Arbetsgivarna ser arbets- och näringsbyrån som en viktig rekryteringskanal

Det allmännaste sättet för arbetsgivare att skaffa arbetskraft är genom direkta personkontakter, via arbets- och näringsbyrån eller via de egna webbsidorna. Anlitandet av andra anskaffningskanaler i förhållande till dessa är ringa. Arbets- och näringsbyrån anlitas i 46 % av fallen.

Allmännast var det, precis som fallet varit även under tidigare år, att söka efter arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom den offentliga servicen och utbildning. Proportionellt sätt söktes det i fjol sällan efter arbetskraft till arbetsplatser inom jord- och skogsbruk, transport och lager samt byggnadsbranschen.

Brist på arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen


28 procent av arbetsgivarna hade upplevt problem med att besätta arbetsplatser år 2013. Problemen hänför sig ofta till de arbetssökandes kompetens, men det rapporterades även rätt ofta om orsaker som hänför sig till arbetsplatsen och de arbetssökandes personliga egenskaper.


Rekryteringsproblemen var år 2013 allmännast inom hälsovårds- och socialbranschen, transport- och lagrings- samt inom byggnadsbranschen. Fyra av tio yrken med rekryteringsproblem är yrken inom social- och hälsovårdsbranschen. Det är mera sällsynt med rekryteringsproblem inom handel, jord- och skogsbruk samt övriga tjänster.

En något större andel av arbetsgivarna planerar en ökning av personalen under de kommande 12 månaderna, än en minskning.

Arbets- och näringsministeriet publicerade en analys om anskaffning av arbetskraft i juni 2014. Analysen behandlar orsaker för rekrytering, problem och anskaffningskanaler. Storleken på samplet är 10 000 verksamhetsställen. Analysen baserar sig på de arbetsgivarintervjuer som Statistikcentralen årligen utför.