Upphörande av anställningsförhållande och permittering

Uppsägning

I arbetsavtalslagen fastställs när arbetsgivaren har rätt att säga upp ett arbetsavtal. Arbetsgivaren får säga upp ett anställningsförhållande endast av vägande sakskäl. 

Som arbetstagare kan du säga upp dig från ditt arbete med en uppsägningstid som fastställs i arbetsavtalslagen.

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån senast den första dagen då du är arbetslös. När du anmäler dig inleds behandlingen av ärenden som gäller din arbetslöshetsförmån.

Be om ett arbetsintyg

När ett anställningsförhållande slutar har du rätt att på begäran få ett arbetsintyg av arbetsgivaren. Av arbetsintyget framgår anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifterna. 

Du kan också be arbetsgivaren nämna orsaken till att anställningen avslutas samt bedöma dina färdigheter och ditt uppträdande i intyget. Arbetsintyget är viktigt när du söker en ny arbetsplats.

Betalning av slutlön

När anställningsförhållandet avslutas betalar din arbetsgivare en slutlön, som består av alla de betalningar och ersättningar som du ska få. Sådana är bland annat din egentliga lön med tillhörande kvälls- och andra tillägg, övertidsersättningar, förkortningsledigheter, semesterersättning, dagpenningar och ersättningar för resekostnader. 

Slutlönen ska betalas in på ditt konto den dag då anställningsförhållandet avslutas.

Permittering

Permittering är ett tillfälligt avbrott i arbetet och lönebetalningen, medan anställningsförhållandet i övrigt fortsätter som tidigare. Permitteringen kan gälla för viss tid eller tills vidare. 

Om du permitteras för minst en kalendervecka eller din arbetstid förkortas med en eller flera dagar på grund av permitteringen, ska du anmäla dig på den lokala arbets- och näringsbyrån

Var beredd på att visa permitteringsintyget, som arbetsgivaren på begäran måste ge dig. Arbets- och näringsbyrån kan bevilja en permitterad person arbetslöshetsdagpenning. 

Nedläggning av företagsverksamhet

När du lägger ner företagsverksamheten eller slutar med eget arbete undersöker TE-byrån om du har förutsättningar att få arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningen i företag som huvudsyssla kan upphöra om företagsverksamheten läggs ner eller i vissa fall då en person slutar jobba i företaget.

En familjemedlem till en företagare kan beviljas arbetslöshetsförmån i vissa situationer då han eller hon slutar jobba i företaget.

Det kan anses att heltidssysselsättningen i eget arbete har upphört, när TE-byrån av arbetssökanden får en tillförlitlig uppgift om att verksamheten inte längre fortsätter.