Ändringar i lönesubvention, arbetsprövning och uträttande av ärenden vid arbets- och näringsbyrån från början av juni

27.5.2014

Konsekvenserna av uppsägningar, permitteringar och deltidsanställningar på beviljande av lönesubvention och anordnande av arbetsprövning preciseras. Ändringar sker också i arbetssökandes kontakt med arbets- och näringsbyrån. Lagändringarna träder i kraft 1.6.2014.

Ändringar i lönesubvention och arbetsprövning

För beviljande av lönesubvention eller anordnande av arbetsprövning krävs i fortsättningen striktare än tidigare att arbetsgivaren fullgör sin skyldighet enligt arbetsavtalslagen att erbjuda uppsagda, permitterade eller deltidsanställda arbetstagare arbete. Dessa måste erbjudas arbete innan en ansökan om lönesubvention lämnas in eller ett avtal om arbetsprövning ingås.

Lönesubvention kan beviljas eller arbetsprövning erbjudas också då arbetsgivaren inte är skyldig att erbjuda sina arbetstagare arbete därför att skyldigheten har strukits eller begränsats i kollektivavtalet.

För att lönesubvention ska beviljas förutsätts dessutom att arbetsgivaren har erbjudit arbete åt sådana arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker och vars uppsägningstid har upphört under de 12 månader som föregår ansökan om lönesubvention.

I och med lagändringen kan lönesubvention betalas också för ett anställningsförhållande som gäller endast ett litet antal timmar. Det förutsätter att arbets- och näringsbyrån anser det motiverat att bevilja lönesubvention för ett deltidsarbete och att deltidsarbetet främjar personens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara befogat exempelvis för att partiellt arbetsföra personer ska kunna sysselsättas.

Också i fortsättningen beviljas lönesubvention i regel för anställningsförhållanden där arbetstiden är minst 85 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen.

Jobbsökning behöver inte längre förnyas

Från och med början av juni behöver en arbetssökande inte längre förnya sin jobbsökning för att den ska hållas i kraft. Det räcker med att den arbetssökande anlitar service hos arbets- och näringsbyrån den överenskomna dagen och på det överenskomna sättet.
Avsikten med kontakten mellan den arbetssökande och arbets- och näringsbyrån är alltid att se över kundens situation och avtala om service enligt kundens behov.

Ändring i ersättningen till invandrare

En invandrare som deltar i inledande kartläggning för invandrare kan i fortsättningen få ersättning för rese- och logikostnader som föranleds av deltagandet.

Ytterligare information:
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice