Työnvälityksen pilotit

Hallituksen kärkihankkeen ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta.  

Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä pyritään parantamaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, lisäämään henkilökohtaisen työnvälityksen ja työnhaun tukea TE-palveluissa sekä etsimään uudenlaisia yritysyhteistyön toimintamalleja.

Työnvälitys- ja yrityspalvelujen ostopalvelupilotit käynnistyivät keväällä 2016.  Pilotteja on kaikkiaan kolmetoista, joista seitsemän on työnvälityksen tulosperusteista ostopalvelupilottia. Lisäksi on käynnistetty uusia pilottihankkeita osana kasvuyritysten työllisyysohjelman toteutusta syksyllä 2016 ja keväällä 2017.  

Työnvälityksen kärkihankkeen ja pilottien toteutusta seurataan erillisen arviointitutkimuksen kautta. Tutkimus valmistuu 2017 lokakuun loppuun mennessä.  Työnvälityspiloteilla tuetaan maakuntauudistuksen toimeenpanoa ja käyttöön otettavia kasvupalveluja. Ostopalveluilla edistetään palvelumarkkinoiden kehittymistä ja yksityisten palveluntuottajien roolia palvelujen ja palveluprosessien tuottamisessa.   

Sisällys:

 

Työnvälityksen kärkihankkeen vuoden 2016 pilotit

Työnvälityksen tulosperusteiset pilotit

Uudenmaan pilotti: Äkkilähtö työhön! -palvelut ICT-, digi- ja markkinointialoille

 • Pilotin kohderyhminä ovat markkinointi-, IT- ja digialojen työnhakijat, jotka ovat olleet työttöminä vähintään kolme, mutta enintään kuusi kuukautta. Pilotin kohderyhmään kuuluvalle työnhakijalle kerrotaan mahdollisuudesta valita joko julkinen tai yksityinen työvoimapalvelu. Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia.
  Lue lisää

Uudenmaan pilotti: Äkkilähtö työhön 2! -palvelut majoitus- ja ravitsemus- sekä kaupan- ja myynnin aloille

 • Pilottiin valitaan työnhakijoita, joiden työttömyys on kestänyt 3-6 kuukautta. Puolet kohderyhmään kuuluvista on alle 30-vuotiaita ja puolet 30-50-vuotiaita. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa työnvälitystä ja vastata työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan. Pilotin aikana pyritään löytämään innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämään yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia.
  Lue lisää

Pirkanmaan pilotti: TE-toimiston ja HPL:n pilottihanke (Back to business -hanke)

 • Pilotti on päättynyt.
 • Pilotin kohderyhmänä ovat 3-6 kuukautta työttöminä olleet korkeasti koulutetut, yli 50-vuotiaat työnhakijat. Kohderyhmään kuuluvat myös kolme kuukautta työttöminä olleet muutosturvan piirissä olevat korkeasti koulutetut yli 50-vuotiaat työnhakija-asiakkaat, joille ei ole löytynyt ratkaisua. Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia.   

Hämeen pilotti: Yli 50-vuotiaiden irtisanottujen tehokas työnvälitys

 • Hankkeen tavoitteena on tehostaa ikääntyvien irtisanottujen työvälitystä tulosperusteisen ostopalvelun avulla. Yli 50-vuotiailla irtisanotuilla on ilman tehokkaita toimenpiteitä, uudenlaisia palveluja ja työkaluja muita kohderyhmiä suurempi todennäköisyys pitkittyvään työttömyyteen. Tavoitteena on ohjata palveluun noin 250 asiakasta, joista noin 50 % työllistyy avoimille työmarkkinoille.
  Lue lisää

Pohjois-Savon pilotti: Yrityslähtöistä työllistymistä rakennusalalla

 • Pilotin kohderyhmänä ovat rakennusalan työnhakijat. Työnhakija ohjataan TE-toimiston kautta asiakaslähtöiseen ja yksilölliseen palveluun. Palvelu tähtää asiakkaan työllistymiseen ja pitää sisällään: alkuhaastattelun työnhakijan kanssa, yritysten kanssa laadittavan osaamiskartoituksen, työllistymispalvelun sekä muita innovatiivisia lisäpalveluita, jotka määrittyvät pilotin aikana.

Keski-Suomen pilotti: TE-toimiston ja alueen henkilöstöpalveluyritysten yhteistyön kehittäminen ja työnvälityksen tehostamiseen tähtäävä pilotti rakennusalalla  

 • Pilotin kohderyhmänä ovat rakennusalan työnhakijat. Pilotin tavoitteena on parantaa rakennusalan työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia sekä estää työttömyyden pitkittymistä. Uudet asiakkaat ohjataan palveluun heti työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen ja jo olemassa olevat asiakkaat ohjataan palveluun kohdennetusti esim. ryhmäpalveluna. TE-toimisto ja HPL-yritykset järjestävät yhdessä rekrytilaisuuksia ja infoja sekä yhdessä opintopiirejä ja toimialatuntemusta vuokratyöhön ja alan työmarkkinoihin.
  Lue lisää

Lapin pilotti: Yhteistyöpilotti Lappi - henkilöstöpalveluyritykset

 • Pilotin kohderyhmä on laaja; siihen kuuluvat mm. nuoret, ikääntyneet, maahanmuuttajat sekä työoikeuden omaavat turvapaikanhakijat. Pilotissa paneudutaan työnantajien rekrytointitarpeisiin ja kohderyhmät määrittyvät sen mukaisesti. Pilotilla haetaan vaikuttavampaa työnvälitystä: työnhakijoiden nopeampaa työllistymistä sesonki- ja kausitöihin sekä osa-aikaisiin töihin.  
  Lue lisää

Työnhaun tukea koskevat pilotit

Pohjanmaan pilotti: Yrittäjyysvalmennus

 • Pilotin kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet työnhakijat. Työnhakuvalmennusten sisältöjä monipuolistetaan yrittäjätyötä (mm. ammatinharjoittaja, freelancer, franchising, osuuskunta) tukevaksi. Työnhakuvalmennukseen sisällytetään oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneille jakso tai jaksoja. Yrittäjyyteen perustuvaan työnhakuvalmennukseen valikoituvat ne, joilla on edellytyksiä oman yrityksen perustamiseen. Oman yrityksen perustamiseen liittyvän alkujakson laajuus on 1-2 päivää. Varsinainen työnhakuvalmennus on laajuudeltaan 20 päivää. 

Uudenmaan pilotti: ProStart - Proaktiivinen työllistymisen malli korkeasti koulutetuille

 • Kohderyhmänä ovat 3-6 kk työttömänä olleet ja juuri irtisanotut korkeasti koulutetut. Pilotissa rakennetaan ammattimaisesti toteutettu verkostoitumispaikka, jossa korkeasti koulutetut työnhakijat sekä Uudenmaan yritykset ja organisaatiot toimivat tiiviissä yhteistyössä luoden uusia työmahdollisuuksia.
  Lue lisää

Uudenlaisen yrityspalvelun ja yritysyhteistyön toimintamalleja koskevat pilotit

Satakunnan pilotti: Työllisyysperusteinen yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten edistäminen

 • Pilotin kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet työnhakijat. Tavoitteena on yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten toteutumisen edistäminen Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pilotilla tuetaan TE-toimiston asiakkaiden prosessia yrittäjyys- ja omistajanvaihdosvalmennuksella kohti yrittäjyyttä ja rakennetaan omistajanvaihdosten edistämiseen ja syntymiseen kannustava toimintamalli.
 • Valmennus koostuu yrittäjyysvalmennuksesta ja ”matching”-vaiheesta. Yrittäjyysvalmennus sisältää perustietoa yrittäjyydestä ja omistajanvaihdoksista, kehittämistarpeiden kartoitusta sekä tutustumista myytävinä oleviin yrityksiin. Matching-vaiheen tavoitteena on saattaa yhteen yritystoiminnan jatkajaa etsivä yritys ja yrittäjäkandidaatti. 

Kainuun pilotti: Nuoret oppisopimuksen kautta yrittäjyyteen

 • Pilotin kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret. Tavoitteena on lisätä ja tukea nuorten pääsyä oppisopimuskoulututukseen erityisesti omistajanvaihdosta harkitseviin yrityksiin. Toiminnassa hyödynnetään alkavien yrittäjien HIOMO-valmennusohjelmaa. Järjestetään säännöllinen yhteistoiminta ja tiedonvaihto kohderyhmien kanssa toimivien hankkeiden ja yrittäjyyskoulutusten välillä. 

