Arbetsprövning - praxis och bestämmelser

Vid arbetsprövningen kan en person reda ut alternativ för yrkesvalet och karriären eller möjligheterna att åter komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsprövning kan ordnas i bland annat följande situationer

 • Personen saknar yrkesutbildning eller planerar att byta bransch eller yrke. Målet är då att reda ut om personen är intresserad av någon bransch eller något yrke eller om personen har möjligheter att arbeta inom en viss bransch eller ett visst yrke.
 • Personen funderar om företagande är ett lämpligt karriäralternativ
 • Personen har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid på grund av exempelvis arbetslöshet eller vård av barn, och man genom arbetsprövning reder ut om personens kunskaper är uppdaterade och vilket slags stöd han eller hon behöver för att återgå i arbete.
 • Personen har tidigare jobbat på arbetsmarknaden i ett annat land, med arbetsprövning strävar man till att klarlägga personens förutsättningar att bli sysselsatt i Finland, samt vilka tjänster det krävs för det.

Sidans innehåll

Anordnare av arbetsprövning

Anordnaren av en arbetsprövning kan vara

 • ett företag
 • en privat näringsidkare
 • ett samfund (t.ex. en kommun eller en förening)
 • en stiftelse eller en inrättning vid ett statligt verk
 • arbetsverkstad

Vid arbetsprövning utför personen sådant arbete som normalt utförs på en arbetsplats i ett anställningsförhållande. Den som anordnar arbetsprövningen svarar för ledningen och övervakningen.En privatperson kan inte fungera som anordnare av en arbetsprövning.

Konkurrensen mellan företag

Arbets- och näringsbyrån bedömer om arbetsprövningen kan medföra sådan nytta för anordnaren som snedvrider konkurrensen mellan företag och privata näringsidkare. Snedvridningen av konkurrensen förhindrar ordnande av arbetsprövningen.

Hur permitteringar, uppsägningar och deltidsanställdas anställningsförhållanden inverkar på ordnande av arbetsprövningen

Arbetsprövningen kan ordnas om den som ordnar arbetsprövningen redan innan ingående av arbetsprövningsavtalet har erbjudit arbete åt uppsagda, permitterade eller deltidsanställda på det sätt som förutsätts i arbetsavtalslagen.Den som erbjuder en möjlighet till arbetsprövning ansvarar för att det inte föreligger hinder för arbetsprövningen enligt arbetsavtalslagen.

Arbetsprövningens längd och arbetstid

Arbetsprövningens längd varierar, eftersom kundernas situationer och prövningens mål är olika. Arbetsprövningen pågår i högst 12 månader.  Arbetsprövning hos samma arbetsgivare kan dock pågå i högst sex månader. Hos en kommun kan arbetsprövning dock ordnas i 12 månader, men arbetsprövningen i en och samma arbetsuppgift får dock pågå i högst sex månader.

Även den dagliga och veckovisa arbetstiden kan variera beroende på personens situation.  Oftast är ett 1-3 månaders avtal tillräckligt. Arbetsprövning kan ordnas högst fem dagar i veckan och  4–8 timmar om dagen. Om de prövade arbetsuppgifterna normalt omfattas av skiftes- eller helgarbete, kan arbetstiden även ske under dessa tider

Avtal om arbetsprövning

Innan arbetsprövningen börjar ska den som deltar i arbetsprövningen, arbets- och näringsbyrån och anordnaren av arbetsprövningen tillsammans uppgöra ett skriftligt avtal:

I avtalet nedtecknas arbetsprövningens

 • mål och uppgifter
 • totala längd samt längd per dag och vecka
 • person som ansvarar för övervakningen av arbetsprövningen på arbetsplatsen

Arbets- och näringsbyrån utreder på tjänstens vägnar genom handels-, stiftelse- eller föreningsregisteruppgifterna firmateckningsrätten för den person som representerar anordnaren av arbetsprövningen.

Arbetsgivaren underrättar arbetsplatsens förtroendeman om avtalet.

Enskilda frånvarodagar

Anordnaren av arbetsprövningen meddelar betalaren av arbetslöshetsförmån om den som deltar i arbetsprövningen varit borta sådana dagar då personen borde ha deltagit i arbetsprövningen. 

 • FPA underrättas om frånvaro med blankett TT3. 
 • Arbetslöshetskassorna underrättas med en blankett eller ett fritt formulerat meddelande. 

Granskningsperioden är två veckor.
Om arbets- och näringsbyrån betalar kostnadsersättning enligt prövning till den som deltar i arbetsprövningen, underrättar deltagaren arbets- och näringsbyrån om sin frånvaro i ansökan om kostnadsersättning.

Hävning av avtalet

TE-byrån kan häva avtalet om arbetsprövning om den som deltar i arbetsprövningen är frånvarande utan lov fem på varandra följande prövningsdagar. Prövningen kan också hävas om det totala antalet frånvarodagar är så stort att de mål som ställts för arbetsprövningen inte nås. Den som ordnar arbetsprövningen måste också underrätta arbets- och näringsbyrån om sådan frånvaro.

