Regeringen föreslår skärpning av villkoren för alterneringsledighet

14.4.2014
I fortsättningen är det möjligt att bli alterneringsledig efter att man har arbetat i 16 års tid och det ska inte längre vara möjligt att gå i pension direkt efter alterneringsledigheten. Också villkoren i fråga om vikarien för den altereringslediga skärps. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 september 2014.

En övre åldersgräns ska sättas för den som blir alterneringsledig. Åldersgränsen är för närvarande 60 år. Åldersgränsen är bunden vid lagstiftningen om arbetspensioner. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Den som anställs som vikarie för en alterneringsledig ska ha varit arbetslös i minst 90 kalenderdagar innan anställningen som vikarie börjar. När arbetslöshetens längd beräknas beaktas de 14 månader som föregått alterneringsledigheten.

Arbetslöshetsvillkoret gäller inte arbetslösa arbetssökande under 30 år som avlagt en yrkeshögskole- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. Det räcker med en dags arbetslöshet också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Alterneringsledigheten förlängs, så att den varar mellan 100 och 360 kalenderdagar. Ledigheten får också fortsättningsvis användas på det sätt man själv vill. Också i framtiden går det att bli alterneringsledig på nytt efter att man arbetat i fem år efter den föregående ledigheten.

För närvarande har man rätt till alterneringsledighet efter att ha arbetat i 10 år. Alterneringsersättningen är, beroende på arbetshistoriens längd, antingen 70 procent eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen i fråga har rätt till om han eller hon blir arbetslös.

Lagändringarna gäller inte vikarien och en arbetstagare som tar ut alterneringsledighet, om arbetstagaren ingått avtal om alterneringsledighet innan ändringarna träder i kraft och inleder sin alterneringsledighet före utgången av 2014.