Aktiveringsmodellen

Aktiveringsmodellen slopas vid ingången av år 2020. Från och med 1.1.2020 följs de arbetslösas aktivitet inte längre upp, och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte på grund av aktiveringsmodellen. 
Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på de arbetslöshetsförmåner som uppkommit under 2019 men som betalas ut först 2020.

Mer info

Kort om aktiveringsmodellen

Fr.o.m. början av år 2018  har en s.k. aktiveringsmodell varit i kraft och den har medfört förändringar vad gäller rätten till arbetslöshetsförmån. Aktiveringsmodellen påverkar största delen av arbetssökandena vid arbets- och näringsbyrån.

Aktiveringsmodellen förutsätter att du under en period på tre månader utför 18 timmar lönearbete, förtjänar i din företagsverksamhet ca 250 euro eller deltar fem dagar i en tjänst eller utbildning.

Om du inte uppfyller villkoret för aktivitet, minskar arbetslöshetsförmånen med ca 5 procent.

Fpa eller din arbetslöshetskassa kontrollerar om du uppfyller villkoret för aktivitet och betalar ut stöd enligt detta. Det lönar sig för dig att vara i direkt kontakt med arbetslöshetskassan eller Fpa, ifall du har frågor angående din förmån. Du kan höra dig för om tjänster vid TE-byrån eller söka efter dem på tjänsten Suomi.fi

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Vi har samlat vanliga frågor om aktiveringsmodellen på en sida. Ifall du inte hittar svar på dina frågor på sidan så kontakta TE-byrån eller utbetalaren av arbetslöshetsförmånen.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Innehållet på den här sidan

Uppfyllande av villkoret för aktivitet

Hur lång är en granskningsperiod

Vem berörs inte av aktiveringsmodellen

Lista över tjänster

Gör så här

Uppfyllande av villkoret för aktivitet

Din aktivitet som arbetssökande kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar. För att du ska få arbetslöshetsförmånen till fullt belopp, bör du under varje granskningsperiod på 65 dagar jobba tillräckligt eller delta i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Ifall aktivitetskravet inte uppfylls, kommer din arbetslöshetsförmån minskas med 4,65 procent under följande granskningsperiod.  Nedskärningen motsvarar en självriskdag i månaden.

För att din arbetslöshetsförmån ska bevaras som förut, måste du uppfylla villkoret för aktivitet.

Det här innebär att du under en granskningsperiod till exempel ska

Hur lång är en granskningsperiod?

Aktiveringsmodellens granskningsperiod är 65 betalningsdagar av arbetslöshetsförmån, det vill säga vanligen cirka tre månader.

Om du uppfyller villkoret för aktivitet, ändras inte beloppet på din arbetslöshetsförmån. Om du inte uppfyller villkoret för aktivitet, minskar arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent jämfört med den ursprungliga under nästa granskningsperiod. Nedskärningen motsvarar en betalningsdag i månaden.

Därefter minskar arbetslöshetsförmånen inte på nytt även om du inte uppfyller villkoret för aktivitet under granskningsperioden.

Vem berörs inte av aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen gäller inte dig som

  • får förmån baserat på arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning
  • är närstående- eller familjevårdare
  • har lämnat in en ansökan om invalidpension till ett pensionsbolag
  • får arbetslöshetsförmån på grund av permittering på heltid i mindre än 65 dagar.

Lista över tjänster

Arbets- och näringsbyrån deltar inte i uppföljningen av aktiviteten, och drar inte upp riktlinjer för vilka tjänster som uppfyller kraven för aktivitet.

Lista över tjänster som uppfyller villkoren för aktiveringsmodellen (suomi.fi)

De som ordnar tjänster kan själva meddela om sina tjänster i suomi.fi. På samma gång bekräftar den som ordnar tjänsten att tjänsterna uppfyller kraven för aktivitet fr.o.m. den 1.4.2019.

FPA: Från 1.4. kan arbetslösa uppfylla kraven på aktivitet på nya sätt –intyg krävs

Ifall den som ordnar tjänsten är någon annan än TE-byrån, får du ett intyg över verksamheten av anordnaren. Det lönar sig alltså för dig att vara i direkt kontakt med den som ordnar tjänsten, om du vill säkra dig om att tjänsten uppfyller kraven för aktivitet.

Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet, tyj.fi

Angående de tjänster som TE-byrån själv ordnar ges i allmänhet ett utlåtande eller en lista direkt till betalaren, dvs till arbetslöshetskassan eller FPA. I det fallet behövs inget intyg.

Utbetalaren av arbetslöshetsförmånen, dvs arbetslöshetskassan eller FPA, avgör ifall kravet på aktivitet uppfylls. Det lönar sig för dig att vara i direkt kontakt med betalaren, ifall du har frågor angående din förmån.

Gör så här

Kontakta arbets- och näringsbyrån om du har frågor om de tjänster som arbets- och näringsbyrån ordnar.

Tag också kontakt med arbets- och näringsbyrån om du vill börja studera eller meddela om perioder då du arbetat eller idkat företagsverksamhet i mer än två veckor.

Det lättaste sättet är att lämna ett meddelande eller en kontaktförfrågan i e-tjänsten.  Det lättaste sättet är att lämna ett meddelande eller en kontaktförfrågan i e-tjänsten.

Mina e-tjänster

Du kan vända dig till Fpa eller arbetslöshetskassan om du har frågor som gäller aktiveringsmodellen. Meddela också din aktivitet till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen då du ansöker om arbetslöshetsförmån.

Observera att alla tjänster genom vilka du tjänar in aktivitet inte ordnas av arbets- och näringsbyrån. I fråga om tjänster som inte ordnas av arbets- och näringsbyrån är det bäst att direkt kontakta den som ordnar tjänsten.

En lista över de tjänster som erbjuds kommer att finnas i Suomi.fi-tjänsten inom kort.

Närmare information om aktiveringsmodellen finns till exempel på webbplatsen med vanliga frågor om aktiveringsmodellen.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen