Vanliga frågor

Arbetssökande

Arbetsgivare och företagare

Samarbetspartners

Egen jobbsökning och webbtjänsten Mina e-tjänster

 1. Hur anmäler jag mig som arbetssökande?
 2. Var kan jag kontrollera mina egna kunduppgifter? 
 3. Vilka uppgifter kan jag meddela via webbtjänsten? 
 4. Jag är permitterad. Vad ska jag göra? 
 5. Var hittar jag en begäran om redogörelse som arbets- och näringsbyrån lämnat till mig? 
 6. Var får jag ett intyg om att jag är arbetslös? 
 7. Jag har flyttat, uppdateras min adress automatiskt i arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem? 
 8. Vad har sysselsättningsplanen för betydelse? 
 9. Hur kan jag informera om att planen fullföljts?

1. Hur anmäler jag mig som arbetssökande?

Allra lättast och fortast inleder du din jobbsökning på webben:

Logga in i webbtänsten Mina e-tjänster

Svara på frågorna i webbtjänsten och skicka uppgifterna. Därefter börjar din jobbsökning genast.

Du får en mottagningsbekräftelse, där du ser de uppgifter du skickat och giltigheten för din jobbsökning. Samtidigt får du instruktioner om hur du ska fortsätta med ärendet.

Om du inte har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort, bekanta dig med anvisningarna:

Din egna TE-byrås kontaktuppgifter

Läs mer

2. Var kan jag kontrollera mina egna kunduppgifter?

I webbtjänsten Mina e-tjänster kan du uppdatera dina kunduppgifter, kontrollera att din jobbsökning är i kraft samt kolla ifall du har halvfärdiga ärenden och uppgifter. Utför givna uppgifter inom utsatt tid.

3. Vilka uppgifter kan jag meddela via webbtjänsten?

Via vår webbtjänst kan du anmäla det mesta som gäller dina ärenden med TE-byrån.

Läs mer:

4. Jag är permitterad. Vad ska jag göra?

Se noggranna instruktioner på sidan

5. Var hittar jag en begäran om redogörelse som arbets- och näringsbyrån lämnat till mig?

Du kan besvara en begäran om redogörelse som arbets- och näringsbyrån lämnat i Mina e-tjänster

 • under Alla tjänster > ”De egna utkomstskyddsuppgifterna" eller
 • genom att klicka på den begärda redogörelsen i listan med öppna ärenden och uppgifter på första sidan och att sedan gå vidare till sidan De egna utkomstskyddsuppgifterna.

Till Mina e-tjänster

6. Var får jag ett intyg om att jag är arbetslös?

Du kan via Mina e-tjänster skriva ut ett intyg över att din jobbsökning är i kraft genom att gå från första sidan till ”Alla tjänster” > ”Egen jobbsökning” > ”Titta på dina jobbsökningsuppgifter”. Av intyget framgår när din jobbsökning inletts och vilket ditt sysselsättningsläge är den dag du skriver ut intyget.

Om du vill kan du under Alla tjänster också komma åt att skriva ut din sysselsättningsplan (”Min plan”) eller det arbetsmarknadspolitiska utlåtande du fått (”De egna utkomstskyddsuppgifterna”).

7. Jag har flyttat, uppdateras min adress automatiskt i arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem?

Adressuppgifterna uppdateras inte automatiskt i arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem, så kunden ska själv se till att en ny adress och övriga kontaktuppgifter har anmälts. Kontaktuppgifterna kan du uppdatera via Mina e-tjänster eller genom att meddela uppgifterna till telefonservicen eller arbets- och näringsbyrån.

Kontaktuppgifter till din egna arbets- och näringsbyrå

8. Vad har sysselsättningsplanen för betydelse?

När du anmäler dig som arbetslös arbetssökande, bedömer vi din situation utgående från de uppgifter du gett. Tjänsterna som du behöver och uppgifterna som du kommit överens om antecknas i din plan, där man avtalar om målen för din jobbsökning, hur du främjar själv din sysselsättning, vilka tjänster du behöver och hur du i fortsättningen sköter dina ärenden med arbets- och näringsbyrån.

