Usein kysyttyä aktiivimallista

Aktiivimallista luovutaan 1.1.2020 alkaen, jonka jälkeen työttömän aktiivisuutta ei seurata eikä aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta. Aktiivimalli vaikuttaa vielä vuoden 2019 puolella kertyneisiin työttömyysetuuksiin, vaikka ne maksetaan vuoden 2020 puolella.

Lue lisää

 

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Tältä sivulta löydät aktiivimallista useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille on koottu kattavampi kysymys-vastauspaketti:

Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista (stm.fi) 

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömänä työnhakijana sinun on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää (noin kolme kuukautta). Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysetuutesi pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä omavastuupäivää kuukaudessa.

Mitä muutoksia aktiivimalliin on tullut tai tulossa pian? 

Opiskeluja koskevat muutos on tullut voimaan 31.12.2018. Sivutoimiset opinnot alkavat myös kerryttää aktiivisuuden ehtoa. Voit kerryttää opinnoilla aktiivisuutta maksimissaan kuuden kuukauden ajalta, eli käytännösä kahden tarkastelujakson ajalta. Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 päivää, joilta saat työttömyysetuutta.

Muita muutoksia, jotka koskevat aktiiviehdon täyttymistä ovat

 • Aktiiviehto täyttyy, jos opiskelet sivutoimisesti vähintään viisi päivää aktiivimallin tarkastelujakson aikana.
 • Aktiiviehto täyttyy, jos opiskelet lyhytkestoisia opintoja vähintään viisi päivää  aktiivimallin tarkastelujakson aikana.
 • Jos opiskelet päätoimisesti vähintään viisi päivää, etkä sen ajalta saa työttömyysetuutta, "nollautuu" aktiivimallin tarkastelujakso. Käytännössä tarkastelujakso alkaa siis alusta tuon viiden päivän opiskelun jälkeen

Opinnot ja työttömyysetuus
Lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella

Seuraava muutos aktiivimaliin tulee voimaan 1.4.2019. Siinä aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestäviä toimijoita tulee mukaan nykyistä enemmänn. Sinun on siis mahdollista osallistua myös palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun. 

Tämä muutos koskee vain niitä seurantajaksoja, jotka alkavat 1.4.2019 tai sen jälkeen. Muutos tulee siis voimaan vaiheittain eri henkilöillä. 

Palveluiden järjestävät voivat ilmoittaa toimintansa suomi.fi-palveluun, josta aktiivisuusehdon täyttäviä palveluita voi jatkossa etsiä. Kaikki tarjonta ei välttämättä ole heti saatavilla suomi.fi-palvelusta, joten tietoa kannattaa hakea myös esimerkiksi suoraan oman ammattiliiton tai -yhdistyksen kautta.

Tässä listassa näkyvät ne palvelut, jotka palveluiden järjestäjän mukaan täyttävät aktiivisuusehtoa.

Listaus aktiiviehtoa täyttävistä palveluista (suomi.fi)

Mikä on TE-toimiston tehtävä aktiivimallissa?

TE-toimiston tehtävät eivät ole muuttuneet aktiivimallin myötä. TE-toimisto ei osallistu aktiivimallin seurantaan.

TE-toimistolta saat tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja siitä, miten tällaiseen palveluun on mahdollista päästä. TE-toimisto tekee kanssasi palvelutarpeen arvioinnin, jossa määritellään tarpeesi työllistymistä edistäviin palveluihin. Joissakin palveluissa TE-toimisto päättää yksin siitä, voitko osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai saada sen perusteella työttömyysturvaa. Palvelutarpeesi lisäksi julkisen työvoima- ja yrityspalvelun tarjoamista rajaavat TE-toimiston työvoimapoliittinen harkinta sekä käytettävissä olevat määrärahat.

TE-toimistolta saat myös tietoa muista sen järjestämistä työllistymistä edistävistä palveluista ja toimista. Lisätietoa löydät täältä: 

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela tai oma työttömyyskassasi seuraa työmarkkinatukea tai perus-/ansiopäivärahaa koskevassa hakemuksessa antamiesi tietojen perusteella sitä, täyttyvätkö aktiivimallin ehdot kohdallasi.

Kehen minun kannattaa olla yhteydessä, jos haluan kysyä jotakin?

Jos kysymyksesi koskee aktiivimallia, sen vaikutusta etuuteen tai sen kertymistä, ole yhteydessä työttömyysetuutesi maksajaan. Käytännössä tämä on siis työttömyyskassasi tai Kela. 

Jos haluat kysyä TE-toimiston järjestämistä palveluista tai haluat ilmoittaa työllistymisestäsi tai haluat ilmoittaa opiskeluista, ota silloin yhteyttä TE-toimistoon. Helpoin tapa on jättää yhteydenottopyyntö tai ilmoitus Oma asioinnissa. 

