Palkkatuki

Suunnitteletko lisähenkilöstön palkkaamista, mutta sinulla vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoista työntekijää?

Haluatko tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden päivittää osaamisensa työssä?

Haluatko yritykseesi innostuneen työntekijän, joka tuo ison osan palkastaan mukanaan?

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. TE-toimisto voi sovittaessa tehdä työtarjouksia henkilöille, joiden palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea.

Sivun sisältö

 1. Mihin palkkatuki on tarkoitettu
 2. Palkkatukikortti
 3. Palkkatukea voivat saada
 4. Palkkatuen hakeminen
 5. Palkkatuen myöntämisen rajoitukset
 6. Palkkatuen maksatuksen hakeminen
 7. Palkkatuen kesto ja määrä
 8. Palkkatuen käytön mahdollisuuksia

Mihin palkkatuki on tarkoitettu

Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista ja palkkatuetun työn parantavan hänen ammatillista osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille. 

Jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta, palkkatuen myöntäminen edellyttää lähtökohtaisesti, että henkilö on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä.

Palkkatukea voidaan myöntää myös tuella palkattavalle henkilölle, jonka vamma tai sairaus TE-toimiston arvion mukaan alentaa hänen tuottavuuttaan tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Palkkatukea voidaan myöntää:

 • toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
 • myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. 

Palkkatukea ei enää myönnetä vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen.

Palkkatukikortti

TE-toimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukikortin omatoimiseen työnhakuun. Jos työnhakijalla on palkkatukikortti, se tarkoittaa, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.

Palkkatukea voidaan myöntää myös ilman palkkatukikorttia, jos tuetun työn mahdollisuus on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

Lue lisää työnhakijan palkkatukikortista

Palkkatukea voivat saada

 • yritykset
 • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • kotitaloudet

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Valtion virastolle tai laitokselle ei myönnetä palkkatukea, mutta sille voidaan osoittaa määrärahaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen.

Muille työnantajille kuin kotitalouksille palkkatuki on veronalaista tuloa.

Palkkatuen hakeminen

TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot. Työnhakijan työnhakutilanteessa esittämä palkkatukikortti ei riitä tuen saamiseksi, vaan työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus.

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi-palvelu

Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jossa palkattava henkilö asuu.

Palkkatukihakemus (Lomaketunnus TEM320) (pdf)

 • Hakemukseen ei tarvita liitteitä, sillä TE-toimisto tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.
 • Poikkeuksen tekee elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö, jonka pitää liittää hakemukseen kopiot viimeisimmästä veroilmoituksesta, viimeisimmästä elinkeinotulon verotuspäätöksestä ja mahdollisesta verohuojennuspäätöksestä.
 • Työsuhde voi alkaa vasta, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.
 • Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen palkkatukijakson päätyttyä.
 • Jos tuella palkattu siirtyy toisen työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksen tai vastaavan johdosta, vastaanottavan yhteisön pitää toimittaa palkkatukihakemus TE-toimistolle kuukauden kuluessa palkatun siirtymisestä luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön palvelukseen.

Palkkatuen myöntämisen rajoitukset

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos: 

 • Tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa.
 • Tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja.
 • Työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.
 • Työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä.
  Poikkeuksena tähän on uuden palkkatukijakson myöntäminen, kun uusi jakso alkaa välittömästi edellisen jakson päätyttyä.
  Alkanut työsuhde ei ole esteenä myöskään silloin, kun tuella palkattu siirtyy toisen työnantajan palvelukseen liikkeen luovutuksen tai vastaavan yhteydessä.
 • Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.
 • Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.
 • Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä.

Palkkatuen maksatuksen hakeminen

Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). 

Ohje palkkatukimaksatuksen hakemiseen ja KEHA-keskuksen yhteystiedot (pdf, keha-keskus.fi)

 • Hae maksatusta kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy.
 • Hae maksatusta palkkatukipäätöksessä asetetun maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Noudata asetettua maksatusjaksoa koko tukijakson ajan.
 • Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi. 
 • Jos tukijakso alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden tai palkanmaksukauden, voi ensimmäinen ja viimeinen jakso olla päätöksessä määrättyä lyhyempi.
 • Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta tai, jos palkkatuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen, kopio oppisopimuksesta.

Sähköinen maksatushakemus

Hae palkkatuen maksatusta sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. 
Huom! Maksatushakemuksen tekeminen verkossa edellyttää, että kirjaudut palveluun Katso-tunnisteella joko pääkäyttäjän tai rahoitusasiointiroolilla.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi-palvelu

 • Ensimmäiseen maksatushakemukseen tarvittavan työ- tai oppisopimuksen voi lähettää sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta.
 • Sähköiseen hakemukseen liittyvät lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi -palvelussa, joten seuraa hakemuksen tilannetta säännöllisesti.
 • Jos olet hakenut palkkatukea tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta sähköisesti sopimalla siitä palkkatukipäätöksen tehneen TE-toimiston kanssa.