Du bör handla så som man kommit överens i planen för att inte förlora din rätt till arbetslöshetsskydd.

Då man i planen kommer överens om service som främjar sysselsättningen (jobbsökarträning och karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning frånsett arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration) kan utbetalaren av arbetslöshetsförmånen betala en förhöjd förmån för den tid den sysselsättningsfrämjande service pågår.

9. Hur kan jag informera om att planen fullföljts?

Du kan informera om fullföljande av en sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplan via Mina e-tjänster som finns på webbplatsen TE-tjanster.fi. Det går att informera om fullföljandet av planen på första sidan för Mina e-tjänster under ”Öppna ärenden och uppgifter”. Detta meddelande ska lämnas inom tidsfristen för varje överenskommen uppgift. 

 • Det är möjligt att lämna information via webbtjänsten Mina e-tjänster, om planen är undertecknad och jobbsökningen i kraft, om utfallet av uppgiften ännu inte antecknats och datumet för revidering av planen inte gått ut.
 • Du kan informera om utförandet av en eller flera uppgifter åt gången. I fältet tilläggsuppgifter kan du ange preciserad ytterligare information om utförandet av uppgiften. 
 • Efter att du skickat informationen kan du inte längre ändra de lämnade upplysningarna. Om du vill rätta ett meddelande du skickat via webbtjänsten, kontakta arbets- och näringsbyrån. Efter att du skickat meddelandet får du en mottagningsbekräftelse. 
 • Om du vill, kan du skriva ut blanketten med PDF-utskriftsfunktionen eller spara den på din dator.

Till Mina e-tjänster

Om du inte kan använda Mina e-tjänster, meddela om utförda uppgifter på det sätt du kommit överens om med TE-byrån.

Utkomstskydd
 

 1. Har jag rätt till arbetslöshetsförmån?
 2. Hur ansöker jag om arbetslöshetsförmån?
 3. Vilka intyg ska jag leverera till TE-byrån?
 4. Vad är ett arbetskraftspolitiskt utlåtande och när ges det?
 5. Jag är missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som arbets- och näringsbyrån gett, vad kan jag göra? 

1. Har jag rätt till arbetslöshetsförmån?

Arbets- och näringsbyrån utreder din rätt till arbetslöshetsförmån när du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och meddelar att du ansöker om arbetslöshetsförmån. Till exempel studier eller företagande kan påverka dina möjligheter att få förmån.

Läs till om saken:

2. Hur ansöker jag om arbetslöshetsförmån?

När du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och ansöker om arbetslöshetsförmån, undersöker arbets- och näringsbyrån de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande antingen till arbetslöshetskassan, om du är medlem i en kassa, eller till FPA, om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa. Därefter lämnar du in ansökan till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.


Den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, det vill säga arbetslöshetskassan eller FPA, undersöker övriga förutsättningar för att få förmånen, till exempel hur lång självrisktiden är. Du kan också fråga förmånsbetalaren närmare om till exempel inkomsternas inverkan på utbetalningen av arbetslöshetsförmån under deltidsarbete. Läs mer om sökande av arbetslöshetsförmån via länkarna nedan.

3. Vilka intyg ska jag leverera till TE-byrån?

Du behöver inte automatiskt lämna in dokument till arbets- och näringsbyrån. Om dokument behövs ber en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån skilt om dem per brev, telefon, e-post eller textmeddelande. Dokument som eventuellt kan behövas är till exempel permitteringsintyg, examensintyg, arbetsintyg, arbetsavtal eller läkarintyg.
Om du ska lämna in dokument till byrån, rekommenderar vi att du använder tjänsten för krypterad e-post (turvaviesti.te-toimisto.fi).