Oma asiointi

Jos haluat kysyä muista kuin TE-toimiston palveluista, kannattaa olla yhteydessä suoraan palvelun järjestäjään. 

Mitä minun käytännössä on tehtävä, jotta työttömyysetuuteni säilyisi ennallaan?

Säilyttääksesi työttömyysetuuden ennallaan työttömänä työnhakijana sinun on tarkastelujakson aikana joko

 • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (Palkan on oltava TES:n mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, niin tarkemmat tiedot vaadittavasta vähimmäispalkasta saat työttömyysetuuden maksajaltasi.)
 • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa)
 • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä tai tukevassa palvelussa
 • opiskeltava viisi päivää TE-toimiston kanssa sovittuja opintoja, myös sivutoimiset ja lyhytkestoiset opinnot kelpaavat. Muutos on tullut voimaan 31.12.2018 TAI
 • osallistuttava viisi päivää palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun. Muutos tulee voimaan 1.4.2019.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Lue tarkemmat määrittelyt maksajien sivuilta: 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 

Keitä aktiivimalli koskee?

Aktiivimalli koskee suurinta osaa työnhakijoista. Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka

 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta.  Näitä ovat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki, tapaturma- tai työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella sekä vammaistuki
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
 • on lyhytaikaisesti (alle 65 etuuden maksupäivää) kokoaikaisesti lomautettuna.

Ilmoita etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Lue tarkemmat määrittelyt maksajien sivuilta: 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 

Tuleeko aktiivimalli voimaan takautuvasti?

Ei tule. Aktiivisuuttasi työttömänä työnhakijana ei seurata lainkaan vuoden 2017 puolella. Seuranta alkaa 1.1.2018 ja ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista mahdollisesti koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Voiko työttömyysetuus pienentyä aina uudella 4,65 prosentilla uuden tarkastelujakson myötä?

Ei voi. Työttömyysetuus ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta. Tämän jälkeen työttömyysetuus joko pysyy samana tai nousee ennalleen normaalille tasolle seuraavilla tarkastelujaksoilla.

Kenelle minun pitää aktiivisuuteni osoittaa?

Aktiivisuutta seuraa työttömyysetuuden maksaja, eli Kela (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tai työttömyyskassa (ansiosidonnainen päiväraha). TE-toimisto ei tee tätä seurantaa. Tarkempia tietoja aktiivisuuden osoittamisesta ja seurannasta saat omalta työttömyysetuuden maksajaltasi. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 

Miten voin etsiä työpaikkoja TE-toimiston kautta?

Kaikki nettisivuillamme ilmoitetut avoimet työpaikat: 

Avoimet työpaikat 

Mitkä palvelut aktiivimallissa luetaan työllistymistä edistäviin palveluihin?

Työllistymstä edistäviin palveluihin luetaan työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. 31.12.2018 jälkeen myös sivutoiminen tai lyhytkestoinen opiskelu täyttää aktiiviehtoa, kunhan se on etukäteen TE-toimiston kanssa sovittu. 

Aktiivimallissa aktiivisuusedellytystä täyttää myös muunlainen TE-toimiston järjestämä työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi työhönvalmennus, ura- ja ammatinvalinnanohjaus sekä osa TE-toimistojen paikallisista ostopalveluista. Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi työttömyysetuuden maksaja, eli Kela tai työttömyyskassa. TE-toimisto ei arvioi aktiivisuutta.

Voit myös osallistua palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun (uudistus tulee voimaan 1.4.2019). 

Jos en löydä työpaikkaa, miten voin hakeutua työllistymistä edistäviin palveluihin?

Tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta löydät kustakin palvelusta kertovalta sivulta. 

Mitä tapahtuu, jos yrityksistä huolimatta en tarkastelujakson aikana löydä työtä tai pääse TE-toimiston palveluihin?

Tällöin työttömyysetuus pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden ajaksi. TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina palvelutarpeen mukaisesti, eli aktiivimallia koskeva laki ei tuo muutosta tähän. Keskustellaksesi oman työnhakutilanteesi edistämisestä voit myös jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelusi kautta tai soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluumme. 

Oma asiointi 
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu 

Pitääkö paikkansa, että omavastuuaika lyhenee nyt viiteen päivään?

Kyllä pitää. Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Lisätietoa

Lisätietoja aktiivimallista löytyy työttömyysetuuden maksajien sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: 

Aktiivimalli (te-palvelut.fi)
Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista (kela.fi) 
Aktiivisuusedellytys (tyj.fi) 
Työttömyyskassojen yhteystiedot (tyj.fi) 
Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista (stm.fi) 
Työttömyysturvan aktiivimalli (stm.fi)