Ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om användningen av sekretessbelagda registeruppgifter för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheternas planeringsarbete är avsedd för forskare och forskningsinstitut.

I ansökan ska utöver specificeringen av det begärda materialet framgå undersökningens/statistikens/utredningsuppgiftens namn samt den ansvariga instansen och dess kontaktuppgifter. Även uppgifter om hanteringen och förstöringen av materialet ska beskrivas.

Elektronisk ansökningsblankett (asiointipalvelu.ahtp.fi, inloggningen förutsätter stark autentisering)

För sådan framtagning av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppbärs en avgift som baserar sig på använd arbetstid. Prissättningen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten och på det beslut om prislistan för avgiftsbelagda prestationer som fattats av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Om man är tvungen att använda en utomstående applikationsleverantör för att få fram uppgifterna, debiteras kostnaderna för detta på ett separat överenskommet sätt.

Förfrågningar om ifall uppgifterna är avgiftsbelagda kan skickas skriftligen till adressen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.