Brexits konsekvenser för arbets- och näringslivet

För brittiska medborgare ändras anvisningen för uträttande av ärenden vid arbets- och näringsbyrån och anmälan som arbetssökande 1.1.2021

Avtalet om utträde mellan Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (UK) och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt inleddes en övergångsperiod som gäller till utgången av 2020. Med övergångsperiod avses att alla brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, som antingen bor i Finland eller flyttar till Finland före den 31 december 2020 och registrerar sin vistelse i Finland, får vistas i Finland enligt samma regler som under EU-medlemskapet. Om brittiska medborgare vill fortsätta vistelsen i Finland ska de byta EU-registrering mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan sökas under tiden 1.10.2020–30.9.2021.

Brittiska medborgare har från och med den 1 januari 2021 samma ställning som medborgare i tredjeländer, om inte avtalet om utträde tillämpas på dem. Arbets- och näringsbyrån granskar från och med den 1 januari 2021 om en brittisk medborgare omfattas av avtalet om utträde eller har någon annan laglig grund för att vistas i Finland för att kunna avgöra om villkoren för registrering som arbetssökande uppfylls.

Detta gäller både gamla och nya kunder. Om kunden inte har laglig grund att vistas och arbeta i Finland, ska hans eller hennes jobbsökning avslutas retroaktivt från den dag då rätten upphört. Jobbsökningen avbryts också om personen får ett lagakraftvunnet negativt beslut på sin ansökan om uppehållsrätt enligt avtalet om utträde.

Från och med den 1 januari 2021 ska den arbetssökande vara beredd att för arbets- och näringsbyrån visa upp ett intyg om att han eller hon har ansökt om eller fått något av följande:

  • EU-registreringsbevis,
  • permanent uppehållsrätt för EU-medborgare/familjemedlem eller
  • uppehållsrätt enligt utträdesavtalet (även permanent uppehållsrätt).

Från och med den 1 januari 2021 granskar arbets- och näringsbyrån att alla brittiska medborgare har ett intyg över rätten att söka arbete och avbryter vid behov jobbsökningen retroaktivt.

Mer om ämnet

Information om och länkar till tilläggsinformation om följderna av brexit inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde:

Utrikesministeriet följer Storbritanniens utträde ur EU. Här hittar du information om hur brexit påverkar medborgare och företag:

Information om bland annat förhandlingsprocesserna och utträdesavtalet:

Läs hur brexit påverkar förmåner från FPA:

Om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt:

Tillbaka