Finansieringsandelar inom gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning

Arbetsgivarens och arbets- och näringsförvaltningens finansieringsandelar fastställs enligt olika kriterier inom var och en av de tre utbildningsformerna samt inom jobbrotation. Andelarna beräknas av det mervärdesskattefria priset.

RekryteringsUtbildning

Vid RekryteringsUtbildning betalar arbetsgivaren/arbetsgivarna 30 % och den upphandlande enheten inom arbets- och näringsförvaltningen 70 % av totalpriset (utan moms) enligt anbudet från den som säljer utbildningstjänsten och anskaffningsavtalet.

PrecisionsUtbildning

Vid PrecisionsUtbildning betalar arbetsgivaren/arbetsgivarna och den upphandlande enheten inom arbets- och näringsförvaltningen totalpriset (utan moms) enligt det anbud som givits av den som säljer utbildningstjänsten och anskaffningsavtalet på basis av följande modell där andelen graderats enligt företagets storlek:

Små företag/arbetsgivare (högst 49 anställda och årsomsättning eller balansomslutning högst 10 M€)

Arbetsgivarens andel 30 % och arbets- och näringsförvaltningens andel 70 %

Medelstora företag/arbetsgivare (50-249 anställda och årsomsättning högst 50 M€ eller balansomslutning högst 43 M€)

Arbetsgivarens andel 40 % och arbets- och näringsförvaltningens andel 60 %

Stora företag/arbetsgivare (minst 250 anställda och årsomsättningen över 50 M€ eller balansomslutningen över 43 M€)

Arbetsgivarens andel 50 % och arbets- och näringsförvaltningens andel 50 %

När företagets storlek bedöms, beaktas i tillämpliga delar bestämmelserna i artiklarna 3-6 i bilaga 1 till Kommissionens förordning nr 651/2014 som gäller personalstyrka och finansiella trösklar och andra liknande faktorer som definition av olika företagskategorier.

OmställningsUtbildning

Vid OmställningsUtbildning är arbetsgivarens finansieringsandel 20% av totalpriset (utan moms) enligt anskaffningsavtalet.

När RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning genomförs samtidigt som jobbrotation på grundval av samma anskaffningsavtal, fastställs i avtalet de andelar som vardera parten ska betala separat för båda utbildningsprodukterna, enligt de principer som angetts ovan.

*) Definitioner av allmän och särskild utbildning.

EU Kommissionens förordning om gruppundantag gör en åtskillnad mellan ”särskild utbildning” och ”allmän utbildning”.

Den upphandlande enheten inom arbets- och näringsförvaltningen bedömer i samband med varje anskaffning av utbildning om det är fråga om allmän eller särskild utbildning.

Särskild utbildning avser utbildning där det ingår undervisning som kan nyttiggöras direkt i arbetstagarens nuvarande eller kommande arbetsuppgift och som resulterar i färdigheter som inte kan överföras till andra företag eller andra branscher inom arbetslivet.

Allmän utbildning avser utbildning där det ingår undervisning som kan nyttiggöras också på andra sätt än i arbetstagarens nuvarande eller kommande arbetsuppgift och som resulterar i färdigheter som kan överföras till andra företag eller andra branscher inom arbetslivet.