Dataskydd och behandling av personuppgifter

I personregistret i vårt informationssystem lagrar vi bland annat följande kunduppgifter:

 • identifierings- och kontaktuppgifter
 • uppgifter som har samband med kundrelationen och ärendehanteringen vid arbets- och näringstjänsterna
 • uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande
 • uppgifter om servicebehov och planer
 • uppgifter om arbetserbjudanden och presentationer för arbetsgivare
 • uppgifter om hälsotillståndet och andra uppgifter som krävs för tillhandahållande av arbets- och näringstjänster
 • arbetskraftspolitiska utlåtanden
 • uppgifter om arbets- och näringsförvaltningens tjänster och förmåner.

Som kund har du rätt till insyn i dina personuppgifter som lagrats i informationssystemet. Om du vill ha uppgifterna skriftligen, måste de beställas från arbets- och näringsbyrån. Detta är avgiftsfritt en gång om året.

Vi lämnar ut kunduppgifter i begränsad mån

Kunduppgifterna är konfidentiella och de anställda som behandlar kunduppgifter har tystnadsplikt.

Till arbetsgivare kan vi lämna ut bara sådana uppgifter som krävs för tillsättande av jobb och i fråga om vilka vi har kundens skriftliga samtycke till att de får lämnas ut. Sådana uppgifter är: 

 • arbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, andra språkkunskaper och nationalitet
 • arbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina samt innehållet i dem i behövliga delar och vitsord
 • arbetshistorik med de uppgifter som framgår i arbetsintyget
 • fullgjord värnplikt
 • specialkompetens, önskemål om arbete och utbildning samt ett CV för arbetsgivaren som arbetssökanden själv skrivit
 • för att utreda förutsättningarna att ingå arbetsavtal på viss tid, information om att personen har varit arbetslös arbetssökande fortgående utan avbrott under de 12 föregående månaderna.

Arbetsgivaren har också rätt att få veta om en tidigare arbetstagare är arbetssökande vid Arbets- och näringsbyrån när han eller hon verkställer sin återanställningsskyldighet enligt arbetsavtalslagen.

Arbets- och näringsbyrån skickar till den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gäller förutsättningarna att få arbetslöshetsförmån.

Kunduppgifter ges åt andra myndigheter, ifall det i lagen så föreskrivits eller kunden samtyckt till det.

Vi behandlar inte individuella ärenden per e-post

Arbets- och näringsbyrån kan inte per e-post besvara frågor som gäller någons personliga situation och som kräver användning av konfidentiella uppgifter. På detta sätt säkerställer vi att uppgifterna inte hamnar i fel händer. Vi ger svar endast på allmän nivå eller svarar med krypterad e-post.

Lagringssystem för kundsamtal

Arbets- och näringsbyråernas samtal sparas automatiskt och datainnehållet består av de uppgifter som kunden själv angett. De sparade uppgifterna överlåts inte till utomstående. Kunden har rätt att granska de personuppgifter som ingår i registret och gäller personen själv.

Ovan nämnda ärenden som gäller behandlingen av uppgifter gäller på samma sätt även behandlingen av uppgifter om kunder som ingår i kommunförsök med sysselsättning.