Information om gruppansvarsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen

Bestämmelser om försäkringsskydd finns i 4 kap. 11 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Gruppansvarsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen som beskrivs här gäller följande tjänster inom arbets- och näringsförvaltningen:
Träningar och försök enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (4 kap. 4 § och 5 §):

  • jobbsökarträning
  • karriärsträning
  • arbetsträning
  • arbetsprövning på arbetsplats
  • utbildningsprövning vid läroanstalt

samt integrationsfrämjande åtgärder enligt 84 § i lagen om främjande av integration.


1) Gruppansvarsförsäkring i LokalTapiola

Arbets- och näringsministeriet har tecknat en gruppansvarsförsäkring för personer som deltar i ovan nämnda tjänster. Ansvarsförsäkringen ersätter endast de person- och sakskador som uppkommit i samband med utförandet av arbetsuppgifter, och för vilka personen som deltar i tjänsterna enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig. Ersättningsskyldigheten definieras i skadeståndslagen.

När man överväger ersättningsskyldighet jämställs personen som deltar i en tjänst med företagets arbetstagare. Arbetstagaren (jfr den som deltar i en tjänst) ansvarar inte för en skada som denne orsakat för arbetsgivaren (jfr den som ordnar tjänsten) om orsaken till skadan endast är lindrigt vållande. Skador som orsakats genom lindrigt vållande ersätts således inte heller från ansvarsförsäkringen. Från försäkringen ersätts inte heller skador som personen som deltar i en tjänst orsakat uppsåtligen eller genom grovt vållande. För sådana skador är gärningsmannen alltid själv ersättningsskyldig.

Det område som ersätts med ansvarsförsäkring omfattar således skador som en person som deltar i en tjänst orsakat med mer än lindrigt vållande, men inte skador som orsakats genom grovt vållande eller uppsåtligen.

Ansvarsförsäkringen är i kraft i Europa (inkl. Turkiet).

Skada som orsakats utomstående ersätts

Försäkringen täcker skada som drabbar den som ordnar tjänsten (eller motsvarande) eller en utomstående. Försäkringen ersätter inte skador som drabbar personen som får tjänsten eller dennes familj (t.ex. en arbetspraktikants söndriga glasögon).

Ekonomisk skada

Försäkringen ersätter inte en sådan ekonomisk skada som inte har samband med en person- eller sakskada (t.ex. arbetsprövaren har prissatt produkterna fel, stämplat kreditkortet fel, vilket lett till ekonomiska skador för den som ordnar arbetsprövningen).

Trafikskador

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakas av användning av ett motorfordon i trafiken enligt trafikförsäkringslagen eller en motsvarande utländsk lag. Om personen som deltar i prövningen/träningen ska utföra transportuppgifter med ett fordon har försäkringsskyddet därmed samma innehåll som vid andra transporter av fordonet i fråga (obligatoriska och frivilliga trafikförsäkringar).

Egendomsskador

Ansvarsförsäkringen ersätter skador som orsakats på egendom som personen som deltar i en tjänst behandlar eller tar hand om (t.ex. arbetsprövaren orsakar en skada på en bil under reparation med mer än lindrigt vållande). För egendomsskador betalas dock högst 20 000 euro i ersättning per skadefall (förutom vid trafikskada).

På grund av ersättningstaket får en person som deltar i en tjänst inte ges dyra arbetsmaskiner, motorfordon eller annan egendom för behandling eller omhändertagande, vars skador medför betydande ersättningskrav (körarbeten med servicefordon, jordbearbetningsmaskiner eller lastbilar osv.).

Med behandling och omhändertagande avses enligt försäkringsvillkoren bl.a. installationsarbeten, reparationsarbeten och förvaringsansvar för egendom. I LokalTapiolas ersättningstjänst bedömer man om det behövs en skadegranskare på plats för att verifiera det inträffade.

Enligt ersättningsrätten är den som orsakat skadan endast skyldig att ersätta dagsvärdet för det förstörda eller förlorade föremålet. Den som orsakat skadan är inte skyldig att ersätta det s.k. återanskaffningsvärdet. Således kan man inte heller ur försäkringen betala annan ersättning än sådan som motsvarar dagsvärdet.

Självrisken för ansvarsförsäkringen vid varje person- och sakskada är 400 euro, som arbets- och näringsministeriet betalar enligt LokalTapiolas beslut till den skadelidande utan separat ansökan. Från ansvarsförsäkringen ersätts inte skador som understiger 400 euro.

Förfarande vid skada enligt ansvarsförsäkringen

En skadeanmälan görs för en person- eller sakskada som omfattas av försäkringen till försäkringsbolaget LokalTapiola, om den skadelidande (den som ordnar tjänsten eller en utomstående) framställer ett ersättningsyrkande. Den som ordnar tjänsten (eller motsvarande) fyller i skadeanmälan tillsammans med den som deltagit i tjänsten. Anvisningar för skadeanmälan finns på försäkringsbolagets hemsida (Företag – Anmäl en skada – Ansvars- och rättsskyddsskada – Ansvarsskada – Skada på annans egendom – Anmälan om ansvarsskada)

Skadeanmälan skickas till den behöriga arbets- och näringsbyrån som skickar den till försäkringsbolaget LokalTapiola. Efter att ha behandlat ärendet skickar försäkringsbolaget LokalTapiola sitt beslut till arbets- och näringsbyrån som förmedlat skadeanmälan, till den skadelidande (den som ordnar tjänsten eller en utomstående) och till NTM-centralen i Nyland.
För skador som understiger självrisken görs en ersättningsansökan till NTM-centralen i Nyland.

Ansökan om ersättning gör enligt samma förfaranden som vid ansökan om ersättning från försäkringsbolaget. Som ersättningsansökan används försäkringsbolaget LokalTapiolas skadeanmälan, som fylls i i tillämpliga delar och skickas till arbets- och näringsbyrån. NTM-centralen i Nyland beslutar om ersättning av skador som understiger självrisken.

2) Olycksfallsförsäkring

För ett olycksfall eller en yrkessjukdom som inträffat under träning eller prövning betalas ersättning ur statens medel med motsvarande grunder som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, om inte personkunden har rätt till minst en lika stor ersättning enligt någon annan lag. Statskontoret behandlar ärenden som gäller betalning av ersättning ur statens medel.

Försäkringen ersätter olycksfall som skett: i tjänsten, på området av den som ordnar tjänsten, på vägen till stället där tjänsten ordnas och tillbaka samt för olycksfall som inträffat under ärenden av den som ordnar tjänsten och som orsakat en skada eller sjukdom.

Olycksfallsförsäkringen har inga landspecifika begränsningar. Försäkringen gäller både i Finland och utomlands, och den som ordnar träningen/prövningen är en finsk arbetsgivare. Närmare bestämmelser om det regionala tillämpningsområdet finns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. S.k. civila sjukdomar och fritid omfattas inte av försäkringen, och för dessa bör den som deltar i en tjänst teckna en frivillig försäkring.

Förfarande vid olycksfall

Ersättning för olycksfall söks hos Statskontoret genom att fylla i en olycksfallsanmälan. Arbets- och näringsbyråns kontaktperson fyller i olycksfallsanmälan utifrån uppgifter som erhållits av arbetsgivaren och kunden. Olycksfallsanmälan finns på Statskontorets webbplats (Tjänster – Ersättnings- och skadetjänster, blanketter – Arbetsolycksfall).

Ladda sidan som pdf