Projektansökan för sysselsättningspolitiskt understöd

Sysselsättningen påskyndas genom upphandling i kommunerna

I statsminister Marins regeringsprogram finns hela 27 mål som gäller offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar har identifierats som ett medel att främja såväl kostnadseffektiv ekonomisk politik som olika samhälleliga mål.

Upphandlingars sociala hållbarhet och sysselsättningssynpunkter behandlas också i Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling som publicerades i september.

I början av september godkändes också statsrådets principbeslut om en nationell strategi för offentlig upphandling. I det förbinder sig ministerierna att genomföra målen för den nationella strategin för offentlig upphandling i sin egen och i sitt förvaltningsområdes verksamhet.  

Enligt upphandlingslagen (lagen om offentlig upphandling och koncession 29.12.2016/1397) kan de upphandlande enheterna bestämma

 • sådana jämförelsegrunder angående förhållandet mellan pris och kvalitet som gäller kvalitativa, samhälleliga eller sociala aspekter, miljöaspekter eller innovativa egenskaper.
 • specialvillkor för fullgörandet av upphandlingskontraktet, vilka kan gälla ekonomiska , samhälleliga eller innovations-, miljö- och sysselsättningsaspekter på upphandlingen.

Som en del av socialt ansvarsfulla upphandlingar kan upphandlingar användas för att understöda sysselsättning av personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden än andra. Vid en granskning av upphandlingens hela livscykel uppkommer frågor om identifiering av möjligheterna att tillämpa kriteriet, om att engagera aktörerna och om arbetsfördelningen samt om metoderna för övervakning och uppföljning. Tillgången på personer som ska sysselsättas borde inte få vara något hinder och därför bör i verksamhetsmodellen beaktas också samarbete mellan instanser som erbjuder arbetstagare och den upphandlande enheten samt anbudsgivarna. Verksamhetsmodellen kräver strategisk förbindelse/förankring, multidisciplinärt samarbete och en intensiv marknadsdialog.

Genomförandet av programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling

En av skrivelserna i regeringsprogrammet är att det på offentlig upphandling ska ställas villkor på social sysselsättning.  För detta mål inledde arbets- och näringsministeriet ett program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling.  Ledningsgruppen för detta program beslutade vid sitt möte att ett av målen för programmet för att påskynda sysselsättningen är att det nationella målet för antalet personer som sysselsätts genom offentlig upphandling ska vara 3 000 personer (i siffran ingår alla som får sysselsättning genom den offentliga sektorns upphandling).

I programmet ingår det nationella projektet Påskyndande av sysselsättningen genom upphandling vid Finlands Kommunförbund och de regionala pilotprojekt för sysselsättning genom upphandling för vilka sysselsättningspolitiska understöd nu kan sökas.

Den centrala uppgiften för det nationella projektet är att främja utvecklandet och spridningen av en nationell verksamhetsmodell samt med hjälp av regionala projekt utreda hur verksamhetsmodellen lämpas sig för olika former av upphandling. Det nationella projektet har dessutom till uppgift att  

 • samordna och stödja genomförandet av de regionala pilotprojekten t.ex. genom att ordna forum för kollegial inlärning
 • nätverka med centrala aktörer och intressentgrupper, bygga upp samarbete
 • samla in central verksamhets- och resultatinformation från de regionala pilotprojekten
 • följa den internationella utvecklingen i anslutning till temat
 • utreda vilka uppföljnings- och övervakningsåtgärder som behövs för uppfyllandet av upphandlingsvillkoret samt behoven av att samla in och förmedla dessa uppgifter.

Projektet för sysselsättningspolitiska understöd – regionala pilotprojekt

Målet är att öka sysselsättning genom upphandling i hela landet och utveckla verksamhetsmodellen så att den etableras i aktörernas strategier och arbetsprocesser1.  

I de projekt som nu inleds med sysselsättningspolitiska understöd är syftet i första hand att sprida, förankra och etablera verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling i sådan upp-handling i kommunen som lämpar sig för den.

En av de viktigaste delarna av hela verksamhetsmodellen är en lyckad rekryteringsprocess, vilket också varje projekt som valt bör inrikta sig på att utveckla. Redan då man kartlägger projekten borde man överväga om projektet lämpar sig att genomföras genom verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling och diskutera vilka behov och mål i fråga om sysselsättningen som kunde tas med i upphandlingen. Diskussionen om vilka personer som ska sysselsättas börjar redan i det skede då kartläggningen av projektet inleds.  

De regionala pilotprojekten kan förutom på etablering av verksamhetsmodellen också koncentreras på en eller flera delar av verksamhetsmodellen som behöver utvecklas. Ett av de centrala utvecklingsområdena är dialogen med marknaden, där leverantörerna får höra om andra samhälleliga mål i anslutning till upphandlingen som är viktiga för kommunen och får delta i dialogen om hur minimivillkoret och/eller tilläggskriteriet ska tillämpas. Uppföljnings- och övervakningsåtgärderna utgör en egen helhet i uppfyllandet av upphandlingsvillkoret. Vid piloteringen kan man kartlägga behov av insamling och förmedling av uppgifter lösningscentrerat.

Faktorer som beaktas vid valet av projekt

 • Alla arbets - och näringsbyråer har inte öppnat ansökan på nytt.
 • För de sökande ordnades en ansökningsinfo 9.12.2020. Svaren på de frågor som ställdes vid tillställningen har fogats till varje ärende i utlysningen.
  Flera kommuner kan delta i projektet och då är en av dem sökande och administratör för projektet. Projekten pågår högst till slutet av mars 2023.
  Kommunernas olika situation har beaktats vid inledandet av projekten.

Det projekt som finansieras ska höra till någon av följande projekttyper.

 1. Kommun, som inte ännu använder verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling och som kommer att ha ett stort antal och stora upphandlingar, så att man kan garantera modellens pilotering/funktion i praktiken samt under projektperioden uppfylla det kvantitativa sysselsättningsmål som uppställts.
 2. Kommun, som inte har genomfört verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling, men som förbundit sig att ta i bruk verksamhetsmodellen. Om upphandlingarnas antal och volymer är små kan den ta med andra kommuner som projektpartner. I denna projekttyp är en av kommunerna projektets administratör.
 3. Kommun, som använder verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling. I detta projekt etablerar sökande en verksamhetsmodell som redan är i användning och utvecklar dessutom verksamhetsmodellens övriga delområden t.ex. uppföljning, rapportering och utvärdering lösningsinriktat. 
 4. Kommun, som utom utvecklingsarbete i den egna kommunen (i projekttyperna 1-3) också bedriver ett omfattande samarbete med andra kommuner och samarbetspartner för att ta i bruk och sprida modellen för sysselsättning genom upphandling
 • Arbets- och näringsministeriet kan bevilja sysselsättningspolitiskt understöd till en aktör som ordnar och utvecklar arbetsmöjligheter eller arbetsprövning för arbetslösa arbetssökande samt service och verksamhetsmodeller i anslutning till det. I den verksamhet som finansieras ska det alltid ingå arbetslösa arbetssökande eller personer som omfattas av TE-tjänster. Projekten i sysselsättning genom upphandling skiljer sig från typiska sysselsättningsprojekt genom att sysselsättningen sker i det skede då de rekryteringar som ingår i den offentliga upphandlingen görs.  

Eftersom projekten är en del av en programhelhet förutsätts av dem också följande

 • Ett kvantitativt mål för antalet sysselsatta personer, vilket uppnås under den tid projektverksamheten pågår (= är noterat i upphandlingskontrakten).  
 • Deltagande i samarbetsforum för det nationella projektet (kan medföra resekostnader)
 • En plan för hur man ämnar förankra verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling i olika verksamheter, hur den ska spridas inom regionen och vad som anses centralt i fråga om uppnåendet av sysselsättningsmålet.
 • För projekten förutsätts en kommunikationsplan, där metodurvalet, kanalerna och målgrupperna för kommunikationen beskrivs.
 • Preliminära planer för verksamhetssätten för företagssamarbetet
 • Särskilt när det gäller projekttyp 4 bör det beskrivas på vilket sätt projektet kommer att nätverka med andra kommuner.  

Projektaktören bör visa att alla instanser förbinder sig till projektet.   

I projektet tillämpas bestämmelserna för det sysselsättningspolitiska understödet. Beviljandet av sysselsättningspolitiskt understöd baserar sig på statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (TEM/2376/00.03.05.02/2017) Sökande bör sätta sig in i denna information som finns i länken nedan.

Sysselsättningspolitiskt understöd

Den fråga som ställdes i info 9.12.2020. Är det möjligt att använda understöd för köp av tjänster (t.ex. byggande av ett uppföljningssystem eller kommunikationstjänster)?
Stödet kan användas för att köpa tjänster i samband med verksamheten. För det egentliga byggandet av uppföljningssystemet kan understödet inte användas. De godtagbara kostnaderna kan vid behov kontrolleras från och med sidan 103 i anvisningen för tillämpning av bestämmelserna.
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910   

Som ett undantag från reglerna kan i denna ansökan endast en kommun vara sökande. Beloppet av det understöd som beviljas för projektet är 50 % av de godkända totala kostnaderna. Flera kommuner kan vara med i projektet och då är en av dem sökande och administratör för projektet. Projektens maximala längd är till slutet av mars 2023.

Alla kommuner kan ansöka om ett projekt, inkl. områden inom det kommunala sysselsättningsförsöket. I Arbets- och näringsministeriets cirkulär Sysselsättningspolitiskt understöd och kommunför-söket (14.10.2020, VN/22586/2020) sägs att de kommuner som deltar i kommunförsöket kan beviljas sysselsättningspolitiskt understöd för projekt för regionalt verkställande som ingår i den nationella samordningen av programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling i Marins regeringsprogram, och som inleds separat. Projekten ska i kommunens organisation placeras i en sådan enhet, där man kan garantera att de hålls åtskilt från verksamheten i kommunförsöket (t.ex. i den enhet som svarar för upphandlingsfunktionen). För dessa projekt som inleds 2021 kan finansiering beviljas i enlighet med de villkor som beskrivs i samband med ansökan.

Som specificering i denna ansökan framförs följande. Om den administrativa enheten för projektet är densamma som den där kommunförsöket för främjande av sysselsättningen är placerad är det särskilt viktigt att garantera att verksamheten hålls åtskilt från kommunförsökets verksamhet.  En personresurs som finansieras i projektet bör åtskiljas så att personen inte deltar i uppgifter om vilka bestäms i den ikraftträdande lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd och RP 114/2020 rd). Vid behov bör genom uppföljning av arbetstiden verifieras att arbetsuppgifterna gäller projektplanen för programmet för påskyndande av sysselsättningen.

Den fråga som ställdes i info 9.12.2020: De specialvillkor som gäller kommuner med kommunförsök för att ansöka om ett projekt har berättats i meddelanden om projektansökan . I meddelanden konstateras på annat håll att kostnaderna för 1 årsv. vid behov kan fördelas så att de gäller arbetsinsatsen hos högst två olika personer. Gäller denna delningsmöjlighet också kommuner som deltar i kommunförsöket?
Den kommun som deltar i kommunförsöket kan inte fördela kostnader/uppgifter mellan två olika personer så att personen också utför uppgifter inom kommunförsöket. I ärendet agerar man inom ramen för den avgränsning av kommunförsöket som anges i utlysningen (se texten ovan).

Befattningsbeskrivningen för en anställd/en projektchef inom projektet är krävande och mångsidig. Att föra ut verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling till de organisationer och enheter som ingår i projekthelheten samt samarbeta med företagen förutsätter mångsidigt kun-nande och hantering av helheten.  På grund av arbetsbilden kan för projektchefen undantagsvis som avlöningskostnad godkännas en månadslön på högst 3 700 euro, och dessutom kan som kostnader godkännas lagstadgade personalbikostnader i enligt statsunderstödslagen.  Finansiering-en möjliggör i regel godkännande av kostnaderna för 1 årsverke. Kostnaderna för ett årsverke kan vid behov fördelas så att de omfattar högst två personers arbetsinsats.  

Val av projekt

Finansieringen möjliggör finansiering av cirka 15 projekt, då varje TE-byrå finansierar ett projekt. Det anslag som reserverats för detta ändamål kan möjliggöra finansiering också av flera projekt än så. Å andra sidan styrs valet av att det ska garanteras att målen för programmet uppfylls.

Vid valet av projekt fästs vikt vid att varje projekt bidrar till att stödja uppfyllandet av målen för pro-grammet; programmets centrala uppgift är att sprida verksamhetsmodellen för sysselsättning ge-nom upphandling och utveckla denna verksamhetsmodell.

Valet av projekt påverkas också av:

 • antalet arbetslösa arbetssökande som sysselsätts i projektet i upphandlingskontrakten (uppskattning).
 • syftet är att sysselsätta personer som har svagare ställning på arbetsmarknaden än andra
 • avsikten är att modellen ska förankras särskilt i sådana kommuner som använder verksamhetsmodellen för första gången, dvs. modellen är inte i användning hos dem
 • projektet utvecklar verksamhetsmodeller som lämpar sig för kvantitativ uppföljning och övervakning (kartläggning, inte finansiering av tekniska lösningar) samt verksamhetslösningar som gäller insamling och förmedling av uppgifter

Ansökningsanvisningar

Fyll i Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd på sidan för sysselsättningspolitiskt understöd, samt bilagorna, av vilka en del är obligatoriska.

I projektplanen ska anges till vilken projektkategori projektet hör(1-4).  

Utom ansökningsblanketten ska man också sända en närmare beskrivning av projektet i en separat bilaga. Beskrivningen bör innehålla en plan över de omständigheter som beskrivits ovan.  

Mer information om blanketterna:
1. projektbeskrivning och sammanfattning av projektbeskrivningen, ingen separat blankett
2. redogörelse om projektpersonalens lönekostnader per person (bruttolön och bikostnader specificerade), ingen separat blankett
3. en redogörelse för övriga kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet. blankett för anmälan av kostnadskalkylen för understödet (docx. på finska).
Dessutom behövs kopior av eventuella andra finansieringsbeslut som hänför sig till genomförandet av projektet, samt vid behov en utredning om sökandens mervärdesskatteskyldighet.

Ansökningarna ska lämnas in senast 26.2.2021 kl. 16 till TE-byrån i den egna regionen till den adress som anges i tabellen nedan.  

Tilläggsuppgifter ges av:

Om programmet för påskyndande av sysselsättningen genom upphandling, projektchef Anu Tirkkonen
anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi .

Tilläggsuppgifter om det sysselsättningspolitiska understödet och projektansökan ges av TE-byråns kontaktpersoner.

 

  Adress, till vilken ansökan inlämnas Vem ger tilläggsuppgifter om det arbetskraftspolitiska understödet
Nyland kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi eija.lappalainen@te-toimisto.fi
Satakunta kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi satu.viitala@te-toimisto.fi;juha-pekka.sulin@te-toimisto.fi
Norra Savolax kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi heli.pavier@te-toimisto.fi
Norra Karelen kirjaamo.pohjois-karjala@te-toimisto.fi keijo.kiiski@te-toimisto.fi
Mellersta Finland kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi suvi.tiitola@te-toimisto.fi
Södra Österbotten kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi timo.sarkijarvi@te-toimisto.fi
Kajanaland kirjaamo.kainuu@te-toimisto.fi heikki.romppainen@te-toimisto.fi
kirsi.paavola@te-toimisto.fi
Lappland kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi tero.hyttinen@te-toimisto.fi

1 I ESF-projektet Sysselsättning genom upphandling (på finska Handu-hanke) åren 2015-2017) beskrivs bra verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling, som kommer att spridas och utvecklas ytterligare genom regionala projekt.

Sysselsättning genom upphandling (thl.fi, på finska)