Anställning genom rekryteringsprövning

Med hjälp av rekryteringsprövningen kan du påvisa din lämplighet för arbetsuppgiften och arbetsgemenskapen innan arbetsavtalet ingås. Rekryteringsprövning passar som stöd för din jobbsökning i synnerhet om dina yrkeskunskaper och allmänna arbetsmarknadsfärdigheter är i skick.  

Rekryteringsprövning som en service som stöder sysselsättning är på viss tid och i kraft från början av 2017 till slutet av 2018.  

Rekryteringsprövning

  • siktar på att det uppstår ett arbetsförhållande efter prövningen, och därför är den avsedd för situationer där arbetsgivaren verkligen har för avsikt att anställa nya arbetstagare. Det kan gälla både en arbetsplats som annonserats ledig och ett så kallat dolt jobb som arbetsgivaren kan anställa en arbetstagare för när en lämplig person hittas.   
  • bygger på frivillighet. För att kunna ordna en prövning förutsätts att du tillsammans med arbetsgivaren, som verkar som anordnare av prövningen, föreslår för arbets- och näringsbyrån att prövningen ordnas.  Du kan inleda prövningen när arbets-och näringsbyrån har godkänt och undertecknat avtalet.  
  • kan pågå hos samma anordnare högst en månad. Tiden för deltagandet i en rekryteringsprövning avdras från prövningstidens maximilängd, om den som ordnar prövningen anställer dig för samma eller liknande uppgifter efter prövningen.   
  • är en för arbetssökanden frivillig service och har därför ingen daglig minimilängd.  

Utkomst och kostnadsersättningar

Under rekryteringsprövningen får du samma förmån som när du är arbetslös.  Rekryteringsprövning är inte en sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i lagen om utkomststöd, varför förhöjd lönesubvention inte betalas för den tiden på basis av deltagande i servicen och servicen kan inte räknas med i skyldigheten att vara i arbete.  

Eftersom servicen är frivillig blir det inga följder beträffande utkomstskyddet om en person vägrar servicen. Den som deltar i en prövning kan dock inte utan en sådan giltig orsak som avses i lagen om utkomststöd under eller efter prövningen vägra ett arbete som den som ordnar prövningen eller arbets- och näringsbyrån erbjuder utan att förlora sin arbetslöshetsförmån.  

Eftersom arbetssökanden inte är förpliktad att delta i en rekryteringsprövning som förutsättning för att få arbetslöshetsförmån, betalas ingen kostnadsersättning för den tiden. Arbets- och näringsbyrån kan inte heller bevilja ersättning för rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av ansökan till rekryteringsprövning.