TE-byrån och anordnaren av arbetsprövningen kan också häva avtalet om arbetsprövning av en annan orsak genom att skriftligen meddela de andra parterna om detta.  Avtalet får dock inte hävas på grund av diskriminering som är förbjuden enligt lag eller någon annan osaklig orsak.

Den som deltar i arbetsprövningen kan avbryta arbetsprövningen när som helst. Detta kan emellertid inverka på dennes rätt till arbetslöshetsförmån.

Rättslig status för person i arbetsprövning

Anordnaren av arbetsprövning ansvarar för handledningen och kontrollen under hela arbetsprövningen.

Arbetsprövning är inget anställningsförhållande, Lön betalas inte och inte heller semesterdagar eller pension tjänas in under tiden för prövningen. Eftersom arbetsprövningen inte är ett anställningsförhållande omfattas den deltagande inte av företagshälsovården. 

På arbetsplatsen ska ändå den i lagen om företagshälsovård avsedda verksamhetsplanen för företagshälsovård och arbetsplatsutredning vara utförda.

På arbetsprövningen tillämpas många lagar och förfaranden som gäller för arbetstagare med anställningsförhållande.  

 • Den som deltar i arbetsprövningen omfattas av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), lagen om likabehandling (21/2004) och till tillämpliga delar av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), bl.a. bestämmelserna om behandling av personuppgifter och uppgifter om narkotikabruk, bestämmelserna om kameraövervakning på arbetsplatsen och bestämmelserna om hämtning och öppnande av e-postmeddelanden som hör till arbetsgivaren.
 • Anordnaren av arbetsprövning ansvarar för arbetarskydd enligt arbetarskyddslagen (738/2002) och lagen om unga arbetstagare (998/1993) för den som deltar i arbetsprövningen.
 • Den som deltar i arbetsprövningen har rätt till dagliga avbrott precis som anställda i anställningsförhållande.  Anordnaren av arbetsprövningen meddelar och inhiberar arbetsskift på samma sätt som till anställda i anställningsförhållande.

De lagar som tillämpas på arbetet övervakas på ett allmänt plan av arbetarskyddsmyndigheterna. Dataskyddslagen övervakas förutom av arbetarskyddsmyndigheten av dataombudsmannen.  Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdhetslagen. Vid behov hänvisar TE-byrån dig till rätt myndighet för att reda ut ärenden i anslutning till arbetsprövningen.   

Försäkringsskydd under arbetsprövning

Arbets- och näringsministeriet tecknar försäkring för den som deltar i arbetsprövningen under arbetsprövningen för yrkessjukdomar och olycksfall samt skador.

Intyg över drogtest

Den som anordnar arbetsprövningen kan kräva drogtest och -intyg av den som deltar i prövningen innan avtal ingås. Lagen om integritetsskydd i arbetslivet tillämpas på drogtest, och anordnaren av arbetarskyddet ansvarar för kostnaderna.

Drogintyget innehåller privata hälsouppgifter. Om den som deltar i arbetsprövningen inte vill lämna intyget ingås inget avtal om arbetsprövning, men den som deltar i arbetsprövningen förlorar inte arbetslöshetsförmåner till följd av detta.

Utredning av brottsbakgrund hos personer som arbetar med barn

Arbetsgivaren är skyldig att reda ut brottsbakgrunden om en person arbetar med barn.  Den relevanta lagen tillämpas också på arbetsprövning som pågår över tre månader.

Den som deltar i arbetsprövning ska lämna ett brottsregisterutdrag innan avtal ingås, om arbetsuppgifterna omfattar personlig växelverkan med minderåriga.  Om brottsregisterutdraget innehåller en anteckning om brott mot barn eller sexual-, vålds- eller narkotikabrott, överväger TE-byrån om detta utgör ett hinder för arbetsprövningen.   

Om den som deltar i arbetsprövningen inte vill lämna brottsregisterutdraget ingås inget avtal om arbetsprövning, men den som deltar i arbetsprövningen förlorar inte arbetslöshetsförmåner till följd av detta.  

Respons om arbetsprövning

När arbetsprövningen avslutas bedömer anordnaren av arbetsprövningen, den som deltar i arbetsprövningen och en representant för TE-byrån gemensamt hur arbetsprövningen har lyckats i förhållande till målen.Om detta inte är möjligt kan anordnaren för arbetsprövningen och den som deltar i arbetsprövningen ge skriftlig respons. Om arbetsgivarens respons är i skriftlig form, lämnar TE-byrån den till den som deltagit i arbetsprövningen.

Om målet för arbetsprövningen är att reda ut alternativ för yrkesvalet och karriären, ska responsen innehålla bl.a. en bedömning av personens lämplighet för  

 • arbetet
 • yrket
 • branschen

Om målet för arbetsprövningen är att bedöma möjligheterna att åter komma in på arbetsmarknaden, ska responsen innehålla bl.a. en bedömning av

 • arbetslivsfärdigheter
 • behovet av kompetensutveckling

Responsen från den som deltagit i arbetsprövningen och från anordnaren fungerar som grund för  de fortsatta planerna för personen.

Tillbaka