Yrkesbarometern: Fortsatt brist på arbetskraft inom hälsovården, överutbud för kontorsarbete

Enligt arbets- och näringsministeriets senaste yrkesbarometer kommer det att råda fortsatt brist på arbetskraft inom den närmaste framtiden, speciellt när det gäller yrken inom social- och hälsovårdssektorn.

Överutbud av arbetskraft är fortfarande vanligast inom kontorsarbete. Överutbud av arbetskraft förekommer även i många andra branscher och listan över yrken med överutbud har blivit längre sedan de föregående bedömningarna.

I arbets- och näringsministeriets yrkesbarometersystem har sammanställts arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för cirka 200 centrala yrken inom arbetslivet och av utsikterna för tillgången på arbetskraft samt av det regionala läget. Den nu publicerade bedömningen baserar sig på läget under månadsskiftet januari−februari.

Bristyrken inom social- och hälsovården

På listan över de femton vanligaste bristyrkena finns 10 yrken inom social- och hälsovården. Vanligast är bristen på läkare och sjukskötare. Jämfört med de föregående bedömningarna har situationen något förbättrats inom dessa yrken. Fortfarande råder det också brist på bl.a. tandläkare och tandskötare, socialarbetare, talterapeuter, farmaceuter, psykologer och barnträdgårdslärare.

Överutbudet störst inom kontorsarbete

Överutbud av arbetskraft förekommer i många branscher och listan över yrken med överutbud har blivit längre sedan de föregående bedömningarna. Inom den närmaste tiden kommer överutbudet att vara störst inom kontorsarbete. Det råder också överutbud av bl.a. dataplanerare, försäljare, lagerarbetare, planerare i reklambranschen, bildkonstnärer samt el-, telekommunikations- och elektronikmontörer.

Stora regionala skillnader

De regionala skillnaderna är stora när det gäller brist- och överutbudsyrken. Speciellt stor är skillnaden för närvarande i vissa serviceyrken. Det råder överutbud av bl.a. städare i vissa regioner i inre Finland, men däremot brist på dem i många regioner i södra, östra, västra och norra Finland. Läget för hovmästare och servitörer varierar också i landets olika delar.

Arbetskraft behövs för säsongjobb

Under det kommande halvåret bedöms efterfrågan på arbetskraft öka speciellt när det gäller trädgårdsarbetare, företagare inom olika branscher, köks- och restaurangarbetare samt schaktmaskinförare. Efterfrågetillväxten hänför sig i stor utsträckning till säsongsfaktorer, dvs. det säsongsbetonade arbetskraftsbehovet under vår- och sommarsäsongen.

Efterfrågan på arbetskraft förutspås under den närmaste tiden minska i yrken såsom brevbärare och brevsorterare, tjänstemän inom post- och telekommunikation, journalister, kontorsarbetare, resebyråtjänstemän, dataplanerare, banktjänstemän, biblioteksarbetare och arbetsförmedlingsarbetare. Bakgrunden till den minskade efterfrågan inom dessa yrken är de svaga konjunkturerna och de strukturella förändringar som skett och sker i branscherna.

Nästa bedömning av sysselsättningsutsikterna inom olika yrken görs i juni 2014. Även en offentlig nätversion av yrkesbarometersystemet kommer att utarbetas under året.