Rätten till tre dagars utbildning trädde i kraft i början av år 2014

Rätten till tre dagars utbildning, som trädde i kraft vid början av år 2014, förbättrar arbetstagarnas möjligheter att utveckla sin kompetens. Arbetsgivaren har fr.o.m. år 2014 möjlighet att få ett ekonomiskt incitament för utbildning av arbetstagarna. Rätten till utbildning, som har fastställts utifrån ramavtalet, är ett viktigt nytt steg i arbetet på att utveckla arbetstagarnas kompetens.

– Under en tid av strukturomvandling i ekonomin ger satsningar på arbetstagarnas kompetens trygghet för framtiden. Cirka 40 procent av de arbetslösa saknar grundläggande yrkesutbildning. Genom rätten till tre utbildningsdagar skapas positiva incitament, som gör att arbetstagarnas kompetensnivå kan upprätthållas och förlänger tiden i arbetslivet, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

En kontinuerlig utveckling av yrkeskunskaperna är det bästa skyddet i en snabbföränderlig värld. Genom utbildning utvecklas arbetstagarens yrkeskompetens i nuvarande eller kommande arbetsuppgifter. För de incitament som gäller rätten till tre dagars utbildning har för år 2014 reserverats sammanlagt 80 miljoner euro.

Lagen gäller heltids- och deltidsanställda arbetstagare i företag, kommuner och inom staten.