Työvoiman hankinta toimipaikoissa 2014 -raportti: Puolet työpaikoista haki uutta työvoimaa

Vuonna 2014 noin 50 % toimipaikoista haki  vakinaista tai määräaikaista työntekijää viimeisen 12 kuukauden aikana. Osuus on hieman laskenut viime vuosista. Tiedot ilmenevät TEM-analyyseja -sarjan raportista "Työvoiman hankinta toimipaikoissa 2014".

Raportissa käsitellään toimipaikkojen työvoiman hakua, työpaikkojen täyttöjä sekä toimipaikkojen lähiajan suunnitelmia palkata tai vähentää henkilöstöä. Raportti pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain toteuttamiin työnantajahaastatteluihin.  

Yleisintä työvoiman haku oli terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä julkisissa palveluissa ja koulutuksessa. Suhteellisesti harvimmin työvoimaa haettiin  kuljetuksen ja varastoinnin, rakennusalan sekä maa- ja metsätalouden toimipaikkoihin.

Yksityisellä sektorilla lähes puolet paikkojen täytöstä johtuu uusien työpaikkojen synnystä. Sen sijaan kuntasektorilla yli puolet työvoiman hankinnasta on poistuman korvaamista ja valtiollakin lähes puolet. Myös ns. kolmannella sektorilla poistuma selittää eniten paikkojen täyttöä. Valtiolla uusien paikkojen täyttö on vaihdellut voimakkaasti vuosittain.

Vuonna 2014 kaikkiaan 15 % toimipaikoista ilmoitti, että heillä on suunnitelmissa palkata lisää henkilöstöä seuraavan 12 kuukauden aikana. Kymmenen prosenttia toimipaikoista ilmoitti suunnittelevansa henkilöstön vähentämistä. 

Toimialoittain suhteellisesti eniten palkkaussuunnitelmia oli informaatio- ja viestintäalalla, teollisuudessa, rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa. Eniten vähentämissuunnitelmia oli vuonna 2014 julkisten palveluiden ja koulutuksen sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia oli kokenut 25 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista. Osuus laski kolmella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. 

Yleisimmät syyt rekrytointiongelmiin olivat henkilön osaamiseen liittyvät syyt, kuten koulutus, työkokemus, sosiaaliset taidot, kielitaito ja muu työn vaatima taito.  Valtiosektorilla yhtä yleisiä olivat lisäksi työpaikkaan liittyvät syyt eli työaika, työpaikan sijainti ja palkkaus.

Käytetyimmät työvoiman hankintakeinot vuonna 2014 olivat ilmoitus omalle henkilökunnalle ja yhteydenotot entisiin työntekijöihin. TE-toimistoa käytti 44 % rekrytoineista toimipaikoista, mikä on 2 prosenttiyksikköä pienempi osuus kuin vuosina 2013 ja 2012.

Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-analyyseja 65/2015
Tallamaria Maunu: Työvoiman hankinta toimipaikoissa 2014