Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Allmänt

Du har med arbets- och näringsbyrån kommit överens om en tjänst som heter frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. I e-tjänsterna kan du se den plan du gjort upp tillsammans med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån (Min plan) och det arbetskraftspolitiska utlåtande som arbets- och näringsbyrån gett till utbetalaren av arbetslöshetsförmån (De egna utkomstskyddsuppgifterna). Du kan logga in med nätbankskoder, ett chipförsett ID-kort eller mobilcertifikat.

Du kommer väl ihåg att du som deltar i servicen också har skyldigheter som du måste ansvara för.

Personer som studerar med arbetslöshetsförmån är skyldiga att

  • delta i undervisningen,
  • gå framåt i sina studier: om det är fråga om högskolestudier ska man avlägga i genomsnitt 5 studiepoäng per studiemånad, vid övriga studier ska man gå framåt enligt utbildnings- eller studieplanen (i genomsnitt 3 sv/månad eller 4,5 kp/månad eller minst 25 h/vecka)
  • meddela arbets- och näringsbyrån om hur studierna framskridit på överenskommet sätt,
  • omedelbart meddela arbets- och näringsbyrån om studierna inte framskrider enligt planerna.

Personer som studerar med arbetslöshetsförmån ska också komma ihåg att

  • utan dröjsmål meddela arbets- och näringsbyrån om studierna tillfälligt avbrutits för en viss tid (till exempel på grund av långvarig sjukledighet, familjeledighet eller långvarigt arbete), eftersom stödtiden löper fram tills det att avbrottet anmälts. Arbets- och näringsbyrån bedömer huruvida den anledning du framför är giltig,
  • meddela arbets- och näringsbyrån om när studierna fortsätter efter det tillfälliga avbrottet,
  • meddela om heltidsarbete som pågår i mer än två veckor,
  • omedelbart meddela arbets- och näringsbyrån om studierna avslutas helt och hållet innan de avlagts eller innan man planerat att avsluta dem,
  • meddela arbets- och näringsbyrån om att studierna avslutats och på begäran uppvisa ett intyg över avlagda studier.

Uppföljning av studiernas framskridande

När du gjort upp en plan tillsammans med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån har du avtalat om vid vilket datum och hur studiernas framskridande följs upp. Tidpunkterna för uppföljning av dina studier finns i e-tjänsten.

Du kan informera arbets- och näringsbyrån om hur studierna framskrider via e-tjänsten eller genom att skicka in dokument till arbets- och näringsbyrån. Om du inte informerar om studiernas framskidande inom utsatt tid och på det sätt som överenskommits med arbets- och näringsbyrån, utfärdar arbets- och näringsbyrån ett utlåtande om att studierna inte längre kan stödas från uppföljningstidpunkten och att utbetalningen av utkomstskydd upphör.

Vid uppföljning av studiernas framskridande beaktas endast de studier som avlagts under stödtiden, inte exempelvis studier som räknats till godo från tidigare studier eller arbete.

Om utredningen visar att studierna inte har gått framåt i tillräcklig grad, anser arbets- och näringsbyrån att studierna inte kan räknas som studier som stöds med arbetslöshetsförmån. Rätten till förmån kan förvägras retroaktivt från den tidpunkt då det konstaterats att du har försummat de studieprestationer som bestämts i utbildnings- och studieplanen.

Om du har svårigheter att gå framåt i dina studier, kontakta arbets- och näringsbyrån.

Om vi behöver tilläggsutredningar gällande dina studier tar vi kontakt antingen per e-post eller telefon. Kontrollera i e-tjänsten att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade.