TE-tjänster för personkunder under corona

Uppdaterad 4.1.2021

Så här sköter du dina ärenden

Då det gäller din ärendehantering kan du per telefon kontakta din egen TE-byrå eller den riksomfattande telefontjänsten för att komma överens om hur man ska framskrida gällande ditt ärende. Kolla ändå först ifall svaret på din fråga redan finns t.ex. i den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster. Du kan använda den 24/7 på webben.

Då du handlar enligt de anvisningar som TE-byrån och hälsovårdsmyndigheterna gett förblir din rätt till arbetslöshetsskydd oförändrad.

I den här videon visar vi hur du anmäler dig som arbetssökande i Mina e-tjänster

Hur ska jag göra om jag blir arbetslös eller permitteras?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös. Det sker enklast och snabbast via Mina e-tjänster. 

Du kan också inleda din jobbsökning per telefon genom att ringa den riksomfattande telefontjänsten. Det är dock rusning i telefontjänsten så var beredd på att vänta. 

Om du har permitterats av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker behöver du inte lämna in ett permitteringsintyg till arbets- och näringsbyrån.

Om du inte har möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt finns det blanketter även som utskrifter på arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen. Kontaktuppgifter för verksamhetsställena, där blanketter finns tillgängliga, finns på arbets- och näringsbyråns webbplats (> E-tjänster).

De arbetstagare som blir uppsagda får redan under uppsägningstiden tillgång till arbets- och näringsbyråns omställningsskyddstjänster, där det erbjuds stöd för arbetssökning samt träning och utbildning som stöder återsysselsättning.

En permitterad person är berättigad till arbetslöshetsförmån trots studier ända till den 31.12.2021. Den som permitteras ska fortfarande anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att erhålla arbetslöshetsförmån. Permitterade har också fortfarande en skyldighet att ta emot arbete som arbetsgivaren erbjuder. I övrigt tillämpas på permitterade personer de normala bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fr.o.m. 1.1.2021.

Mer information

Hur påverkar coronavirussituationen min rätt till utkomstskydd för arbetslösa?

När du agerar enligt arbets- och näringsbyråns och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar förblir din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.

Kallar arbets- och näringsbyrån den arbetssökande till intervjuer under pandemin?

Arbets- och näringsbyrån kan kalla den arbetssökande till en s.k. periodisk intervju, men intervjuerna ordnas i regel per telefon eller på annat sätt som distansservice. Följ arbets- och näringsbyråns anvisningar.

På grund av den kraftiga ökningen av antalet permitterade och andra arbetslösa har lagstiftningen ändrats för viss tid från och med 1.5.2020, så att arbets- och näringsbyrån kan avvika från den normala rytmen i intervjuerna. När intervjuerna ordnas beaktas bland annat både ditt servicebehov och arbets- och näringsbyråns resurser. Lagen är i kraft till den 31.1.2021.

Vilka ändringar har gjorts i utkomstskyddet för arbetslösa i och med coronakrisen?

Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis ifall personen har inte förverkligat TE-byråns sysselsättningsplan. (till den 31.1.2021)

Avbryts min jobbsökning och mitt utkomstskydd för arbetslösa om överenskomna möten eller deltaganden ställs in på grund av corona? Måste jag anmäla inställda evenemang någonstans?

När du agerar enligt arbets- och näringsbyråns och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar förblir din jobbsökning och din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.

Kontrollera först i Mina e-tjänster om du har fått ytterligare anvisningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån, som i allmänhet kontaktar dig inom fem dagar. Coronasituationen kan eventuellt förlänga kontakttiden. 

Vad händer om min arbetsprövning eller träning ställs in på grund av corona?

Om det i den rådande situationen inte är möjligt att genomföra arbetskraftsutbildning och utbildningsanordnaren och arbets- och näringsbyrån tillsammans kommer överens om att avbryta arbetskraftsutbildningen, medför detta inga åtgärder eller påföljder för dig.
En del av arbetskraftsutbildningarna kan dock fortfarande vara möjliga att ordna till exempel som distansstudier, varvid den anses fortsätta som normalt.

Kontrollera först i Mina e-tjänster om du har fått ytterligare anvisningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån, som i allmänhet kontaktar dig inom fem dagar. Coronasituationen kan eventuellt förlänga kontakttiden. 

Hur gör jag om arbets- och näringsbyrån meddelar om arbetskraftsutbildning?

Kontrollera vad som står i meddelandet. Om det är endast ett meddelande, har utbildningen skickats till dig endast för kännedom. Då behöver du inte söka till utbildningen eller kontakta arbets- och näringsbyrån.

Om det står erbjudande i meddelandet ber arbets- och näringsbyrån att du söker till utbildningen. Arbets- och näringsbyrån informeras automatiskt då du söker till utbildningen. Om du inte tänker söka till utbildningen skickar arbets- och näringsbyrån en begäran om utredning till dig, vilket kan leda till påföljder för din arbetslöshetsförmån, dvs. karens.

Kan arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete utföras på distans?

Ja, om arbetet är sådant att det kan utföras även på distans. Arbets- och näringsbyrån bedömer från fall till fall om t.ex. handledningen kan ordnas på ett tillräckligt sätt.

Arbetsgivaren ansvarar för att utreda vad som står i lagen och branschens kollektivavtal för exceptionella situationer samt för att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar.

 

 

 

 

 

Tillbaka