Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna

25.1.2018

Regeringen beslutade den 25 januari 2018 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner. Sammanlagt 533,9 miljoner euro fördelades.

Anslagen fördelas till NTM-centralerna och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Anslagen används huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsanslag och social- och hälsovårdsministeriets arbetslöshetsförmånsanslag för 2018 fördelades till NTM-centralerna och UF-centret på följande sätt:

 • Nyland 77 233 000 miljoner euro
 • Egentliga Finland 22 378 000 miljoner euro
 • Satakunta 9 714 000 miljoner euro
 • Tavastland 20 917 000 miljoner euro
 • Birkaland 24 138 000  miljoner euro
 • Sydöstra Finland 17 651 000 miljoner euro
 • Södra Savolax 8976 000 miljoner euro
 • Norra Savolax 11 007 000 miljoner euro
 • Norra Karelen 10 485 000 miljoner euro
 • Mellersta Finland 17 497 000 miljoner euro
 • Södra Österbotten 6 220 000 miljoner euro
 • Österbotten 9 842 000 miljoner euro
 • Norra Österbotten 19 426 000 miljoner euro
 • Kajanaland 5 155 000 miljoner euro
 • Lappland 11 866 000 miljoner euro

Sysselsättningsanslag (ANM) totalt 272 505 000     

UF-centret   
Arbetslöshetsförmånsanslag (SHM) 261 420 000     

I fördelningen av anslaget beaktades en överföring på 59 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriet, i och med att ansvarsfördelningen inom arbetskraftsutbildningen ändrades vid ingången av 2018. Ansvaret för arbetskraftsutbildning som leder till examen och för examensinriktad fortbildning överfördes från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. 

Finansiering för lönesubventionerat arbete och startpeng

Åren 2017–2018 pågår ett försök med en finansieringsmodell där även lönesubventionerat arbete och startpeng kan finansieras med arbetslöshetsförmåner. Syftet är att göra det lättare för arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden samt att sänka tröskeln för företagande.
Utöver dessa anslag fördelar arbets- och näringsministeriet 19,9 miljoner euro anslag från budgetåret 2017 till NTM-centralerna.
Dessutom har NTM-centralerna 20,6 miljoner euro till förfogande för sysselsättning inom statsförvaltningen. Till arbets- och näringsministeriet lämnades 43,1 miljoner euro i sysselsättningsanslag. Anslaget blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna, ANM:s meddelande 25.1.2018, tem.fi

Statsrådet beslut, tem.fi, (på finska)