör alltså främja dina möjligheter att bli sysselsatt och lagen kan inte t.ex. tillämpas på studier som klart är av hobbynatur, eller på sådana studier vars totala längd är över sex månader.

Om du vill fortsätta med studier som du avbrutit tidigare, ska det ha förlöpt minst ett år sedan du avbröt dem.

Tag kontakt med TE-byrån innan studierna inleds

Man bör också i fortsättningen på förhand meddela TE-byrån om samtliga studier och TE-byrån gör vid behov en redogörelse om dem. TE-byrån ger alltid ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om studierna. Var alltså  i kontakt med TE-byrån innan du inleder dina studier.

Meddela inte om kortvariga studier med en ändringsanmälan i Mina e-tjänster, utan tag kontakt med TE-byrån innan studierna inleds via en kontaktbegäran i tjänsten Mina e-tjänster eller ring vår telefonservice 0295 025 510.

Så sköter du ärenden med oss

Om dina studier tar över sex månader, lönar det sig för dig att fundera på frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Under kortvariga studier är du fortfarande skyldig att söka och vara beredd att ta emot arbete samt  delta i sysselsättningsfrämjande service. Studier är inte en  godtagbar orsak att vägra ta emot ett jobb. På basis av studierna betalas inte en förhöjd förmån.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, meddela din hemkommun om alla studier, även kortvariga studier, innan du inleder dem. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Ytterligare info om kortvariga studier

Rätten till kortvariga studier på heltid med arbetslöshetsförmån är av engångsnatur. Rätten förnyas efter att arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls på nytt och beräkningen av den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar på nytt.

Att genomföra kortvariga studier så att de delas upp över flera perioder kan vara möjligt, om du kontaktar TE-byrån i tillräckligt god tid.

I fråga om kortvariga studier reder TE-byrån inte ut om du studerar som huvudsyssla eller bisyssla. Huruvida studierna är huvud- eller bisyssla bedöms bara om du med studierna vill tjäna in skyldighet att vara i arbete eller i situationer då statusen har betydelse, t.ex. då alterneringsledighet eller offentlig arbetskrafts- och företagsservice övervägs. Studiernas längd måste dock alltid redas ut för att det ska kunna fastslås att de är kortvariga.

Att genomföra kortvariga studier så att de delas upp över flera perioder kan vara möjligt, om du kontaktar TE-byrån i tillräckligt god tid.

Under kortvariga studier löper betalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen på normalt sätt.

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder.

Telefonservice för personkunder