Lapin pilotti: Pienten kasvuhakuisten yritysten rekrytointikynnyksen madaltaminen

 • Pilotin kohderyhmänä ovat pienet kasvuhakuiset ja -kykyiset yritykset Lapin läänissä sekä työnhakijat, jotka ovat siirtymässä uudelle alalle ja/tai uusiin tehtäviin. Pilottihankkeen tavoitteena on tunnistaa pieniä kasvuhakuisia yrittäjiä ja yrityksiä ja tukea niitä valmennuksella uusien työntekijöiden rekrytoimisessa. Pilottihankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa noin 100 onnistuneeseen rekrytointiin vuosina 2016–2017 ja pilotissa mukana olevien pienyritysten liikevaihdon kasvuun.
  Lue lisää

Maahanmuuttajien työllistymistä tukevat pilotit

Pohjanmaan pilotti: Alkutuotantoon rekrytointi yhteistyössä HPL:n kanssa

 • Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja (oleskeluluvan saaneet) turvapaikanhakijat, jotka muodostavat tärkeän työvoimareservin alueella. Pilotissa kehitetään yhteistyötä yksityisten työvoimapalvelujen kanssa, kokeillaan työvoimanvuokrauspoolin käyttöä ja alkutuotantoon erikoistuvia rekrytointikoulutuksia sekä kehitetään TE-toimiston kotouttamispalveluja. Pilotoinnin sisältö suunnitellaan yhdessä ostopalvelun tuottajan, yritysjärjestöjen, kuntien ja vastaanottokeskusten kanssa.

Kasvuyritysten työllisyysohjelman vuonna 2016 ja 2017 käynnistetyt pilotit

Ylialueellinen hanke: Yrittäjästä työnantajaksi -pilotti

 • Pilotin tarkoituksena on kehittää yksinyrittäjien ja omistajayrittäjistä muodostuvien mikroyritysten työnantajataitoja sekä rekrytointiosaamista. Tavoitteena on vauhdittaa yritysten kasvua ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Yrittäjä saa perusvalmiudet toimia työnantajana, tietoa eri rekrytointitavoista ja -kanavista sekä erilaisista mahdollisuuksista ostaa työvoimaa ja työtä. Hankkeeseen osallistuu 13 aluetta (ELY-keskusta ja TE-toimistoa). Palvelu hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta sisältäen palvelumarkkinoinnin, henkilökohtaisen ohjauksen ja sparrauksen sekä kehityssuunnitelman laatimisen. Palvelun toteutuksen jälkeen asiakkailta kerätään asiakaspalaute, joka vaikuttaa palveluntuottajan saamaan tulospalkkioon.
  Lue lisää

Uusimaa: Korkeasti koulutettujen rekrytointipilotti (Koko-rekry)

 • Hankkeen kohderyhmän muodostavat kahden erityisesti korkeasti koulutettuja rekrytoivan toimialan pk-yritykset: hallinto- ja tukipalvelut ja ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä korkeasti koulutetut työnhakijat. Hankkeessa edistetään korkeakoulutettujen työttömien työllistymistä yrityksiin ja välitetään TE-toimistolle ja työnhakijoille tietoa rekrytoivista yrityksistä sekä samalla luodaan uusia palvelumarkkinoita tuleville kasvupalveluille. Hankkeessa pilotoidaan mallia, jossa palveluntuottaja etsii rekrytointitarpeessa olevia yrityksiä ja toteuttaa rekrytointiprosessin.
  Lue lisää 

Varsinais-Suomi: Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys

 • Kokeiluhankkeessa ostetaan rajatun toimialan työnvälityksen toimeenpano yksityiseltä palveluntuottajalta TE-toimiston tueksi. Hankkeen tavoitteena on vastata tehokkaasti koko maan työvoimavarat huomioiden Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tuomiin massiivisiin rekrytointitarpeisiin. Hankkeeseen sisältyy telakan ja autotehtaan (+ alihankkijat) rekrytointitarpeiden selvittäminen ja niihin vastaamisen koordinointi, arviolta 10 000 työnhakijan kontaktointi, osaamisen haltuunotto ja heidän tarjoamisensa avautuviin em. alojen tehtäviin ja auto- ja meriteollisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tunnettuuden lisääminen.  

Pirkanmaa: Kasvubuusti-hanke

 • Kasvubuusti-hanke koostuu mikro- ja pk-yritysten kasvuohjelmasta ja korkeasti koulutettujen osaajien rekrytointiohjelmasta. Kasvubuusti-hanke sisältää monipuolisesti yhteen koottuna olemassa olevia julkisia yrityspalveluja, mutta myös joitakin olemassa olevien palvelujen uudelleenmuotoiluja. Osaajat kehittävät yrityksiä tuomalla uutta osaamista esim. kansainvälistymiseen, tuotteistukseen, terveysteknologiaan, cleantechiin ja digitalisaatioon liittyen. 