4. Vad är ett arbetskraftspolitiskt utlåtande och när ges det?

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande är arbets- och näringsbyråns utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen (arbetslöshetskassan eller FPA) om din rätt till arbetslöshetsförmån. Ibland kan du få en begäran om utredning från arbets- och näringsbyrån. Då ska du besvara begäran innan utlåtandet kan ges.
Arbets- och näringsbyrån ska ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan obefogat dröjsmål, dock inom 30 dagar från det att du har returnerat utredningen jämte bilagor. Handläggningstiden för ditt eget kontor kan finnas till påseende på byråns webbplats.
Du kan se dina utlåtanden och i vilket skede handläggningen är i Mina e-tjänster under punkten ”De egna utkomstskyddsuppgifterna”
 

5. Jag är missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som arbets- och näringsbyrån gett, vad kan jag göra?

Man kan inte anföra besvär över ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som har utfärdats av arbets- och näringsbyrån. När du har ansökt om arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan, kan du däremot anföra besvär efter att du fått betalarens beslut. Anvisningar för besvärsförfarandet får du i samband med betalarens beslut.

Om arbets- och näringsbyrån har gett ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan din egen utredning eller med bristfälliga uppgifter, kan du till arbets- och näringsbyrån skicka din egen utredning eller mer information till din tidigare utredning för ny behandling av utlåtandet. Begäran om ny behandling ska göras skriftligt och du kan skicka den till din arbets- och näringsbyrå till exempel per e-post. 

Observera att en begäran om ny behandling inte är samma sak som att anföra besvär över ett beslut av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Om du vill diskutera ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som du fått, kan du ringa till vår telefonservice.

Så här sköter du dina ärenden med arbets- och näringsbyrån

1. Hur kan jag boka tid hos arbets- och näringsbyrån?
2. Arbets- och näringsbyrån borde ha kontaktat mig senast i går, men byrån ringde inte

1. Hur kan jag boka tid hos arbets- och näringsbyrån?

Det behövs inte tidsbokning hos arbets- och näringsbyrån i alla ärenden. Via Mina e-tjänsten kan du bl.a. göra ändringar i dina jobbsökningsuppgifter samt kontrollera jobbsökningens giltighet och utkomstskyddsutlåtanden som gäller dig.

Om du behöver en tidsbokning hos arbets- och näringsbyrån, avtala alltid om det direkt med byrån per telefon eller i samband med besök. Också ändringar i tidsbokningar görs direkt hos arbets- och näringsbyrån. 

Se arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter och instruktioner för hur man anlitar service på sidorna 

2. Arbets- och näringsbyrån borde ha kontaktat mig senast i går, men byrån ringde inte

Om det i dina kunduppgifter i arbets- och näringstjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster syns att ”Din jobbsökning är i kraft. Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig senast dd.mm.åååå”, innebär det att jobbsökningen är i kraft tills vidare och att den inte avbryts, fast byrån inte ännu kontaktat dig. 

Arbets- och näringsbyrån kontakatar dig så snabbt som möjligt. 

Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter à jour, om arbets- och näringsbyrån eventuellt behöver kontakta dig (t.ex. tidsbokningar, arbetserbjudanden) . 

Kommunala sysselsättningsförsöken

Hur vet jag om jag är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket?

Du behöver inte själv ta reda på om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket. Om du är kund inom ett kommunförsök får du information om detta personligen per brev eller när du anmäler dig som arbetssökande via Mina e-tjänster eller när du gör en ändringsanmälan i Mina e-tjänster där du meddelar att arbetslösheten eller permitteringen börjar.  

När du vill inleda din arbetssökning ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån enligt anvisningarna.

Hur ska jag uträtta ärenden om jag blir kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket?

När du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket hjälper din hemkommun som ingår i kommunförsöket dig att hitta sysselsättning och erbjuder dig lämpliga tjänster i stället för arbets- och näringsbyrån.  

Om du till exempel är kund inom Birkalands kommunförsök och din hemkommun är Tammerfors, får du hjälp med att få sysselsättning från Tammerfors stad. 

Din hemkommun gör en bedömning av ditt servicebehov och gör upp en sysselsättningsplan med dig. Din hemkommun kan också ge dig arbetskraftspolitiska utlåtanden eller be om mer information om oklara ärenden med en begäran om utredning. När du behöver hjälp ska du i första hand kontakta din egen expert i din hemkommun.  

Du har också tillgång till Mina e-tjänster och arbets- och näringsbyråns telefontjänster. 

Stöd för sysselsättning

Vad är lönesubvention och lönesubventionskort?

