Turismdeal ska underlätta matchning av jobb och arbetstagare

5.3.2018

Turistbranschen har under de senaste åren vuxit och internationaliserats snabbare än andra branscher i Finland. I och med tillväxten har det blivit en utmaning för flera företag att hitta kunnig arbetskraft. Ett nytt Turismdeal-program ska svara på de akuta rekryteringsbehoven hos företagen inom turistbranschen och göra det lättare för arbetssökande att få jobb inom branschen.

Det ska göras lättare att rekrytera och att få jobb inom branschen genom att arbets- och näringsförvaltningens och dess samarbetspartners befintliga tjänster för företag och arbetssökande bringas samman. Till de regioner och pilotföretag som deltar i turismdealen ska det dessutom sökas kunnig arbetskraft med hjälp av upphandlade köpta tjänster samt nya lösningsmodeller för att svara på matchningsutmaningen. Man försöker också göra turistbranschen mer lockande genom att informera de arbetssökande om de goda sidorna med att jobba inom branschen.

Genomförandet av programmet inleddes i början av 2018 och fortsätter i mars med upphandling av omfattande pilotprojekt. Målet är att få fram tjänster och verksamhetsmodeller som främjar bättre matchning av jobb och arbetstagare inom turistbranschen samtidigt som olika regioners särdrag beaktas.

Genomförande av programmet samordnas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet, spetsprojektet för turism och berörda grupper. Norra Österbotten sköter bl.a. upphandlingsprocessen, samarbetet med övriga regioner och marknadsföringen. 

Turismdeal ska underlätta matchning av jobb och arbetstagare (ANM:s pressmeddelande 5.3.2018)