Keski-Suomi: Kasvubuustin osaajapörssi

 • Usein yrityksen kasvu tarvitsee erityistä buustia tai panostusta, joka monissa tapauksissa tarkoittaa osaavaa henkilöstöresurssia. Tähän haasteeseen vastaamiseksi Keski‐Suomessa kokeillaan Kasvubuustin osaajapörssi -koulutusohjelmaa. Kyseessä on noin vuoden kestävä useita työssäoppimisjaksoja sisältävä työvoimakoulutus. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet henkilöt sijoittuvat yrityksiin monipuolisina kasvubuustaajina tai perustavat osuuskunnan tai oman yrityksen tarjoamaan osaamistaan. Kasvubuustin osaajapörssiin liittyy mahdollisesti alueen yrityskehittäjien ja elinkeinoelämää tukevien asiantuntijoiden TäsmäKoulutus.

Kaakkois-Suomi: Kasvua Kaakkoon

 • Pilotin kohderyhmänä ovat yli 6 kk työttöminä olleet kaakkoissuomalaiset korkeasti koulutetut henkilöt sekä 10–100 henkilöä työllistävät kasvuyritykset. Tavoitteena on tukea Kaakkois-Suomen alueen kasvuyritysten liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia vahvistamalla osaavan, korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta. Hankkeessa selvitetään kohderyhmän yritysten henkilöstön nykyiset ja ennakoitavissa olevat osaamistarpeet sekä parannetaan korkeasti koulutettujen työllistymistä.    

Pohjois-Savo: Kasvua ja osaamista

 • Kohderyhmän muodostavat alueen mikro- ja pk-yritykset, jotka ovat kiinnostuneista kasvupalvelusta ja joilla on tarve työllistää. Tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten kehittämistoiminnan ja työllistämisen edistäminen sekä nopeuttaminen proaktiivisella työllisyyden kasvukäytävällä. Hankkeessa kokeillaan yhden luukun kokonaispalvelumallia, joka toteutetaan ostopalveluna.   

Etelä-Pohjanmaa: Kasvupilotti

 • Mikrosta makroon -hankkeessa kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset pienyritykset ja työttömät erityisosaajat ja korkeakoulutetut. Hankkeessa kehitetään kasvupalvelua yritysten kehittymisen ja työvoiman saatavuuden tueksi ja yhdistetään erilaisia kehittämis- ja rekrytointipalveluja mikro- ja pk-yritysten kasvun tueksi. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi erilaisia julkisia yrityspalveluja ja vauhdittaa yritysten kehittymistä yrityskohtaisilla toimenpiteillä kokonaisvaltaisesti.   

Pohjois-Pohjanmaa: Perämerenkaaren kasvuyritysten työllistäminen

 • Hankkeen kohderyhmänä ovat Suomessa ja Ruotsissa toimivat metalli- ja rakennusalan kasvuyritykset sekä eri toimialojen työnhakijat, joilla on ko. kohdeyrityksiin soveltuvaa osaamista ja halukkuutta työllistyä kyseisille aloille. Hankkeessa selvitetään ja nostetaan esiin yritysten työvoimatarpeet ja käytettävissä oleva työvoimatarjonta sekä osaamisvajeet. Kyseisten toimialojen välisiä synergioita ja yhteistyötä vahvistetaan ja hyödynnetään työllistämisen edistämisessä. Palveluntuottaja kartoittaa toimialojen kasvuhaluisten yritysten ja niiden välisten yhteistyöverkostojen toimintaa sekä hyödyntää yrityksistä saatavaa tietoa ja digitalisaatiota palvelumallissa.   

Lappi ja Varsinais-Suomi: Matkailutöihin - etelän lämmöstä Lappiin ja Lapista etelään

 • Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailualan työnantajat ja matkailualan töihin soveltuvat työnhakijat. Hankkeessa toteutetaan hankittavien ostopalvelujen avulla matkailualan työvoiman saatavuutta tukevat toimet Lapin ja Varsinais-Suomen TE-toimistojen alueilla, saadaan aikaan alueellista liikkuvuutta sekä kokeillaan uusia yhteistyömuotoja henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Ostopalvelun avulla tuetaan mm. erilaisia yrityspalveluiden ja työnvälityksen toimia, toteutetaan yrityskontaktointia matkailualan työnantajille, rekrytointitapahtumia sekä tulosperusteista työnvälitystä.