Lönesubventionen ändras vid ingången av 2015

Lönesubventionen ändras fr.o.m. 1.1.2015. Målet är att likabehandlingen av arbetsgivare och arbetssökande ska öka och att besluten ska bli mer förutsebara. Reformen syftar till att snabba upp behandlingen av ansökningar om lönesubvention och utbetalningen av subventionen.

Lönesubventionens stödbelopp per dag blir procentbaserad.

Efter reformen bestäms lönesubventionens storlek och maximitid utifrån hur länge den som anställs med subventionen har varit arbetslös, om personens produktivitet i det erbjudna arbetet är nedsatt på grund av brister i yrkeskompetensen.

Subventionsbeloppet är desto högre och subventionsperioden desto längre, ju längre tid personen varit arbetslös före beviljandet av lönesubventionen.

Lönesubventionen kan också bestämmas på basis av en skada eller sjukdom hos den som ska anställas med subventionen, om skadan eller sjukdomen väsentligt och varaktigt minskar produktiviteten i de erbjudna arbetsuppgifterna.

Lönesubventionens storlek och maximitid bestäms på följande sätt:

  • Om den som anställs med subventionen har varit arbetslös kortare tid än 12 månader, beviljas som lönesubvention 30 procent av lönekostnaderna under högst 6 månader.
  • Om den som anställs med subventionen har varit arbetslös i minst 12 månader under de senaste 14 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen, beviljas som lönesubvention 40 procent av lönekostnaderna under högst 12 månader.
  • Om den som anställs med subventionen har varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen, beviljas som lönesubvention 50 procent av lönekostnaderna under högst 12 månader. Därefter beviljas som lönesubvention 30 procent av lönekostnaderna under högst 12 månader.
  • Om den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds, beviljas som lönesubvention 50 procent av lönekostnaderna för högst 24 månader i sänder.

Det finns vissa undantag från subventionens storlek och maximitid

  • Lönesubvention för att anställa en person som är under 30 år kan åren 2015 och 2016 beviljas för högst 10 månader, fast den som anställs med subventionen har varit arbetslös kortare tid än 12 månader.
  • Lönesubvention kan beviljas för högst 24 månader i sänder, om den som anställs med subventionen har fyllt 60 år och varit arbetslös utan avbrott i minst 12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen.
    I praktiken kan lönesubventionen vara permanent för personer som fyllt 60 år och varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år, eftersom subvention kan beviljas på nytt utan arbetslöshet mellan subventionsperioderna.

Temporär ändring av arbetsavtalslagen

13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen ändras temporärt. Enligt arbetsavtalslagen finns det temporärt, fram till utgången av 2016, rätt att i vissa situationer avvika från skyldigheten att erbjuda arbete.

Kommuner får anställa personer som berörs av sysselsättningsskyldigheten (11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice) oberoende av skyldigheten att erbjuda permitterade och deltidsanställda arbete eller skyldigheten att återanställa uppsagda arbetstagare.

Med en person som har rätt till garanterat arbete får man dock inte avtala om en uppgift i fråga om vilken kommunen har permitterat en anställd eller gett ett meddelande om permittering till en anställd.

Föreningar och stiftelser har inte skyldighet att erbjuda arbete åt permitterade, deltidsanställda eller uppsagda som berörs av skyldigheten att återanställa, när föreningen eller stiftelsen anställer en person som varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna före beviljandet av lönesubventionen i uppgifter som inte ska betraktas som näringsverksamhet.

Kommuner, samkommuner, föreningar eller stiftelser kan dessutom anställa en person i lönesubventionerat anställningsförhållande i sådana uppgifter som inte annars utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det förutsätts att det lönesubventionerade arbetet ordnas på en verkstad eller någon annan motsvarande träningsenhet som har som mål att förbättra personens färdigheter att söka sig till utbildning eller att få arbete på den öppna marknaden. Detta gäller också arbetsprövning.