Likabehandling och integritetsskydd i arbetslivet

Arbetsgivaren ska bemöta alla arbetstagare likvärdigt. Arbetstagare får inte utan godtagbara skäl missgynnas under anställningsförhållandet eller när de anställs. 

Diskriminering bland annat på grund av

  • ålder
  • etniskt eller nationellt ursprung
  • språk
  • religion
  • åsikt
  • hälsotillstånd
  • funktionshinder eller 
  • andra motsvarande egenskaper 

förbjuds i lagen om likabehandling.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förbjuder diskriminering på grund av kön, dvs. kvinnor och män ska bemötas på samma sätt i liknande eller jämförbara situationer. 

En person som har utsatts för eller misstänker diskriminering som förbjuds i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män kan vända sig till jämställdhetsombudsmannen för att få anvisningar och råd. Du kan också be ditt eget fackförbund eller arbetarskyddsmyndigheterna om råd, om du anser att du har utsatts för diskriminering i samband med anställning eller på arbetsplatsen.

Integritetsskydd i arbetslivet

En arbetsgivare får behandla endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetstagarens anställningsförhållande. Uppgifter om hälsan får behandlas endast om arbetstagaren själv lämnar uppgifterna till arbetsgivaren eller om arbetstagaren har gett skriftligt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut.

Av personer som arbetar med barn krävs ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget om brottslig bakgrund ska beställas av arbetstagaren själv, arbetsgivaren kan inte beställa det. Utdraget är avsett endast för att visas upp hos arbetsgivaren eller en tillståndsmyndighet.