Lämnande av uppgifter för uppsökande ungdomsarbete

Enligt ungdomslagen kan bland annat arbets- och näringsbyrån lämna ut uppgifter om under 29 år gamla unga till kommunen för det uppsökande ungdomsarbetet.

Syftet med kommunens uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd

  • som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess, och
  • bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.

Utlämnandet av uppgifter tryggar ungas möjligheter att utan dröjsmål få hjälp och information om offentliga tjänster som de kan behöva.

Endast identifierings- och kontaktuppgifter kan lämnas ut

TE-byrån lämnar endast ut unga personers identifierings- och kontaktuppgifter för kommunens uppsökande ungdomsarbete. Uppgifterna kan lämnas ut om en tjänsteman på TE-byrån bedömer att den unga omedelbart behöver stöd för att anlita tjänster och övrigt stöd.

Uppgifterna lämnas alltid i första hand ut med den ungas samtycke. Även om samtycke inte tidigare inhämtats kan den ungas identifierings- och kontaktuppgifter lämnas ut till kommunens uppsökande ungdomsarbete utifrån vilka den unga kan kontaktas.

Dessa uppgifter omfattar

  • namn
  • personbeteckning
  • adress, telefonnummer, e-postadress eller annan uppgift.

Myndighetssamarbete i kommunerna

Enligt ungdomslagen ska kommunerna ha ett nätverk bestående av olika myndigheter för vägledning av och tjänster för under 29 år gamla unga.

Nätverket för vägledning och tjänster

  • samlar in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden
  • främjar samordningen av tjänster för unga
  • främjar vägledningen av unga, utvecklingen av tjänsterna samt deras smidighet och tillräcklighet.

Nätverket behandlar inte enskilda ungas ärenden.