Sysselsättningsplan

Avsikten med sysselsättningsplanen är att ge dig själv och TE-byrån en klar bild av din situation, målsättningar samt eventuella begränsningar i jobbsökningen. I planen antecknas också minst en uppgift som ska utföras inom en utsatt tid.

I planen kommer man överens om målet för din jobbsökning, om de sätt på vilka du själv främjar din sysselsättning, vilken service du behöver och de sätt på vilka du i fortsättningen sköter dina ärenden med TE-byrån.

Du hittar planen i tjänsten Mina e-tjänster. Du bör i första hand meddela om förverkligandet av uppgifterna inom utsatt tid i tjänsten Mina e-tjänster.

Om du inte utför en uppgift som man kommit överens om i planen inom utsatt tid, utan en arbetskraftspolitiskt godkänd orsak, kan det leda till att du blir utan ersättning för en viss tid.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom kommunförsöket gör du upp en sysselsättningsplan tillsammans med en expert i din hemkommun. Du har tillgång till tjänsten Mina e-tjänster, via vilken du inom utsatt tid ska meddela om utförandet av de uppgifter som överenskommits i sysselsättningsplanen. Om du inte kan meddela via Mina e-tjänster kan du också meddela om utförandet av uppgifterna direkt till experten i din hemkommun eller till personkundens telefontjänst.

Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket

När uppgörs planen?

Under din arbetslöshet tar vi kontakt med dig var tredje månad. I samband med att vi tar kontakt uppdaterar vi din sysselsättningsplan. Arbets- och näringsbyrån kan ordna en personlig intervju ansikte mot ansikte, per telefon eller på distans. Du kan själv göra ett förslag till plan då du inleder din jobbsökning eller då vi bedömer att du har möjligheter att göra den själv.

Olika slag av planer

Utifrån din situation är planen

  • en sysselsättningsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån
  • en aktiveringsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån och en tjänsteman från kommunen
  • en integrationsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån.

Hur görs planen?

Planen som stöd för din jobbsökning kan göras på två olika sätt:

Det finns två olika sätt att göra upp planen på webben.

  1. Efter en bedömning av servicebehovet i Mina e-tjänster blir du hänvisad till att godkänna den föreslagna planen eller att utarbeta ett eget planförslag för arbets- och näringsbyrån.Följ anvisningarna i Mina e-tjänster. Om du inte godkänner den föreslagna planen eller utarbetar ett eget förslag till plan för arbets- och näringsbyrån inom utsatt tid, avbryts din jobbsökning.
  2. Vi kommer överens med dig om att du på egen hand eller med hjälp av en serviceproducent utarbetar ett förslag till din plan för arbets- och näringsbyrån i Mina e-tjänster.

Planen kan också göras upp på arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån ordnar en personlig intervju för dig ansikte mot ansikte, per telefon eller på distans. Under intervjun diskuterar du dina önskemål angående jobbsökning samt ditt kunnande tillsammans med en sakkunnig på arbets- och näringsbyrån eller en serviceproducent.

Uppgifter som avtalas om i planen

Av följande uppgifter och tjänster väljer du dem som hjälper dig att bli sysselsatt så snabbt som möjligt.

Jag läser på webbplatsen om den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.

Om du blir arbetslös

Jag beställer tjänsten Platsvakt som ingår i söktjänsten Lediga jobb och håller beställningen aktiv under hela den tid jag är arbetssökande.
Tjänsten Platsvakt som ingår i Lediga jobb -tjänsten skickar till din e-post platsannonser om jobb enligt de sökfaktorer du angett.

Lediga jobb

Jag söker aktivt jobb med hjälp av olika jobbsökningskanaler samt deltar i lämpliga rekryteringsevenemang som arrangeras av arbets- och näringstjänsterna.

Jag publicerar mitt CV på webbplatsen EURES och söker aktivt jobb i Europa genom olika jobbsökningskanaler.

Jag söker mig till jobbsökarträning för att förbättra mina jobbsökningskunskaper.

