Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!

1.3.2018

I fall du inte har ett jobb som väntar på dig genast efter att du har fullgjort din beväringstjänst/civiltjänst så anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Du kan anmäla dig redan innan din beväringstjänst/civiltjänst är fullgjord och på förhand meddela din första arbetslöshetsdag. I fall du anmäler dig som arbetssökande först efter din hemförlovning, börjar din rätt till arbetslöshetsskydd tidigast fr.o.m. anmälningsdagen.

Handla så här:

1. Anmäl dig som arbetssökande

Det är lättast för dig att anmäla dig som arbetssökande med dina egna nätbankkoder i webbtjänsten Mina e-tjänster. Anmäl alla dina anställningsförhållanden under de senaste två åren samt alla anställningsförhållanden och utbildningar som är av betydelse med tanke på din jobbsökning.

Om du inte har några nätbankkoder, kolla då hur du ska gå till väga för att anmäla dig som arbetssökande:

Kund hos arbets- och näringstjänsterna

Efter anmälan:

  1. Du får ett meddelande om mottagande, där du ser de uppgifter du skickat, giltighetstiden för din jobbsökning och anvisningar för hur du ska gå tillväga.
  2. Om du är finsk medborgare och inte vet om några förändringar i din jobbsökningssituation inom 3 månader, hänvisas du till bedömningen av servicebehovet på webben. Besvara den omgående eller senast inom 2 vardagar för att din jobbsökning inte ska avbrytas.
    Medborgare i andra EU- och EES-länder: arbets- och näringsbyrån bokar en tid för dig för att bedöma servicebehovet.
  3. Vi bedömer ditt individuella servicebehov utgående från dina svar, faktorer som förutser sysselsättningsmöjligheterna och den arbetsmarknadsinformation vi har tillgång till.
    Hjälp av sakkunniga utgående från din situation
  4. Utgående från bedömningen av servicebehovet utarbetar du en sysselsättningsplan tillsammans med arbets- och näringsbyrån.
    Sysselsättningsplan

När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan för utbetalning av förmånen.

Mina e-tjänster

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

Om du blir arbetslös

2. Sök utkomstskydd

Din jobbsökning måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. Även självrisktiden börjar först när du inlett din jobbsökning. Under självrisktiden utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Följ instruktionerna från FPA eller din egen arbetslöshetskassa när du ansöker om arbetslöshetsförmån.

Hemförlovning från tjänstgöring

Ansökan om arbetsmarknadsstöd från FPA

Ansökan om dagpenning från arbetslöshetskassan

3. Om du är under 25 år gammal och utan yrkesutbildning, sök studieplats i gemensam ansökan

Är du under 25 år gammal och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och ger yrkesfärdigheter? För att du ska få arbetslöshetsförmån, så sök på våren minst två studieplatser, vars kriterier du uppfyller.

Sök till en utbildning – då tryggar du också dina arbetslöshetsförmåner

Studieinfo – ytterligare info om gemensam ansökan och söktiderna

4. På jobb via RekryUtbildning

RekryteringsUtbildning är arbetslivsnära. Målet kan vara grund- eller tilläggsutbildning, eller kompletterande utbildning, eller utbildning som syftar till byte av yrke. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik. De som klarar utbildningen får jobb i företaget.

Aktuell RekryUtbildning

5. Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja därför söka jobb redan innan du hemförlovas från tjänstgöringen eller genast efter hemförlovningen.

Tips för jobbsökningen

6. Jobbsökargrupper på webben

Anmäl dig till JoBittis jobbsökargrupper på webben. Grupperna fungerar i Moodle –inlärningsmiljön. Du behöver endast en dator och internetförbindelse, tiden och platsen bestämmer du själv.

joBitti – jobbsökargrupper på webben

7. Följ överenskommelsen med TE-byrån då du är arbetssökande.

Vi gör tillsammans med dig upp en sysselsättningsplan där vi kommer överens om målen för din jobbsökning, dina egna uppgifter och de tjänster du behöver. Genom att göra det som avtalats i planen samt anmäla eventuella förändringar i din situation som arbetssökande, försäkrar du dig om att hitta ett jobb så snabbt som möjligt och få arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningsplanen

Så sköter du ärenden hos oss

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter