Työttömyysturva

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysetuuksia ovat

 • ansiopäiväraha
 • peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki

Lisäksi voit saada korotusosaa tai korotettua ansio-osaa työllistymissuunnitelmassasi tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja haet työttömyysetuutta, TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi etuuteen.

Voit seurata omia työttömyysturvatietojasi Oma asiointi -palvelussa.

Omat työttömyysturvatiedot -palvelussa

 • voit vastata selvityspyyntöön  
 • näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot
 • näet antamiesi selvitysten käsittelyn tilan.

Työssäoloehto ja aktiivisuutesi vaikuttavat työttömyysetuuteesi

Työttömyyspäivärahaa voit saada, jos täytät työssäoloehdon, kun jäät työttömäksi.

Jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytät tänä aikana työssäoloehdon, saat ansiopäivärahaa työttömyyskassasta.

Jos et ole kassan jäsen, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa.

Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, maksaa Kela sinulle työmarkkinatukea.

Työssäoloehtoon luetaan 75 % palkkatuella tuetusta työsuhteesta.

Työttömyysturvan enimmäiskesto on pääsääntöisesti 400 päivää.

 • Jos sinulla on työhistoriaa enintään kolme vuotta, enimmäiskesto on 300 päivää.
 • Jos työssäoloehtosi täytyy täytettyäsi 58 vuotta, enimmäiskesto on 500 päivää.

Aktiivimalli

Saadaksesi työttömyysetuuden täysimääräisenä sinun on jokaisen 65 päivän tarkastelujakson aikana oltava riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa.
Usein kysyttyä aktiivimallista

Ilmoita muutoksista

Työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulta on kysytty työttömyysetuuden saamiseen vaikuttavista seikoista. Työttömyysetuuden saajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tilanteesi muuttumisesta.

Ilmoita TE-toimistolle

 • Työhön menosta, työn päättymisestä ja työajan muutoksista.
 • Yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta. Yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä.
 • Työn tekemisestä muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana.
 • Opiskelun aloittamisesta.
 • Kansalaisuuden muuttumisesta ja oleskeluluvan muutoksista.
 • Työllistymistä edistävän palvelun keskeytymisestä. Yksittäisistä poissaoloista ilmoitetaan vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa..

Edellä olevat ovat tyypillisimpiä ilmoitettavia muutoksia. Jos olet epävarma muutoksen vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysetuutta, ota yhteyttä TE-toimistoon tai työttömyysneuvonnan puhelinpalveluun.

TE-toimisto antaa tarkemmat ohjeet työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittamiseen esimerkiksi säännöllistä keikkatyötä tekeville. TE-toimisto antaa ohjeita myös esimerkiksi työllistymissuunnitelmaa laadittaessa sekä työtarjousten yhteydessä.