TE-tjänster för företagare och arbetsgivare i coronasituationen

Uppdaterad 8.10.2021

Innehållet på sidan

Utkomstskydd för företagare

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oberoende av företagsverksamhetens form. Villkor för erhållandet av arbetsmarknadsstöd är att företagarens arbete på heltid har upphört eller att inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare. Betalning av arbetsmarknadsstöd till en företagare förutsätter att företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd till Folkpensionsanstalten.
Lagen gäller till och med den 30.11.2021.

Företagare och arbetslöshetsskydd

Att börja söka jobb – att beakta vid anmälan

På grund av den snabba beredningen av den tidsbegränsade lagändringen har det inte varit möjligt att korrigera TE-tjänsternas webbtjänst till att motsvara de ändrade villkoren. Därför finns det ännu frågor på anmälningsblanketten som du måste besvara på samma sätt som personer som söker jobb av andra orsaker.

Efter att du skickat in anmälan får du en mottagningsanmälan där du får anvisningar för hur du ska gå tillväga. Läs anvisningarna noggrant och följ dem.

Hur ansöker företagare om arbetsmarknadsstöd?

Utbetalningen av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och att FPA får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens rätt till arbetsmarknadsstöd.

I praktiken fungerar ansökningen enligt följande:

  1. Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och ger en utredning om att arbetet på heltid upphör eller inkomsten minskar på grund av coronavirusepidemin.
  2. Arbets- och näringsbyrån ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  3. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd vid FPA.
  4. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagare.

Arbetsmarknadsstödet för företagare omfattas dock av de allmänna villkoren för arbetslöshetsförmåner till exempel gällande åldersgränsen. Fpa kan betala arbetsmarknadsstöd högst till utgången av den kalendermånad då den arbetssökande fyller 65 år.

Mer info

Temporär arbetslöshetsförmån för företagare (kela.fi)

Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att använda TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. På TE-tjänsternas webbplats finns egna anvisningar för företagare om hur man anmäler sig som arbetssökande.

Söka heltidsarbete under jobbsökningen

Under den tidsbundna ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska den som anmält sig som arbetssökande vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att erhålla förmånen, men under den tiden förutsätts inte att man söker heltidsarbete.

Om jobbsökningen ändå fortsätter efter att den tidsbundna lagen löper ut 31.3.2021, bör man från och med 1.4.2021 söka heltidsarbete för att man i fortsättningen ska kunna erhålla förmånen. I detta fall förutsätter förmånen samtidigt en skyldighet att ta emot arbete, om arbets- och näringsbyrån erbjuder detta.

Även om lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte förutsätter att du i samband med att du anmäler dig som arbetssökande söker heltidsarbete, påskyndar du behandlingen av ditt ärende om arbetslöshetsförmåner genom att i tjänsten besvara frågan om du söker heltidsarbete med 'Ja'. På så sätt skickas inget automatiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen som berättar att du inte har förutsättningar för stöd.  Arbets- och näringsbyråerna följer upp uppgifterna i webbtjänsten och korrigerar uppgifterna så att de för viss tid motsvarar den gällande lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Startpeng

Giltighetstiden för förlängningen av maximitiden för startpeng förlängs till 31.12.2021. 

På grund av coronapandemin har maximitiden för startpeng tillfälligt förlängts så att startpeng kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader ifall företagsverksamheten har börjat senast 31.12.2020.

Startpeng på över 12 månader är avsedd för företagare vars förutsättningar att starta eller etablera företagsverksamhet under en normal startpengsperiod försämras av coronaviruspandemin.

Arbets- och näringsbyrån beviljar startpeng i högst sex månaders perioder. Ansökan om fortsatt startpeng ska göras hos arbets- och näringsbyrån. I regel ska en fortsatt ansökan lämnas in vid arbets- och näringsbyrån innan den föregående perioden löper ut.