Lagförslag: Tjänsterna för långtidsarbetslösa sammanförs till sektorsövergripande samservice

Regeringen föreslår att det inrättas sektorsövergripande samservice för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa. Samservicen genomförs i nätverk, där arbets- och näringsbyråns, kommunernas och Folkpensionsanstaltens tjänster sammanförs.

Inom varje arbets- och näringsbyrå inrättas minst ett nätverk och ett tillräckligt antal kontor för kundservicen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015 och samverkansnätverken inrättas stegvis under 2015.

Den sektorsövergripande samservicen har som mål att främja sysselsättningen av arbetslösa. I bästa fall förkortar samservicen arbetslösheten och förebygger utslagning från arbetsmarknaden.

Målgruppen är personer

  • vars sysselsättning förutsätter att myndigheters tjänster samordnas och
  • som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet under mer än 300 dagar eller
  • som har varit arbetslösa en viss tid
  • För personer över 25 år innebär långtidsarbetslöshet arbetslöshet i över ett år,
  • de som är under 25 år får tillgång till servicen efter sex månaders arbetslöshet.

I propositionen föreslås inte nya tjänster för arbetslösa. Sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservice innebär att kommunen, arbets- och näringsbyrån och Folkpensionsanstalten tillsammans med den arbetslösa personen planerar en sådan helhet av befintliga arbetskrafts-, social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster som svarar mot den arbetslösa personens servicebehov och som bäst främjar hans eller hennes sysselsättning.

I lagförslaget används inte namnet servicecenter för arbetskraft. Eftersom det inte är fråga om en organisation, skulle namnet servicecenter för arbetskraft i lagen kunnat ge upphov till en vilseledande bild av hur den sektorsövergripande servicen ska organiseras i regionerna.

Det kan skapas ett enhetligt uttryck för nätverket genom att nätverket ges ett namn i samband med verkställigheten av lagen. Ännu har det inte bestämts vad nätverket ska heta.