Työaika, lomat ja lainsäädäntö

Työaika

Suomessa säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Yleisesti on käytössä viisipäiväinen työviikko. 

Säännöllisestä työajasta voidaan poiketa joko työehtosopimuksin tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Työnantaja saa teettää ylityötä vain työntekijän antamalla suostumuksella. Ylityön enimmäismäärät on tarkoin määritelty, eikä niitä saa ylittää. Työnantajan on maksettava ylityöstä työntekijälle korotettua palkkaa.

Työajoista säädetään työaikalaissa. Laki koskee mm. lisätyötä, ylityötä, työvuoroluetteloita ja lepoaikoja.

Lomat ja lomapalkka

Työntekijänä ansaitset vuosilomaa työssäolokuukausiesi mukaan. Työssäolokuukausi tarkoittaa kalenterikuukautta, jonka aikana olet työskennellyt vähintään 14 vuorokautta tai 35 työtuntia. 

Vuosilomalain mukaan alle vuoden kestoisessa työsuhteessa vuosilomaa ansaitaan kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, ja yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa 2,5 päivää kuukautta kohti. Jos työskentelet työsopimuksesi mukaan alle 35 tuntia kuukaudessa, sinulla on oikeus vuosilomaa vastaavaan vapaaseen.

Työnantajasi on selvitettävä työntekijöille vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajasi on myös varattava työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta.

Vuosiloman ajalta maksetaan normaali palkka, joka on maksettava ennen loman alkamista. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu lisäksi joko ennen lomaa tai sen jälkeen maksettavasta lomarahasta.