Bristen på arbetskraft ökar i regionerna

17.4.2018

I regionerna förväntas den positiva utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen fortsätta inom den närmaste framtiden. Förväntningarna är positiva i alla regioner, och även de regioner som under tidigare år lidit av strukturomvandlingen har lyckats komma in på ett tillväxtspår.

Det som är positivt är att tillväxten är omfattande och det sker inom många sektorer.

Trots att ekonomin och sysselsättningsläget förbättras upplever allt fler regioner dock en växande oro för att tillgången på kompetent arbetskraft minskar. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden kommer att bli allt vanligare.

I regionerna bedömer man att läget för näringslivet och företagsverksamheten i hela Finland är för närvarande bättre än för ett år sedan.

I och med den ekonomiska tillväxten har efterfrågan på arbetskraft ökat, vilket syns i det ökade antalet nya lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna. Också ersättandet av de arbetstagare som går i pension skapar efterfrågan på arbetsmarknaden.

Utmaningarna med tillgången på arbetskraft har i och med den ekonomiska tillväxten blivit ett allmänt samtalsämne. Sådana metoder som används för att bemöta det växande behovet av arbetskraft i Sydvästra Finland, som upplever en positiv strukturomvandling, är bl.a. marknadsföringskampanjer, effektivering av arbetsförmedlingen och satsningar på utbildning.  Rekryteringsproblem förekommer också t.ex. i Kajanaland, där minskningen av befolkningen i arbetsför ålder utgör ett strukturellt problem. Sektorsvis betraktat ökar bristen på kompetent arbetskraft i synnerhet inom metallbranschen, byggandet och IKT-branschen.

Rapporten om regionala utvecklingsutsikter:
Alueelliset kehitysnäkymät, på finska, tem.fi

Ljusa utsikter för regionerna – bristen på arbetskraft ökar dock, ANM:s meddelande 17.4.2018, tem.fi