Rese- och logikostnader och rörlighetsunderstöd

Arbets- och näringsbyrån kan ersätta kostnader för jobbsökning och sysselsättning.  

Ersättningar för jobbsökningsresor

Om du är arbetslös arbetssökande kan TE-byrån ersätta rese- och logikostnader i anslutning till jobbsökning. Detta förutsätter att ersättningen anses vara ändamålsenlig med tanke på din sysselsättning och tillgången på arbetskraft.

Ersättning för rese- och logikostnader kan beviljas för resor till arbetsintervjuer Finland eller i annat EU/EES-land, om arbetet pågår i minst två veckor och arbetstiden är i medeltal 18 timmar per vecka.

Vilka kostnader ersätter TE-byrån

Om du är arbetslös kan TE-byrån ersätta kostnader för resor och övernattningar till följd av resor till

  • urvalstillfällen eller lämplighetstest för arbetskraftsutbildning
  • läroanstalten innan arbetskraftsutbildningen inleds, om din skada eller sjukdom förutsätter att du bekantar dig med läroanstaltens tillgänglighet och lämplighet
  • sakkunnigbedömningar
  • TE-byrå för att utarbeta eller revidera sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen eller för att få personlig yrkesvals- och karriärvägledning om du på grund av skada eller sjukdom har behov av färdtjänst.

Resekostnadernas ersättningsbelopp
 

Reseersättningens belopp beror på antalet resekilometer multiplicerat med 0,21 euro. Resekostnaderna ersätts till den del som de överstiger 12 euro, dock med högst 200 euro.

Ersättningen för logikostnader baserar sig på de realiserade kostnaderna. Ersättningen är högst 80 euro per dygn.

Ansökan om understöd och utbetalning

Sök hos arbets- och näringsbyrån ersättning för rese- och logikostnader inom en månad från resans slut.

Du hittar ansökan i länkarna till höger på denna sida. Fyll i ansökan och leverera den till din egna TE-byrå per e-post eller som pappersversion.

Du hittar kontaktuppgifterna på din egen byrås sida. Klicka på länken här nedan, välj din egen region och klicka på Kontaktuppgifter.

Om du ansöker om ersättning för inkvarteringskostnader, bifoga till ansökan verifikat över uppkomna kostnader.  

TE-byrån kan betala ersättningen helt eller delvis i förskott. 

Rörlighetsunderstöd

Du kan få rörlighetsunderstöd för kostnaderna som orsakas av att du mottar ett arbete. Ersättningen betalas av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.

Observera i coronavirusläget

I rörlighetsunderstödet har det gjorts en temporär ändring som är i kraft 12.6–30.9.2021. Du kan få rörlighetsunderstöd vid någon av följande situationer:

  • resan till och från ditt heltidsarbete tar över 2 timmar per dag, eller
  • om du flyttar från ett motsvarande avstånd för att få arbete.

De övriga villkoren för rörlighetsunderstöd förblir oförändrade.

Förutsättningarna för rörlighetsunderstöd är att  

  • du är berättigad till arbetslöshetsförmån
  • arbetet varar minst två månader och den regelbundna arbetstiden är minst 18 timmar i veckan
  • arbetsresans längd är i medeltal över 3 timmar per dag eller i deltidsarbete över 2 timmar per dag.

Rörlighetsunderstöd kan även fås för ett deltidsarbete, där arbetstiden underskrider 18 timmar per vecka. När det gäller deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för utförda arbetsdagar. Rörlighetsunderstöd kan inte fås för längre tid än maximitiden, fastän förmån skulle ha betalats bara för enskilda dagar. Om de övriga förutsättningarna dessutom fylls, kan rörlighetsunderstöd betalas för utbildning som anknyter till arbetet, om utbildningen är ett krav för att få börja arbeta.Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen. Dess längd graderas enligt arbetsförhållandets längd.

Till arbetssökande med familj kan betalas rörlighetsunderstöd med barntillägg. Till rörlighetsunderstödet kan alla dessutom få ett tillägg, om arbetsplatsen eller utbildningen som anknyter till arbetet ligger över 200 kilometer från boendeplatsen eller boendeplatsen före man flyttat.

Rörlighetsunderstödkan från början av år 2018 sökas även fastän en utbildning eller ett arbete redan inletts och för ansökan gäller samma utsatta tid på 3 månader som för inkomstrelaterad dagpenning.

Mer info om rörlighetsunderstödet och ansökan på Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans webbplats.