Vårens utsikter i branscherna: Tillväxt kan väntas i alla branscher

Information om konjunktursutsikter samlas årligen in från branscher som definierats som tillväxtbranscher. Vårens utsikter i branscherna offentliggjordes vid det av ANM Branschtjänst organiserade tillväxtseminariet den 14.3.2018.

Utsikterna för våren 2018 har samlats in från bl.a. livsmedelsbranschen, turismen, företagstjänsterna och branschen för social- och hälsotjänster.

Den förbättrade finländska ekonomin och världsekonomin stärker hushållens köpkraft och konsumentefterfrågan inom matbranschen. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är exceptionellt stark. Detta syns till exempel så att folk äter oftare på restaurang.

Branschen för företagstjänster, som stöder tillväxten i näringslivet, ser ut att ha fortsatt positiv tillväxt under den kommande våren, sommaren och hösten. Den kommande trenden för branscher som är mest betydelsefulla för samhällsekonomin, såsom programvarubranschen och den tekniska konsultverksamheten, förutspår dessutom en mer omfattande ekonomisk tillväxt.

Social- och hälsovårdsreformen håller på att övergå i en fas där det lyfts fram mycket mer konkreta saker med tanke på företagsverksamheten än hittills. Social- och hälsovårdsreformen innebär en ny omvärld för alla aktörer i branschen. I världen efter reformen måste företag såväl som aktörer inom den offentliga och den tredje sektorn fungera som en servicesystemhelhet.

Vårens utsikter i branscherna: Tillväxt kan väntas i alla branscher, ANM:s meddelande 14.3.2018, tem.fi

Utsikterna för branscherna våren 2018 i sin helhet på:
webbsidorna för ANM Branschtjänst, tem.fi