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren lönesubvention för lönekostnaderna för en arbetslös person, om den arbetssökande inte får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden eller kommer in på en utbildning. Arbets- och näringsbyrån överväger från fall till fall, när man kan främja att den arbetssökande får arbete genom att lönesubvention beviljas.

Arbets- och näringsbyrån kan ge arbetssökande ett lönesubventionskort för jobbsökning på egen hand.. Om den arbetssökande har ett lönesubventionskort innebär det att arbets- och näringsbyrån har förbundit sig att bevilja lönesubvention för anställning av kortinnehavaren, om de villkor för beviljande av subvention som gäller arbetsgivaren och anställningsförhållandet uppfylls.

Lönesubvention kan även beviljas utan lönesubventionskort om möjligheten till subventionerat arbete har antecknats i den arbetslösa arbetssökandens sysselsättningsplan.

Lediga jobb -tjänsten
 

Hur hittar jag jobb inom min bransch?

Arbets- och näringstjänsterna använder sig av den internationella yrkesklassificeringen (International Standard Classification of Occupations, förkortning ISCO).

I webb- och e-tjänsterna syns bara branscher enligt ISCO- klassificeringen. Arbets- och näringstjänsternas yrkesbenämningar har grupperats enligt den här klassificeringen.

Du kan bekanta dig närmare med ISCO-yrkesklassificeringen på Statistikcentralens sidor

Du kan söka yrkesbenämningar som används inom arbets- och näringstjänsterna

Platsvakten
 

 1. Vad betyder "Jobbet inte längre utannonserat", när jag öppnar meddelandet från platsvakten?
 2. Varför skickar platsvakten samma meddelanden på nytt?
 3. Varför får jag inte platsannonser i min e-post?

1. Vad betyder "Jobbet inte längre utannonserat", när jag öppnar meddelandet från platsvakten?

Efter att e-postmeddelandet kommit in kan jobbet redan ha tillsatts eller annonseringen av jobbet ha upphört av annan orsak. I detta fall får du efter att ha klickat på länken meddelandet "Jobbet inte längre utannonserat" och då kan beskrivningen av jobbet inte längre läsas.

2. Varför skickar platsvakten samma meddelanden på nytt?

Genom hanteringstjänsten för din platsvakt kan du kontrollera din beställning. Det är möjligt att du som sökfaktor har valt att alla annonser ska skickas. Om du bara vill ha de nyaste annonserna kan du i hanteringstjänsten avgränsa att bara annonser som är nyare än 24 timmar eller nyare än 3, 7 eller 14 dagar ska skickas.

Samma annons kan skickas flera gånger därför att det görs ändringar i annonsen och därefter skickar platsvakten annonsen som en ny platsannons till din e-post.

3. Varför får jag inte platsannonser i min e-post?

Innan beställningen träder i kraft, skickas en aktiveringslänk till e-posten. Genom aktiveringslänken bekräftar du din beställning och därefter är beställningen i kraft. Om du inte får aktiveringslänken i din e-post, är det bra att kolla att den inte har hamnat i din skräppost.

Utbildning och yrkesval
 

 1. Vem kan delta i arbetskraftsutbildning och vilket stöd kan fås under tiden för utbildningen?
 2. Kan jag få arbetslöshetsförmån, om jag studerar?
 3. Vad betyder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån?
 4. Var får man hjälp med att välja yrke?

1. Vem kan delta i arbetskraftsutbildning och vilket stöd kan fås under tiden för utbildningen?

Arbetskraftsutbildningen är planerad främst för arbetslösa arbetssökande och personer som fyllt 20 år och som hotas av arbetslöshet. Under vissa förutsättningar kan också andra personer, såsom yrkesverksamma och de som står utanför arbetskraften, delta i utbildningen. Kriterier vid antagningen av studerande är bland annat sökandens behov av utbildning och lämplighet för utbildningen.

Till arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning betalas under utbildningen den arbetslöshetsförmån som personen har rätt till vid arbetslöshet, samt dessutom kostnadsersättning. Det förutsätts att sökandens jobbsökning är i kraft.

