Blanketter för de kommunala sysselsättningsförsöken

 

Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier enligt integrationslagen som avses stödjas med arbetslöshetsförmån KK0714

Ansökan om lönesubvention KK320

Meddelande om överförande av arbetstagare som anställts med lönesubvention KK323

Ansökan om startpeng KK325

Ansökan om fortsatt startpeng KK352

Ansökan om ersättning för rese- och logikostnader KK611

Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån KK621

Motivering till utbildningsbehov KK623

Avtal om arbetsprövning på en arbetsplats KK682

Utvärderingsblankett för arbetsprövning (arbetsgivare) KK690

Utvärderingsblankett för arbetsprövning (arbetsprövaren) KK690b

Frånvaroanmälan KK691

Respons till försöksområdets kommun om kundens hälsoundersökning KK910

Samtycke till utlämnande av uppgifter om hälsotillstånd till arbetsgivare KK911

Fullmakt för uträttande av ärenden vid försöksområdets kommun KK912

Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare KK913