Paperinen maksatushakemus

Jos et voi hakea sähköisesti, toimita maksatushakemus liitteineen KEHA-keskukseen postitse.

Jos TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen 1.1.2015 tai sen jälkeen, käytä seuraavia lomakkeita:

Palkkatuen maksatushakemus: kunnat ja kuntayhtymät (Lomaketunnus TEM321) (pdf)

Palkkatuen maksatushakemus: kaikki muut työnantajat kuin kunta ja kuntayhtymä (Lomaketunnus TEM322) (pdf)

Palkkatukea ei voi maksaa, jos

 • työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja
 • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty
 • palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Palkkatuen kesto ja määrä

TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.  

 • Tukijakson pituus riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
 • Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. 
 • Palkkatuen enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2019 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. 

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään joko valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena.

Jos työnantaja saa palkkatuen lisäksi muuta tukea tai oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettavaa koulutuskorvausta, niiden yhteismäärä voi olla enintään palkkauskustannusten suuruinen.

Kun pohdit rekrytointia, voit ennakoida palkkatuen määrää ja kestoa työttömän työttömyyden keston mukaan:

 • Työttömyys on kestänyt alle vuoden
  - tuki enintään 30 % palkkauskustannuksista
  - tukijakso enintään 6 kuukautta
 • Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana)
  - tuki enintään 40 % palkkauskustannuksista
  - tukijakso enintään 12 kuukautta
 • Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)
  - tuki enintään 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan

Jos palkkatuki myönnetään sillä perusteella, että työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjoamassasi tehtävässä, tuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista. Tukijakson kesto on enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.

Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, se on enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 %  palkkauskustannuksista.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki oppisopimuskoulutukseen myönnetään de minimis -tukena.

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

Kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 12 kuukautta.

Palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 1800 e/kk. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko seurakuntineen eivät ole yhdistyksiä, säätiöitä tai rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, joten niille ei ole mahdollista myöntää 100 % palkkatukea.

Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisille yrityksille voidaan palkkatukea myöntää muista yrityksistä poiketen seuraavissa tapauksissa:

 • Työttömällä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa olennaisesti ja pysyvästi työssä suoriutumista
  - tuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään 36 kk kerrallaan
 • Henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai tähän rinnastettava
  - tuen määrä korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1300 euroa/kk tai 40 % palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää (edullisuusvertailu) enintään 12 kuukauden ajan
 • Henkilö on saanut 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella
  - tuen määrä korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään 24 kuukauden ajan

Kuntien järjestämä velvoitetyö

Kun kunta palkkaa työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön, on tuki korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Palkkatuen käytön mahdollisuuksia

Palkkatuettua työtä voi yhdistää muihin TE-palveluihin.

 • Työvoimakoulutusta voi seurata palkkatuettu työ tai tuettuun työjaksoon voi sisältyä työvoimakoulutusta.
 • Palkkatukea voidaan myöntää työkokeilun jälkeen tai TE-toimisto voi hankkia työnhakijan ja työnantajan tueksi työhönvalmentajan palveluita.

Palvelujen tarkoituksenmukainen yhdistäminen tukee työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopivan työntekijän.

Palkkatukea voi käyttää myös etsimään tuella palkatulle työntekijälle mahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta. Työntekijä voidaan siirtää esimerkiksi yritykseen, jolloin yritys voi ilman työnantajariskiä arvioida henkilön soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin. Siirto perustuu aina siirrettävän henkilön tarpeisiin.

Palkkatukea hakeva/saava työantaja (varsinainen työnantaja) maksaa siirrettävän työntekijän palkan. Vastuiden jakautumisesta varsinaisen työnantajan ja käyttäjäyrityksen välillä säädetään työsopimuslaissa.

Siirtäminen edellyttää, ettei käyttäjäyrityksellä ole maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, ja ettei käyttäjäyritys ole laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan.  

Jos elinkeinotoimintaa harjoittava käyttäjäyritys on irtisanonut tuotannollisista ja taloudellisista syistä työntekijän siten, että irtisanomisaika on päättynyt siirtoa edeltäneiden 12 kuukauden aikana, voidaan tuella palkattu siirtää, jos työnantaja on ottanut työntekijän takaisin.

Tuella palkatun siirtäminen käyttäjäyrityksen tehtäviin edellyttää, että tuella palkattava suostuu siirtämiseen ja että tuen saaja ilmoittaa siirrosta ennen sen toteuttamista TE-toimistoon lomakkeella TEM323.

Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) työtehtäviin (lomaketunnus TEM323) (pdf)