Under utbildningstiden kan man få förhöjd arbetslöshetsförmån, om man i sysselsättningsplanen kommer överens om deltagandet i sysselsättningsfrämjande service med arbets- och näringsbyrån. Ytterligare information fås från betalaren av arbetslöshetsförmån, vår telefonservice eller arbets- och näringsbyrån.

2. Kan jag få arbetslöshetsförmån, om jag studerar?

Du kan läsa hur studier påverkar erhållandet av arbetslöshetsförmån på vår webbplats under rubriken  

3. Vad betyder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån?

Under vissa förutsättningar kan man bedriva frivilliga heltidsstudier under högst 24 månader per studiehelhet utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Genomförande av den grundläggande utbildningen kan dock stödjas i högst 48 månader. Utgångspunkten är att man i förväg ska avtala med arbets- och näringsbyrån om stödjande av studierna.

När det gäller studier som inletts medan personen var i arbete eller studier som varit avbrutna minst ett år, kan man avtala om att studierna stöds även efter att studierna inletts. Likaså kan man komma överens om stöd av studier som inletts under ett anställningsförhållande eller studier som inletts under en periodisering av den ekonomiska förmånen som arbetsgivaren betalar, eller om man genomfört dessa studier som arbetskraftsutbildning.Också de föreskrivna villkoren för utkomstskydd för arbetslösa måste uppfyllas. Det föreligger inte någon subjektiv rätt till frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

I allmänhet ska åtminstone följande kriterier uppfyllas:

 • Jobbsökningen ska vara i kraft
 • Studeranden ska vara minst 25 år gammal när studierna börjar stödjas.
 • Arbets- och näringsbyrån har konstaterat ett behov av utbildning och bedömt att studierna förbättrar personens yrkesskicklighet och möjligheter att få sysselsättning på arbetsmarknaden.
 • Det ska vara fråga om heltidsstudier. Som heltidsstudier betraktas studier vars omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng eller tre studieveckor per studiemånad eller, 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 25 timmar i veckan.

Om studierna inte kan stödjas med arbetslöshetsförmån, kan studeranden ändå ha möjlighet att studera som bisyssla utan att förlora arbetslöshetsförmånen.

4. Var får man hjälp med att välja yrke?

Yrkes- och karriärvägledning är service som ges både ansikte mot ansikte och per telefon. För personlig service ansikte mot ansikte bokas tid hos den lokala arbets- och näringsbyrån, antingen per telefon eller i samband med personligt besök.

För vägledning per telefon kan tid bokas per e-post på adressen tyolinja.uraohjaus@te-toimisto.fi eller genom att man ringer till Utbildningsrådgivningen.

Ytterligare information

Ersättning för rese- och flyttningskostnader

Hur får jag information om ersättning för rese- och flyttningskostnader?

Läs mera på följande sida:

Pendlingsregion och kostnadersättningar

 1. Vilken är min pendlingsregion?
 2. På hur stort avstånd måste man söka arbete?
 3. Hur stor är kostnadsersättningen och när kan man få den?

1. Vilken är min pendlingsregion?

Din pendlingsregion sträcker sig 80 km från din boningsort.

Observera att pendlingsregionen i sig inte utgör en giltig orsak till att tacka nej till ett erbjudet arbete utan vägran att ta emot arbete undersöks utgående från den tid som arbetsresan varar.

Pendlingsregionen tas däremot med i beräkningen när det är fråga om kostnadsersättningar.

2.  På hur stort avstånd måste man söka arbete?

Tidigare var en arbetssökande skyldig att ta emot arbete inom pendlingsregionen. I dag granskas den genomsnittliga tid som går åt till de dagliga arbetsresorna när TE-tjänsterna utvärderar exempelvis arbetssökandens skyldighet att ta emot det erbjudna arbetet.

Vid deltidsarbete är denna tid i genomsnitt 2 timmar och vid heltidsarbete är tiden i genomsnitt 3 timmar från boningsorten. När arbetstiden granskas beaktas användningen av kollektivtrafik, cykel eller egen bil samt möjligheten att promenera till jobbet. Du förutsätts inte skaffa egen bil.

