TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

Päivitetty 14.9.2020

Sivun sisältö

Lomautus

Starttiraha 

Yrittäjän työttömyysturva

Muutoksia työsopimuslakiin irtisanomisista

Lomautus

Määräaikaisia lakimuutoksia liittyen lomauttamiseen:

 • Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. 
 • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoa on lyhennetty: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
 • Koronavirusepidemiasta johtuen myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan tapaan. Lakimuutos on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 asti.

Muutokset ovat määräaikaisia ja voimassa 31.12.2020 saakka.

Lomauttaminen

Lomautus askel askeleelta - opasvideo työnantajalle (youtube.com)

Starttiraha

Starttirahan enimmäiskeston pidennystä jatketaan, muutos voimassa 31.12.2021 asti.

Starttirahan enimmäiskeston pidennys. Voimassa 30.6.2021 asti.

Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle.

Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi. 

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

Myös starttirahan maksamista koskevan väliaikaisen asetusmuutoksen voimassaoloa pidennetään. Starttirahaa voidaan maksaa 31.12.2020 saakka niiltä päiviltä, joina yrittäjä työskentelee yrityksessään, sekä niiltä päiviltä, jolloin toiminta on keskeytyneenä COVID-19-pandemiasta johtuen. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksetaan myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Starttiraha

Miksi starttirahan enimmäiskestoa ei automaattisesti jatketa kaikkien starttirahan saajien kohdalla?

Vaikka koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitteet vaikuttavat laajasti taloudelliseen toimintaan ja yrittäjien toimintaedellytyksiin, kriisillä ei välttämättä ole vaikutusta kaikilla toimialoilla. Starttiraha on harkinnanvarainen etuus, joka myönnetään yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi. Starttirahan pidennetty jakso on tarkoituksenmukaista kohdistaa niille yrittäjille, joiden toimintaan kriisi on vaikuttanut haitallisesti ja joilla on toimeentulon tarve.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun päätoimisen yritystoiminnan aloittavalle henkilöasiakkaalle starttirahaa toimeentulon turvaamiseksi. Starttiraha myönnetään enintään 18 kuukaudeksi. Laki on voimassa 1.5.2020-31.12.2020.

Mitä pitää tehdä, jotta saan starttirahakauteeni pidennystä?

Mahdollisuus pidennettyyn starttirahakauteen koskee niitä, joiden starttirahajakso on meneillään lain voimaan tullessa. Väliaikainen enimmäiskeston pidennys ulottuu myös niihin, jotka aloittavat yritystoiminnan starttirahalla koronapandemian aikana. Erityisesti näiden yrittäjien kohdalla tulisi arvioitavaksi viimeistä kuuden kuukauden jatkopäätöstä tehtäessä, häiriintyikö koronavirustilanteen aikana aloitettu yritystoiminta enemmän tai pidempikestoisesti kuin starttirahaa alun perin myönnettäessä arvioitiin, jolloin starttirahan myöntäminen pidempikestoisena olisi perusteltua. Lainsäädäntmuutos on väliaikainen ja on voimassa 31.12.2020 asti.

Starttirahaa voidaan maksaa 31.12.2020 saakka niiltä päiviltä, joina yrittäjä työskentelee yrityksessään, sekä niiltä päiviltä, jolloin toiminta on keskeytyneenä COVID-19-pandemiasta johtuen. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksetaan myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Starttiraha

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

Yrittäjän työttömyysturva 

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Yrittäjä ja työttömyysturva

Ilmoittaudu työnhakijaksi

Työnhaun aloittaminen - ilmoittautumisessa huomioitavaa

Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon vuoksi TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista korjata vastaamaan muuttuneita edellytyksiä.Tämän vuoksi ilmoittautumislomakkeella on vielä kysymyksiä, joihin on sinun vastattava samalla tavoin, kuin muusta syystä työnhakijaksi tulevien.

Ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen saat vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan sinun tilannettasi koskevat asiointiohjeet. Tutustu ohjeisiin tarkasti ja toimi siinä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää tietoa työhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjille

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä haku toimii seuraavasti:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
 4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Yrittäjän työmarkkinatukea koskevat työttömyysturvan yleiset ehdot esimerkiksi ikärajasta. Kela voi maksaa yrittäjän työmarkkinatukea enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana työnhakija täyttää 65 vuotta.

Lue lisää 
 Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (kela.fi) 

Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. TE-palveluiden verkkosivuilla on julkaistu omat yrittäjille suunnatut ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Kela on julkaissut yrittäjien työmarkkinatuen hakemiseen verkkohakemuksen. 

 Oma asiointi -verkkopalvelu (henkilöasiakas)

Kokoaikatyön hakemisesta työnhaun aikana

Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä.

Jos työnhaku kuitenkin jatkuu 31.12.2020 päättyvän määräaikaisen lain voimassaolon jälkeen, on etuuden jatkumiseksi haettava 1.1.2021 alkaen kokoaikatyötä. Tässä tapauksessa etuuden saaminen edellyttää samalla työn vastaanottamisen velvoitetta, mikäli TE-toimisto sitä tarjoaa.

Vaikka työttömyysturvalaki ei edellytä sinua työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä hakemaan kokoaikatyötä, vastaamalla palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen 'Kyllä', nopeutat työttömyysetuusasiasi käsittelyä. Näin työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista lausuntoa, joka kertoisi, ettei sinulla olisi tukeen edellytyksiä.  TE-toimistot seuraavat verkkopalvelun tietoja ja korjaavat tiedot määräaikaisesti voimassa olevaa työttömyysturvalakia vastaavaksi.

Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa 2000 euron tukea että työttömyysetuutta? 

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Muutoksia työsopimuslakiin irtisanomisista 

 • Takaisinottovelvollisuutta on pidennetty: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–31.12.2020 tuotannollisista tai taloudellista syistä.
 • Työsopimuksen purkamista koeajalla on helpotettu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
 • Työnantajalle velvollisuus ilmoittaa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisesta TE-toimistolle. Työsopimuslakiin palautetaan säännös, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Muutokset tulevat voimaan nopeutetulla aikataululla 9.4.2020.
 • Vastaava velvollisuus koskee työnantajaa, joka irtisanoo vähintään kymmenen työntekijää yritystä koskevan saneerausmenettelyn tai konkurssiin asettamisen vuoksi.
 • TE-toimistolle ilmoittamisen lisäksi työnantajan on tiedotettava edellä mainituissa tilanteissa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma tehdään työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
 • TE-toimistolle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat. Ilmoituksen tekemisestä sähköisesti on käynnistetty suunnittelutyö KEHA-keskuksen, TEM:n sekä Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen kesken. Tavoitteena on saada pikaisella aikataululla työnantajille sähköinen tapa tehdä ilmoitus TE-toimistolle.

Muutokset ovat määräaikaisia ja voimassa 31.12.2020 asti.

Muutosturva

Takaisin