Ändringar inom ANM:s och SHM:s förvaltningsområden fr.o.m. 1.1.2014

Rätten till tre dagars utbildning är ett nytt steg i kompetensutvecklingen

Rätten till tre dagars utbildning, som trädde i kraft i början av år 2014, förbättrar arbetstagarnas möjligheter att utveckla sin kompetens. Arbetsgivaren har möjlighet att få ett ekonomiskt incitament för utbildning av arbetstagarna. Rätten till utbildning, som har fastställts utifrån ramavtalet, är ett viktigt nytt steg i arbetet på att utveckla arbetstagarnas kompetens. Genom utbildning utvecklas arbetstagarens yrkeskompetens i nuvarande eller kommande arbetsuppgifter. Utbildningen sker på arbetstid och det utbetalas lön för utbildningstiden.
Arbets- och näringsministeriets meddelande 31.12.2013

Understödssystemet för SMF-företag effektiveras

Systemet med understöd för utvecklande av små och medelstora företag blir effektivare. Syftet är att i högre grad inrikta understöden på förnyelse av företagsverksamheten och förbättra företagens konkurrenskraft. Samtidigt förenklas understödssystemet och administreringen av understöden.
Arbets- och näringsministeriets meddelande 30.12.2013

Arbetslösa får förtjäna 300 euro i månaden utan att förmånerna minskar

En arbetslös som får jämkad arbetslöshetsdagpenning kan från början av år 2014 förtjäna 300 euro i månaden utan att det minskar på hans eller hennes arbetslöshetsförmån. Om inkomsterna överstiger 300 euro dras 50 procent av inkomstens belopp från arbetslöshetsdagpenningen. Också andra förändringar i utkomstskyddet för arbetslösa träder i kraft.
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 19.12.2013
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. meddelande 10.1.2014 (på finska)

Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa fr.o.m. 1.1.2014

Flera förändringar i utkomstskyddet för arbetslösa trädde i kraft i början av år 2014. Förändringarna gäller bland annat längden på inkomstrelaterad dagpenningsperiod, arbetsvillkor och den så kallade rätten till tilläggsdagar för äldre arbetstagare.
Social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Tillgången till yrkesinriktad rehabilitering underlättas, perioden med partiell sjukdagpenning förlängs

Kriterierna för beviljande av Folkpensionsanstaltens (FPA) yrkesinriktade rehabilitering ändras så att fler personer i arbetsför ålder, och i synnerhet unga, ska kunna få yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än i dag. När rehabilitering beviljas beaktar man i högre grad än tidigare förutom själva sjukdomen, också andra omständigheter som påverkar personens livssituation. Därutöver ska man stödja partiellt arbetsföra att återgå till arbete och stanna längre kvar i arbetet genom att förlänga perioden med partiell sjukdagpenning från nuvarande högst 72 dagar till 120 dagar.
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 12.12.2013

Invalidpensionen kan i fortsättningen lämnas vilande vid tillfälligt förvärvsarbete

Invalid- och sjukpensionen kan också i fortsättningen lämnas vilande på grund av arbete i minst tre månader och i högst två års tid. Det blir också lättare att ta emot tillfälliga och kortvariga jobb när invalid- och sjukpensionen kan lämnas vilande på nytt redan efter en månad
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 12.12.2013

Personer som kommer för att arbeta i Finland från länder utanför EU får rätt till social trygghet

Personer som kommer till Finland för att arbeta från så kallade tredjeländer, dvs. ett land utanför EU, har i fortsättningen rätt till bosättningsbaserade socialskyddsförmåner på basis av arbete. För tillgång till social trygghet krävs att personen arbetar i Finland minst fyra månader utan avbrott. Ändringen berör uppskattningsvis kring 1 500 personer årligen
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 30.12.2013

Personer från länder utanför EU som kommer till Finland för att arbeta får rätt till arbetslöshetsdagpenning

Personer från länder utanför EU, s.k. tredjeländer, som kommer till Finland för att arbeta ska i fortsättningen ha rätt till arbetslöshetsdagpenning, om de uppfyller alla villkor för erhållande av arbetslöshetsdagpenning i Finland. För att en person ska få arbetslöshetsdagpenning förutsätts att han eller hon har anmält sig som arbetslös arbetssökande och har varit i arbete minst sex månader innan han eller hon blev arbetslös. I praktiken berör ändringen högst några hundra personer per år.
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 30.12.2013