Som din faktiska boningsort betraktas i allmänhet den adress som finns i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. I fråga om de arbetssökande som uppgett en poste restante-adress fastställs pendlingsregionen utgående från adressen för den av arbets- och näringsbyråns servicepunkter där personen är kund.

3. Hur stor är kostnadsersättningen och när kan man få den?

Kostnadsersättningen är i allmänhet 9 euro per dag och den kan betalas om du deltar i de tjänster som har avtalats i din sysselsättningsplan. En kostnadsersättning på 18 euro om dagen kan utbetalas om du deltar i service som ordnas utanför din pendlingsregion. 

Arbetsgivare och företagare

Platsannons

 1. Hur kan jag utannonsera ett ledigt jobb?
 2. Det finns fel i min platsannons. Hur kan jag rätta till felen?
 3. Jag har redan hittat en medarbetare för det jobb jag annonserat som ledigt. Hur kan annonsen tas bort från Internet?

1. Hur kan jag utannonsera ett ledigt jobb?

Det lönar sig alltid att anmäla ett ledigt jobb till arbets- och näringsbyrån via webben.

Anmäl ett ledigt jobb på webben i tjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare. Där finns samlat alla sådana arbets- och näringstjänster för företag och arbetsgivare som kan skötas på webben. Ärenden uträttas genom engångsinloggning.

Du kan lämna in ett ledigt jobb genom att klicka på knappen E-tjänster.

Än så länge kan man också logga in i tjänsten med användarkoderna för arbets- och näringstjänsternas avtalsarbetsgivare. Du får dessa nätverks-ID från din egen arbets- och näringsbyrå. Då har du tillgång till bastjänsterna i E-tjänster för företag och arbetsgivare, men inte riktigt alla möjligheter att uträtta ärenden på webben.

Du kan också anmäla lediga jobb per telefon till den lokala arbets- och näringstjänsten eller på en öppen webblankett.

Ytterligare information

2. Det finns fel i min platsannons. Hur kan jag rätta till felen?

Anmäl ett ledigt jobb eller ändringar som gäller jobbet

3. Jag har redan hittat en medarbetare för det jobb jag annonserat som ledigt. Hur kan annonsen tas bort från internet?

Kontakta den arbets- och näringsbyrå som infört annonsen. Om företaget har webbkoder för avtalskunder, kan annonsen också ändras i webbtjänsten.

Fastställandet av lönen

Hur mycket ska jag betala i lön?

Minimilönen baserar sig på kollektivavtal. Arbetsgivare som hör till ett arbetsgivarförbund som ingått ett kollektivavtal följer det kollektivavtal som förbundet ingått för branschen. Arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund som ingått ett kollektivavtal är skyldiga att följa ett allmänt bindande kollektivavtal för branschen.

Arbetsgivare får inte avtala om sämre förmåner för arbetstagare än vad det allmänt bindande kollektivavtalet bestämmer. Närmare information om allmänt bindande kollektivavtal fås hos det egna arbetsgivar- eller arbetstagarförbundet eller hos arbetarskyddsförvaltningen.

Om arbetsgivaren inte hör till en arbetsgivarförening som har ingått ett kollektivavtal och det i branschen inte finns ett allmänt bindande kollektivavtal som förpliktar arbetsgivaren, måste arbetsgivaren betala sådan lön för arbetet som kan anses vara sedvanlig och skälig.

Om det för branschen finns ett kollektivavtal som inte är allmänt bindande, kan som sedvanlig och skälig lön betraktas den lön som fastställts för arbetet i avtalet i fråga. Om det inte alls finns något kollektivavtal för branschen, kan den sedvanliga och skäliga lönen till exempel basera sig på lönerekommendationer av branschens organisationer. Om det inte heller finns sådana, rekommenderas att det för heltidsarbete betalas åtminstone så stor lön att arbetsvillkoret för rätten till dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa uppfylls. Lönen ska enligt detta vara minst 1134 euro i månaden (år 2013).

Se ytterligare information om betalning av lön på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Stöd för sysselsättning

Var kan jag få stöd för lönekostnaderna för en arbetstagare?

