Överföring av lönesubvention

Lönesubvention kan även användas för att söka möjligheter på den öppna arbetsmarknaden för den som anställts med subventionen. Arbetstagaren kan till exempel överföras till ett företag och då kan företaget utan arbetsgivarrisk bedöma personens lämplighet för de uppgifter som står till buds. Överföringen baserar sig alltid på behoven hos den som överförs.

Den arbetsgivare som ansöker om/får lönesubvention (den egentliga arbetsgivaren) betalar lönen för den arbetstagare som överförs. Bestämmelser om hur ansvaret fördelas mellan den egentliga arbetsgivaren och användarföretaget finns i arbetsavtalslagen.

Överföringen förutsätter att användarföretaget inte har obetalade skatter eller andra lagstadgade avgifter och att användarföretaget inte har försummat sin lönebetalningsskyldighet.  

Om ett företag som idkar näringsverksamhet har sagt upp en arbetstagare på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker så att uppsägningstiden har löpt ut under de 12 månaderna som föregår överföringen, kan den som anställts med lönesubvention överföras om arbetsgivaren återanställt arbetstagaren.

Överföringen av den som anställts med subventionen till uppgifter hos ett användarföretag förutsätter att den anställda samtycker till överföringen och att mottagaren av subventionen före överföringen underrättar arbets- och näringsbyrån om överföringen med blankett TEM323.