Jag bekantar mig med hur man startar ett företag eller deltar i ett evenemang om ämnet.

Information och tjänster för företag och samfund (suomi.fi)

Jag utarbetar en genomförbar affärsplan för företagsverksamhet på heltid.

Information och tjänster för företag och samfund (suomi.fi)

Jag utreder möjligheterna för finansiering av företagandet och ansöker vid behov om startpeng för att trygga min utkomst.

Jag bedömer mina förutsättningar för sysselsättning med hjälp av ett webbverktyg.

Mina e-tjänster (asiointi.mol.fi) → Arbetslivsradar

Jag utreder mina yrkesmässiga alternativ med hjälp av ett webbverktyg eller en webbplats för yrkesval.

Jag skaffar information om utbildningsmöjligheter i Finland eller annat håll i Europa.

Jag söker mig till kartläggning av min kompetens och yrkesskicklighet.

Karriärträning

Jag bedömer och utreder mina yrkesmässiga möjligheter samt en lämplig utbildnings- eller yrkeskarriär tillsammans med en sakkunnig.
Arbets- och näringsbyrån kan skaffa sakkunnigbedömningar för att utreda en personkunds kunnande, yrkesskicklighet, lämplighet samt alternativen i arbete, företagsverksamhet och utbildning.

Söker du yrke eller utbildning?

Jag planerar en lämplig utbildnings- eller yrkeskarriär tillsammans med en yrkesvals- och yrkesvägledningspsykolog.
I arbets- och näringsbyråns yrkes- och karriärvägledning kan du diskutera med en sakkunnig om att utveckla ditt kunnande, hur du söker dig till arbete eller utbildning, innehållet i studierna, yrken och yrkesbranscher och olika alternativ att finansiera studierna.

Jag söker mig till karriärträning för att klarlägga yrkesvals- och karriäralternativ, söka mig till utbildning eller utveckla mina arbetslivsfärdigheter.

Karriärträning

Jag söker mig till utbildningsprövning vid läroanstalt för att utreda yrkesvals- och karriäralternativ.
I utbildningsprövningen bekantar du dig med utbildningens innehåll och yrkets krav. På så sätt kan du bedöma din utbildningsplan och precisera den. I utbildningsprövningen kan du diskutera med lärarna och studiehandledarna om frågor som berör studierna. Du kan också bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med lektioner. Utbildningsprövningens längd är högst 10 dagar.

Jag söker mig till arbetsprövning på arbetsplats för att utreda mina yrkesvals- och karriäralternativ eller få stöd för att återvända till arbetsmarknaden.

Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning

Jag söker till arbetskraftsutbildning och använder vid behov Utbildningsvakten för att få meddelanden om utbildningar som startar till min e-post.

Jag söker mig till läroavtalsutbildning.

Läroavtalsutbildning

Jag söker mig till frivilliga studier för att förbättra min yrkesskicklighet och mina chanser att få arbete eller för att behålla mitt jobb.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Utöver arbets- och näringsbyråns tjänster behöver jag t.ex. utredning som gäller hälsa, rehabilitering eller pensionsmöjligheter.
I hälsoundersökningen, som kommunen ordnar för arbetslösa, kan du få ny information om din hälsa och arbets- och funktionsförmåga, hälsorådgivning samt till exempel behandling av en långvarig sjukdom som inte påverkar din arbetsförmåga.

Pension

Jag träffar min arbetstränare enligt överenskommelse för att få stöd till min sysselsättning.

Arbetstränare

Jag har kontakt med sektorsövergripande samservice som främjar min sysselsättning enligt överenskommelse.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Jag söker mig till rehabiliterande arbetsverksamhet för att förbättra min livskompetens och sysselsättning.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte – kommunen hjälper dig att bli sysselsatt

Jag söker mig till omplaceringsträning som arbetsgivaren ordnar i uppsägningssituationer.
Omplaceringsträning är träning som arbetsgivaren ordnar i uppsägningssituationer.

Dessutom kan den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån komma överens med dig om andra uppgifter som antecknas i din plan.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)