Arbetsgivare har möjlighet att ansöka om lönesubvention som arbets- och näringsbyråerna beviljar för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande.

Avsikten med subventionen som beviljas enligt prövning är att främja sysselsättningen för en arbetslös arbetssökande och förbättra hans eller hennes yrkesskicklighet och kompetens. Således baserar sig beviljandet av lönesubvention på arbetstagarens behov att av arbetsgivaren få mer arbetshandledning och inskolning i arbetsuppgifterna än normalt.

Om arbetssökanden redan har ett Sanssi- eller Duuni-kort från arbets- och näringsbyrån, visar kortet att lönesubvention kan beviljas för att anställa personen. Arbetsgivarens förutsättningar att få subvention undersöks separat.

Arbetsgivaren ansöker om lönesubvention hos den arbets- och näringsbyrå inom vars område arbetsplatsen finns eller där den arbetssökande är arbetslös arbetssökande. Kom ihåg att anställningsförhållandet inte får inledas förrän beslutet om lönesubvention har givits!

Inledandet av företagsverksamhet

 1. Kan jag få startpeng?
 2. Var ska jag börja, när jag funderar på att starta eget företag?
 3. Kan jag få startpeng?

1. Kan jag få startpeng?

Startpeng kan beviljas personer som ska bli företagare på heltid.

Startpeng kan alltså inte betalas, om försörjningen för den som blir företagare är tryggad på annat sätt, till exempel med löneinkomster. Startpengen är ett personligt och beskattningsbart stöd för försörjningen och kan beviljas flera bolagsmän i samma företag.

Under vissa förutsättningar kan startpeng tillämpas också i fråga om den som fortsätter med företagsverksamheten i situationer med generations- eller ägarskifte. Startpeng beviljas enligt prövning och besluten fattas bl.a. på basis av affärsplanen och ofta utifrån ett startpengsutlåtande från de regionala företagstjänsterna.

Ansökan ska lämnas in i tid och beslutet måste fås innan verksamheten startas. Det rekommenderas att ansökan lämnas elektroniskt, då kan ärendet inledas behändigt. Kom ihåg att alltid kontakta din arbets- och näringsbyrå innan du ansöker om startpeng!

2. Var ska jag börja, när jag funderar på att starta eget företag?

På webbplatsen Företagsfinland hittar du mycket information om sakhelheter i samband med grundande av eget företag.

På Företagsfinlands sidor kan du bekanta dig med guider om att grunda företag och ha hjälp av minneslistan för nyblivna företagare. Skapa exempelvis en webbarbetsplats för ditt företag som ska grundas med hjälp av Mitt Företagsfinland. Via profileringsuppgifterna för ditt företag tar systemet fram tjänster som är lämpliga för just dig eller som intresserar dig!

På webbarbetsplatsen i Mitt Företagsfinaland kan du göra ett företagartest och utarbeta en affärsverksamhetsplan. Via webbsidorna hittar du också snabbt en företagsrådgivare nära dig och du kan boka tid för ett personligt möte. Om du vill ha service per telefon, kan du ringa till Företagsfinlands telefontjänst, som hjälper dig att komma igång och ger råd i de mest typiska frågorna kring företagsverksamhet.

Vid behov hänvisas du via telefontjänsten till fortsatta diskussioner hos andra offentliga företagstjänster, bl.a. till den närmaste regionala företagsrådgivaren.

Samarbetspartners

Vad är ett sysselsättningspolitiskt understöd och hur anhåller man om det?

Det sysselsättningspolitiska understödet är en finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform.    

Innehållet i projekten kan variera. Verksamhetens utgångspunkt ska vara främjande av sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån kan bevilja föreningar, stiftelser, kommuner och samkommuner understöd.

Det sysselsättningspolitiska understödet är prövningsbaserat. Arbets- och näringsbyrån kan fastställa riktlinjer för vilken typ av verksamhet eller för vilken målgrupps behov som understöd beviljas.

Möjligheterna att utlysa ansökningsomgångar för inledning av nya projekt hänger ihop med anslagssituationen för området.

Arbets- och näringsbyråerna meddelar om ansökningstiderna på sina egna webbplatser.

Läs mer på sidan om